VVM Afgørelse Agro Trade

VVM-afgørelse vedrørende oplagring, blanding og udskibning af bioaske, røggas og okkerslam på Køge Erhvervshavn

30.10.20
Agro Trade Aps fremsendt en VVM-ansøgning om oplagring, blanding og udskibning af bioaske, røggasaffald og okkerslam på Køge Erhvervshavn, nærmere bestemt Indian Kaj 4 i Køge, matr.nr. 315l, Køge Bygrunde, Køge. Køge Kommune vurderer, at projektet med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten). 

VVM-Screening med bilag
Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via e-mail: tmf@koege.dk.

Klagevejledning
Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside, www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter
offentliggørelsen.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 30.10.20