Forslag til lokalplan 1105 og kommuneplantillæg nr. 4 i høring

Køge Byråd har den 29. marts 2022 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 1105 for hotel og sundhedshuse i Bellingeparken samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring.

05.04.22

Introduktion

Byggeriet af Køge Universitetshospital er i fuld gang, hvilket medfører specialiserede sundhedstilbud tæt på Køge Kommunes borgere. Som led i udviklingen af Universitetshospitalet sender Byrådet nu en lokalplan og et kommuneplantillæg for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken i høring. I samspil med områdets eksisterende bebyggelse er sigtet at udvikle én samlet sundhedspark.

Forslag til lokalplan

Lokalplan 1105 er udarbejdet med henblik på at muliggøre et projekt til opførelse af hotellejligheder, patienthotel og sundhedshuse/kontorerhverv på Lykkebækvej 6-14. Lokalplanen udarbejdes for at give mulighed for øgede bygningsomfang og -højder i forhold til gældende lokalplaner for området.

Hotellejligheder er mindre lejligheder, der anvendes til blandt andre gæsteprofessorer, læger, sygeplejersker og forskere, som har behov for midlertidigt ophold. Sundhedshusene skal i øvrigt indeholde institutioner og kontorer med relation til universitetshospitalet samt evt. et patienthotel.

Området ønskes bebygget med i alt seks erhvervsbygninger, hvoraf tre bygninger allerede er opført. Hele området planlægges, etableres og bebygges i stil med lokalplanområdets eksisterende bebyggelse og anvendelse.

Projektet omfatter tre nye bygninger i varierede etager og maks. 6 etager, og med bygningshøjde på op til 24 meter og bebyggelsesprocent på 90 %. Den gældende lokalplan giver mulighed for 2,5 etager og 12,5 meters højde. Derudover omfatter projektet udvidelse og forskønnelse af facader på eksisterende bygning på Lykkebækvej 14. 

Høringsperiode

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 5. april 2022 til og med den 10. maj 2022.

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde den 27. april 2022 kl. 17-18 på Lykkebækvej 8.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 10. maj 2022 og sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.  

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1105 og forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen

Plandokumenter

Forslag til lokalplan 1105 - Hotel og sundhedshuse i Bellingeparken (pdf)
Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 - Hotel og sundhedshuse i Bellingeparken (pdf)

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 05.04.22