Boretilladelse på Danmarksvej

Miljøafdelingen har givet en boretilladelse på Danmarksvej 11

05.11.20
Køge Kommune træffer afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 om at give tilladelse til etablering af 24 A-boringer. Boringerne udføres til terrænnært grundvands og der efterlades et filter til udtagelse af vandprøver.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
  1. Borearbejdet skal udføres efter retningslinjerne i bekendtgørelsen nr. 1260 af 28. oktober 2013 om etablering og sløjfning af brønde og boringer på land.
  2. A-boringerne placeres som angives i ansøgningsmaterialet (bilag 1). Hvis boringerne skal flyttes eller der skal udføres yderligere boringer skal Køge Kommune straks kontaktes for at vurdere om der skal gives en ny tilladelse.
  3. Boringerne kan maksimalt udføres til 10 meter under terræn (m.u.t.)
  4. Skal der efterlades boringer i længere tid, skal disse boringer indberettes til GEUS Jupiter database for boringer. Resultater af kemiske analyser af udtagne vandprøver skal ligeledes indberettes til GEUS Jupiter database.
  5. Boringer skal efter brug sløjfes jf. retningslinjerne i bekendtgørelsen nr. 1260 af 28. oktober 2013 om etablering og sløjfning af brønde og boringer på land. Sløjfningen af boringerne skal anmeldes til Køge Kommune, 14 dage før sløjfningen. Indberettede boringer til GEUS Jupiter database skal efter sløjfning anmeldes sløjfet i samme database.
  6. Boretilladelsen bortfalder, hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden for 1,5 år fra dags dato.

Du kan læse hele tilladelsen her

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22