Nyheder om affald og Klimaplan

Implementering af Regeringens klimaaftale på affaldsområdet. Vi vil her på siden løbende orientere om hvordan aftalen bliver udmøntet i lovgivning på affaldsområdet – og hvordan lovgivningen bliver implementeret i praksis.

Statens klimaaftale af 16. juni 2020

Den 16. juni 2020 blev der indgået en bred, politisk aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" mellem partierne i Folketinget. Aftalen er nu delvist udmøntet i konkret lovgivning, i form af en revideret affaldsbekendtgørelse. Affaldsbekendtgørelsen bestemmer bl.a. hvilke indsamlingsordninger for affald fra husstande, som kommunerne skal sætte i gang – og hvornår. Andre dele af aftalen afventer fortsat en udmøntning i konkret lovgivning.

Hvad er nyt i klimaaftalen og den nye lovgivning?

Klimaaftalen rummer en lang række nyskabelser, især i forhold til organiseringen af affaldsområdet. Klimaaftalen ændrer også kravene til kommunerne om bl.a. etablering af nye affaldsordninger, ensartet sortering i alle landets kommuner, ændringer i kommunens tilsynspraksis og indførsel af nye gebyrtyper.

Øget affaldssortering

Tiltagene til øget sortering af affald er nu udmøntet i lovgivningen på affaldsområdet:
Krav om etablering af nye indsamlingsordninger for husstande (i alt 10 fraktioner) pr. henholdsvis 1. juli 2021 og 1. januar 2022. Kravene gælder også for sommerhuse, dog må kommunerne gerne etablere ordninger som ”affaldsøer”, hvor sommerhusbrugerne kan aflevere deres sorterede affald.

 De 10 fraktioner er:

  1. Pap
  2. Papir
  3. Plast
  4. Glas
  5. Metal
  6. Fødevarekartoner (sammensat materiale af karton og plast/metalfolie)
  7. Madaffald
  8. Farligt affald
  9. Restaffald
  10. Tekstiler (først krav om etablering af ordning pr. 1.1.2022)

Der er kommet en vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald og en vejledning om indsamling af husholdningsaffald. Både Klimaaftalen og den nye affaldsbekendtgørelse indeholder krav om mere genbrug, genanvendelse, sortering og/eller eftersortering af storskrald.
Klimaaftalen varsler desuden, at der skal etableres affaldssortering i det offentlige rum, og at borgere og frivillige, velgørende organisationer m.fl. skal have adgang til at tage direkte genbrugelige ting, som bliver afleveret på genbrugspladserne, inden resten evt. kan blive afsat via kommunale genbrugsbutikker.

Reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten

Et af de meget centrale krav i aftalen er, at kapaciteten på danske affaldsforbrændingsanlæg inden 2030 skal reduceres med 30 %. KL er i Klimaaftalen blevet pålagt at udarbejde en liste over affaldsforbrændingsanlæg, som bør lukkes i perioden 2026 til 2030, fordi de er de miljømæssigt dårligste i landet. KL afleverede i december 2020 en liste med 10 forbrændingsanlæg, som man vurderede, var de mest egnede til lukning. Der er siden rejst tvivl om forudsætningerne for vurderingen, og listen er nu forkastet som grundlag for lukning af affaldsforbrændingsanlæg. Kravet om reduktion af forbrændingskapacitet i Danmark med 30 % står dog ved magt.

Ifølge Klimaaftalen er næste skridt, hvis reduktion af forbrændingskapaciteten via en ”lukkeliste” ikke lykkes, en liberalisering af affaldsforbrændingsanlæggene, således at kommunerne fremover vil skulle udbyde behandlingen af det indsamlede forbrændingsegnede affald på markedet. Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om der bliver tale om en liberalisering – og i givet fald under hvilke betingelser.

Hvad gør vi i Køge Kommune?

På baggrund af Klimaaftalen har Køge Kommune sammen med blandt andre vores fælleskommunale affaldsselskab, ARGO, og de øvrige kommuner i affaldsselskabet, arbejdet på at afklare de usikkerheder der er ved lovgivningen på området, samt de praktiske forhold.

Med ”praktiske forhold” menes f.eks. hvor og hvordan det indsamlede affald skal afleveres; om affaldet kan afsættes og hvordan; hvilke indkøb – både af beholdere, biler og andet materiel og tjenesteydelser – som skal udbydes; og hvordan de fremtidige affaldsordninger skal tilrettelægges i Køge Kommune.

Implementering af de nye affaldsordninger og kommunens ansøgning om dispensation fra implementeringsfristen den 1. juli 2021, blev drøftet på møde i Klima- og Planudvalget den 4. februar (dagsordenspunkt for 4. februar 2021). Da det ikke er juridisk eller praktisk muligt at gennemløbe alle de nødvendige trin i processen frem mod udrulning af nye affaldsordninger for husstandene i Køge Kommune inden fristen den 1. juli 2021, har kommunen sendt dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen. Der er bedt om fristforlængelse til udgangen af 2022, hvilket er den længste forlængelse, som ifølge lovgivningen vil kunne opnås. Miljøstyrelsen har i marts 2021 givet Køge Kommune fristforlængelse til udgangen af 2022.

For at finde den bedst mulige fremtidige løsning for indsamling af affald fra husstande i Køge Kommune er der lagt op til at gennemføre forsøg med 2 forskellige beholderkombinationer ved énfamilieboliger. Oplæg til forsøg behandles på møde i Klima- og Planudvalget den 8. april.

Kontakt Renovation
Opdateret af Køge Kommune 31.03.21