Endelig vedtagelse af Lokalplan 1101 Boliger på Højelsevej - etape II

Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget Lokalplan 1101 - Boliger på Højelsevej, etape II.

11.01.22

Lokalplanen

Lokalplanen erstatter Lokalplan 1074 for området og suppleres med matrikel 14b, Højelse By, Højelse.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af området til bebyggelse med énfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse.

Lokalplanen fastsætter bl.a. bestemmelser for byggeriets størrelse, materialevalg og farver. Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser om bygningernes placering i forhold til veje og stier.

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 6. september 2021 er der i redegørelsen tilføjet afsnit med overskriften ”Produktionsvirksomhed af national interesse” og ”Risikovirksomhed”.

Derudover er kommuneplanens rammeområde 9B02 udvidet til også at omfatte vejadgangen til lokalplanområdet og kortbilagene er tilrettet tilsvarende.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planen og høringsnotatet her:
Lokalplan
Høringsnotat

Offentliggjort den 11. januar 2022.

Klagefrist via klageportalen til og med den 8. februar 2022.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 12.01.22