Landzonetilladelse og dispensation til nyt enfamiliehus

Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen nyt enfamilieshus med integreret garage samt terrænregulering på adressen Engvej 18, 4623 Lille Skensved - matr.nr. 6h Ejby By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35, stk. 1. Dispensation fra lokalplan gives efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 18, stk. 1.

18.03.21

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om den enkelte tilladelse, ved at henvende dig hos Plan på tlf. 56 67 24 59, eller se sagen hos Byg og Plan, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Se afgørelsen

Offentliggjort den 18. marts 2021

Klagefrist til og med den 15. april 2021

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 18.03.21