Ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen til Greenport ApS

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af anlæg for midlertidig opbevaring af farligt affald.

06.09.21

I henhold til reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (kap. 9, § 17 stk. 4.) offentliggøres det hermed, at Køge Kommune har modtaget en ansøgning fra Greenport ApS om miljøgodkendelse til etablering af et affaldshåndteringsanlæg, til midlertidig opbevaring af farligt affald (i form af jord og sten klasse 0-4, jf. Jordplan Sjælland) på Pacific Kaj 2, 4600 Køge.

Aktiviteten er opført på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.5. Aktiviteten er en biaktivitet på Greenport ApS, der derudover har søgt miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212.

Greenport ApS er pt. miljøgodkendt efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212 på Arctic Kaj 12, 4600 Køge.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og kommentere på det.

Fristen for at se og kommentere det foreliggende ansøgningsmateriale, samt anmode om at se udkast til afgørelse om miljøgodkendelse (når dette foreligger) er mandag den 27. september 2021 kl. 23.59.

Henvendelse skal rettes til Køge Kommune, Miljøafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge, . Anfør venligst dit fulde navn og adresse i mailen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Det gælder både i forhold til ansøgning, udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Køge Kommune 06.09.21