Ekspropriation til anlæg af Skybrudsvej i Køge Nord

Byrådet for Køge Kommune har vedtaget at ekspropriere til anlægget af den primære boligvej, Skybrudsvej, i Køge Nord, således at Egedesvej forbindes med Nordstjernen. Vejen anlægges med fortov og cykelsti i begge sider for at kunne betjene et nyt boligudviklingsområde.

05.05.21

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.). 

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 2. juni 2021, som angivet nedenfor:

• Kl. 10.00: matr.nr. 1a Ølsemagle By, Ølsemagle, beliggende Ølsemagle Kirkevej 64, 4600 Køge 

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet. 

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev. 

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Køge Kommunes hjemmeside og/eller på adressen, Torvet 1, 4600 Køge i tidsrummet fra den 5. maj 2021 til den 2. juni 2021. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Køge Kommune, Karen Maria Matzen – mail samt telefon 2016 6998.

Se materiale her:

Kort over placering af skybrudsvej


Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 05.05.21