Endelig vedtagelse af Lokalplan 1090 - erhvervsområde i Den Hvide By samt Kommuneplantillæg nr. 8

Køge Byråd har den 22. september 2020 ovennævnte planer.

22.10.20

Lokalplanen omfatter den østlige del af erhvervsområdet Den Hvide By. Ændringen af plangrundlaget har medført, at der nu er mulighed for at etablere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer, som fx tømmer og biler.
Butiksstørrelsen for bilforretninger må være op til 4.000 m2, for øvrige varegrupper op til 2.000 m2. Salg af udvalgsvarer må ikke finde sted.

I lokalplanen som kan findes på kommunens hjemmeside, kan du læse de øvrige bestemmelser for lokalplanområdet.

Kommuneplantillægget ændrer kommunens mulige butiksomfang, samt redegøre for betydningen af det ændrede plangrundlag.

Ændring i forhold til lokalplanforslaget

I høringsperioden indkom der én indsigelse. Den omhandlede et ønske om at øge butiksstørrelsen for bilforretninger fra 2.000 m2, som fremgik af det udsendte lokalplanforslag.

Indsigelsen har medført, at butiksstørrelsen for bilforretninger er øget til 4.000 m2.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må ud¬stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

De vedtagne planer

Du kan se planerne nedenfor:

Lokalplan 1090
Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 22.10.20