Forslag til Lokalplan 1094 - kontor og serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 25

Køge Byråd har den 22. september 2020 besluttet at fremlægge ovennævnte lokalplanforslag i offentlig høring. Forslaget omfatter alene ejendommen Gammel Lyngvej 25.

21.10.20

Forslag til lokalplan

Lokalplanforslaget er forslag til tillæg til gældende Byplanvedtægt nr. 10, og skal give mulighed for at indrette kontor- og serviceerhverv på 1. sal i en del af bygningen. Anvendelsen må kun omfatte 900 m2.

Den gældende byplanvedtægt ændres alene hvad angår mulighed for supplerende anvendelse. Alle øvrige bestemmelser fra byplanvedtægt nr. 10 er fortsat gældende.

Høringsperiode 

Forslaget er fremlagt i to uger, fra den 21. oktober 2020 til den 3. november 2020. Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.

På grund af Covid-19 vil der ikke blive holdt borgermøde i høringsperioden. Har du spørgsmål, som du har behov for, bliver afklaret i høringsperioden, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune. 

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 3. november 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.  

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Forslag til lokalplan 1090 eller Forslag til kommuneplantillæg nr. 8. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planen nedenfor:

Forslag til Lokalplan 1094


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 21.10.20