Forslag til Lokalplan 1092 - Hotel Niels Juel

Køge Byråd har den 24. november 2020 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1092 for udvidelse af Hotel Niels Juel samt tillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

26.11.20

Forslagene omfatter alene hotellet på ejendommen Toldbodvej 20. Høringsperioden er otte uger, fra den 26.  november 2020 til den 21. januar 2021.

Digitalt borgermøde

Der vil blive holdt et digitalt borgermøde den 7. januar 2021 kl. 17-18. Hvis du ønsker at deltage i mødet, skal du sende en mail til helle.s.weile@koege.dk med din mailadresse, hvorefter du vil blive tilmeldt mødet. Mødet vil foregå via programmet Teams.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en tværgående længe i hotellets sydlige ende i en højde af op til 15 meter og 3,5 etage høj. Denne udvidelse vil kunne rumme 49 værelser, så hotellets samlede kapacitet bliver 100 værelser. Lokalplanen stiller samtidig krav om anlæg af 0,5 parkeringsplads pr. værelse.

Forslaget er udformet som bevarende lokalplan, så både det eksisterende byggeri og det kommende er omfattet af bevaringsbestemmelser. Det betyder, at byrådet skal godkende alle ændringer og alt nybyggeri på ejendommen.

Lokalplan 1092 vil aflyse gældende Lokalplan 3-41, som giver mulighed for at opføre 21 værelser i en 12,5 meter høj bygning. 

Forslag til kommuneplantillæg 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, 3E06, som må anvendes til erhvervsområde for virksomheder inden for serviceerhverv som hotel, samt offentlige formål. Tillægget muliggør at der kan vedtages lokalplan for det ønskede byggeri.

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 21. januar 2020 og sendes til tmf@koege.dk.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.  

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1092 eller Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen


Du kan se planerne nedenfor:

Forslag til Lokalplan 1092 - Hotel Niels Juel
Forslag til tillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan 2017


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 26.11.20