Endelig vedtagelse af Lokalplan 1094 Serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 25

Køge Byråd har den 15. december 2020 vedtaget ovennævnte plan.

16.12.20

Lokalplanen omfatter ejendommen Gammel Lyngvej 25 og er et tillæg til gældende lokalplan 2-10 for Lokalplan 2-10 for Håndværkergrunde og grønt område mellem Lyngvej og Gl Lyngvej. Lokalplan 1094 giver mulighed for at der kan indrettes serviceerhverv som fx fysioterapiklinik som supplement til de gældende anvendelsesbestemmelser. Omfanget af areal der må anvendes til serviceerhverv må ikke overstige 900 m2, og må ikke etableres i byggeriets stueetage. Lokalplanen ophæver den hidtidige mulighed for at etablere portnerbolig.

I lokalplanen, som kan findes på kommunens hjemmeside, kan du læse de øvrige bestemmelser for lokalplanområdet.

Ændring i forhold til lokalplanforslaget

Der er ikke modtaget indsigelser i høringsperioden og den endeligt vedtagne plan adskiller sig derfor ikke fra det oprindelige offentliggjorte lokalplanforslag.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen

Du kan se planerne nedenfor:

Lokalplan 1094 Serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 25

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 16.12.20