Lokalplanforslag 1050 Køge Dige samt kommuneplantillæg nr. 2 er i høring

Køge Byråd har den 17. december 2019 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1050 Køge Dige samt forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring.

Forslagene omfatter følgende matrikler: 7000a, 24a, 24ae, 24au, 24ar, 24as, 24at, 24h, 24av, 24aæ, 24b, 24c, 24ax, 9e, 1k, 8l, 8k, 7e, 5k, 5æ, 6x, 6h, 6ak, 25a, 26i, 27b, 30f, 30g, 31b, 31c, 31e, 20d, 16d, 23ak, 18f, 15f, 11as, 7000c, 19i, 17ak alle Ølsemagle By; 4t, 4n, 3ez, 2m, 16as, 6g, 50b, 7bi alle Ølby By, Højelse; 3d, 11xq, 71, 11tø, 69, 7000aq, 20z, 20a, 19a alle Køge Markjorder; 316, 313c, 279n, 300a, 300a, 313q, 300b, 277, 299b, 299c, 302, 309, 7000i, 7000ab, 7000k alle Køge By¬grunde; 1fb og 7000d begge Billesborg Hgd., Herfølge samt alle parceller, der efter den dato, hvor matriklerne er fundet, udstykkes fra nævnte ejendomme.

09.01.20

Forslag til lokalplan

Lokalplanens formål er at sikre en løsning, der primært beskytter byområdet langs kysten mod oversvømmelse fra Køge Bugt i forbindelse med stormflod. Denne løsning skal være en kombination af diger, højvandssluser, højvandsmure, højvandsskots og mobile løsninger. Kystbeskyttelsesanlæggene skal beskytte til et niveau på mindst 2,80 meter over havets middelvandstand. 

I den nordlige del af kommunen (delområde 1) planlægges der for traditionelle diger langs indersiden af strandengene ved
Ølsemagle Revle og øst om Københavnsvej og de bolig- og erhvervsområder, der ligger langs vejen. Dele af anlægget kan etableres som højvandsmure, hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til boliger og natur. I de centrale dele nær byen (delområde 2) ved Køge Marina og Køge Havn indeholder projektet diger samt højvandsmure kombineret med højvandsskots eller mobile løsninger. I den sydlige del af kommunen (delområde 3) planlægges der for få indgreb med dige på en mindre strækning. I dette område ligger Strandvejen tilstrækkeligt højt til at kunne beskytte baglandet. Langs hele kysten, hvor der er åer, der løber ud i Køge Bugt, skal der etableres højvandssluser. 

Forslag til kommuneplantillæg

Som forudsætning for lokalplanens vedtagelse er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at ændre anvendelse af rammeområderne, som lokalplanområdet gennemgår, til teknisk anlæg i form af kystbeskyttelsesanlæg. 

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 19-21 på Køge Rådhus i kantinen. 

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 5. marts 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling af planerne samt i en sammenfattende redegørelse i forbindelse med miljøvurderingen. 

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Køge Kommune har desuden vurderet, at kystbeskyttelsesprojektet er miljøvurderingspligtigt, da det kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), som offentliggøres sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Sammen med miljøvurderingen af projektet er der gennemført en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, som indgår i miljøkonsekvensrapporten. Desuden udarbejdet en konsekvensvurdering, da lokalplanens område delvist berører og ligger ved flere Natura 2000-områder for at vurdere, hvorvidt planen og projektet kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. Konsekvensvurderingen indgår desuden i miljøkonsekvensrapporten. 

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planerne nedenfor:

Forslag til lokalplan 1050

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017

Miljørapport lokalplanforslag 1050

Visualiseringer 


Offentliggjort på www.koege.dk den 9. januar 2020.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 09.01.20