Endelig vedtagelse af Lokalplan 1093 Borup Privatskole

Køge Byråd har den 23. marts 2021 vedtaget lokalplan 1093 – Borup Privatskole.

25.03.21

Lokalplanen

Borup Privatskole ønsker at udvide skolens aktiviteter og etablere egne faciliteter til idrætshal og faglokaler på skolens matrikler langs Bækgårdsvej, hvilket kræver udarbejdelse af ny lokalplan for området. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse med en bygningshøjde op til 10 meter i lokalplanområdet.

Ændringer i forhold til forslagene

I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 16. december 2020 er der indføjet følgende bestemmelse i lokalplanen:

”§7.4 Den eksisterende hæk mellem parkeringsarealet og matrikel 1ay skal bevares, som vist på kortbilag 2, af hensyn til funktionsopdeling og begrønning af området.”

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

I henhold til planlovens § 48 kan ejeren af ejendommen, der ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige formål, under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, efter lokalplanens endelige vedtagelse. 

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

De vedtagne planer 

Du kan se lokalplanen og høringsnotatet her:

Lokalplan 1093 Borup Privatskole
Høringsnotat

Offentliggjort på Køege.dk den 25. marts 2021.
Klagefrist via klageportalen til og med den 22. april 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 25.03.21