Forslag til Lokalplan 1093 Borup Privatskole

Køge Byråd har den 15. december 2020 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1093 Borup Privatskole i offentlig høring.

16.12.20

Borup Privatskole ønsker at udvide skolens aktiviteter og etablere egne faciliteter med idrætshal og faglokaler på skolens matrikler langs Bækgårdsvej i den østlige ende af lokalplanområdet, hvilket kræver udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Forslaget omfatter matr. nr. 1az, 1ay, 1ca, 1aø og 1ck alle af Svenstrup Hgd., Borup og del af 1cn Svenstrup Hgd., Borup, beliggende mellem Bækgårdsvej og jernbanen i den sydlige del af Borup by. Området ligger på grænsen mellem et boligområde mod nord og det store erhvervsområde i Borup mod syd og øst.

Forslag til lokalplan

Køge Byråd ønsker at give mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse til 
idrætshal med tilhørende faciliter og til yderligere faglokaler til undervisning. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde lokalplan for området, der giver mulighed for dette. 

Du kan se Byrådets behandling af sagen på Byrådsmødet d. 15. december på kommunens hjemmeside - koege.dk

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 16. december 2020 til den 27. januar 2021.
Du kan se forslaget på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde 

Der afholdes digitalt borgermøde den 12. januar 2021 kl. 17-18.

Tilmelding og spørgsmål

Tilmelding senest den 12. januar 2021 til anders.skovbo@koege.dk mrk. ”Tilmelding til borgermøde”

Ved tilmelding kan du evt. oplyse, om der er særlige temaer, som ønskes belyst på borgermødet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anders Skovbo, anders.skovbo@koege.dk, tlf. 3046 5087, eller tmf, tmf@koege.dk, tlf. 5667 6767. 

Praktiske oplysninger 

Borgermødet vil foregå som et Microsoft Teams møde.

Når vi har modtaget jeres tilmeldinger med navn og mailadresse, sender vi en Teams-mødeindkaldelse til de tilmeldte. 

De tilmeldte anmodes om at acceptere mødeindkaldelsen, så vi kan se, hvem der deltager i mødet.

Trin for Trin-guide

Har du ikke Microsoft Teams app’en? Du kan stadig deltage i et Microsoft Teams møde.

1. Tilmeld dig mødet ved at skrive en mail (oplysninger ovenfor)
2. I mail-invitationen skal du vælge Klik her for at deltage i mødet.
3. Nu har du to muligheder
a. Download Windows App
b. Deltag på internettet 
(vælg b, hvis du let og hurtigt vil deltage i mødet) 
4. Skriv dit navn i feltet
5. Vælg at deltage uden lyd og video
6. Vælg Deltag nu
7. Du vil nu være i venteposition i lobbyén. Vent til du bliver inviteret ind i mødet.

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 27. januar 2021 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.  

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1054 og forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen


Du kan se planen nedenfor:

Forslag til Lokalplan 1093 - Borup Privatskole


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 16.12.20