Spildevandsplan 2021-2026

Spildevand handler også om regn og skybrud

19.03.21
Byrådet i Køge har 2. marts 2021 vedtaget en ny version af spildevandsplanen for perioden 2021 – 2026. Det nye tiltag er, at planen i større grad end tidligere fokuserer på hvilke konsekvenser det har, hvis vi som samfund ikke planlægger for vandmasserne og sikrer kloaksystemerne. Det er nemlig vigtigt ikke blot at tænke på skybrud og klimasikring ved byudvikling, men huske at hverdagen også skal kunne fungere med den daglige regn. Formidlingen har koncentreret sig om hensigtsmæssig, kommunal praksis for regnvandshåndtering, således at borgere og investorer kan orientere sig. 

Planlægningsmæssigt lægges der op til at fortsætte den resterende separatkloakering af boligområdet i Ølby Lyng og vandområdeplanernes krav om forbedret rensning for et mindre antal ejendomme. Ligeledes kloakeres en række ejendomme i det åbne land for at sikre grundvandet i udvalgte sårbare områder. Endvidere opstartes et arbejde sammen med KLAR Forsyning om at kortlægge overløb fra fælleskloakker for at kunne undersøge problemets omfang sammenholdt med øvrige næringsstofmæssige belastninger i kommunen. 

Se Køge Kommunes Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 her.

Læs mere om Regn- og Spildevandsplanen her.

Kontakt Spildevand
Opdateret af Køge Kommune 19.03.21