Forslag til Lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg

Køge Byråd har den 27. oktober 2020 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1095 Daginstitution og idræt ved Ravnsborg og forslag til tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

29.10.20

Køges befolkning vokser og der er behov for en ny integreret daginstitution i den sydlige del af Køge.

Gymnastikforeningen Køge Bugt etablerede i 2014 et springcenter i forlængelse af Ravnsborghallen. Medlemstallet vokser og foreningen ønsker derfor en hal og tumlesal yderligere til foreningens aktiviteter.

Forslag til lokalplan

Køge Byråd ønsker at give mulighed for at der kan opføres en daginstitution, hal og tumlesal og samtidig give Ravnsborghallen og bowlingcenteret mulighed for fremtidige udvidelser. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde lokalplan for hele Ravnsborgområdet, der giver mulighed for dette. 

Du kan se Byrådets behandling af sagen i referatet for Byrådsmødet d. 27. oktober, punkt 192.

Forslag til kommuneplantillæg

Som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen af området fra rekreativt område til offentligt område.

Høringsperiode

Forslagene er fremlagt fra den 29. oktober 2020 til den 10. december 2020.

Borgermøde

Der er afholdt digitalt borgermøde den 3. november 2020.

Du kan læse oplægget fra borgermødet her.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 10. december 2020 og sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1054 og forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen

Du kan se planerne nedenfor:

Forslag til Lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg
Forslag til tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 04.11.20