Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Plejeorlov

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller en alvorlig sygdom.

Hvem kan blive hjælper ?

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge.
 
Betingelserne er:
•at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
•at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
•at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
•at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
•at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
•at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
•at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Orlovsperiode og løn

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 20.565 per måned (2013). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

Plejevederlag for pasning af døende hjemme

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

•at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
•at den døende skal have et plejebehov
•at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
•at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem

Betingelser for at få plejevederlag

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et basisbeløb på 14.211 kr. om måneden ved fuld tid (2013). Plejevederlaget er skattepligtigt.

Et plejevederlag kan udbetales, uanset om du mister en arbejdsindtægt, eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist, studerende eller lignende. Får du folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse, mens du passer din pårørende i dennes hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges.

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Midlertidigt indlagt

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Tilskud til medicin o.a.

Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende

Hvordan søger jeg?

Du skal kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen.

 

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.01.19