Forslag til Lokalplan 1089 for boliger ved Køge Nord

Køge Byråd har den 15. december 2020 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord i offentlig høring.

17.12.20

Forslaget omfatter matr.nr. 6c, 11e, 11f, 33, 34, 38 og dele af matr.nr. 1a, 5aa, 5i, 7a, 11a Ølsemagle By, Ølsemagle.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 73 ha og omfatter boliger i det nye byområde Køge Nord ved Køge Nord Station. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Egedesvej og mod syd grænser lokalplanområdet op til Ølsemagle Landsby.

Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af de første boliger i byområdet Køge Nord samt etablering af en stamvej til boligerne og en landskabsvold, som skal skærme boligerne fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden give mulighed for anvendelse af en eksisterende gård i Ølsemagle Landsby til kvarterhus og for etablering af parkeringspladser til Ølsemagle Kirke og kvarterhuset.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 17. december 2020 til den 11. februar 2021.
Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde

Der vil blive holdt et digitalt borgermøde den 28. januar 2021 kl. 19-21. Hvis du ønsker at deltage i mødet, skal du sende en mail til eva.schoennemann@koege.dk. Herefter vil du modtage en invitation med et link til mødet, som kommer til at foregå i Microsoft Teams. Du skal have downloadet Microsoft Teams til din telefon eller computer for at deltage i mødet.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 11. februar 2021 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse i dit høringssvar.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotatet. 

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 træder i kraft ved forslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1089. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen
Du kan se planerne på Køge Kommunes hjemmeside under www.koege.dk/annoncer.

Offentliggjort på Koege.dk den 17. december 2020.

Du kan se planen nedenfor:

Forslag til Lokalplan 1089 for boliger ved Køge Nord


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 17.12.20