Ofte stillede spørgsmål

Få svar på ofte stillede spørgsmål om affald.

Her følger en række typiske spørgsmål og svar om afhentning af affald for borgere.
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte kommunens Affaldskontor (Renovation).

Må jeg emballere glas- og metalemballager i plastposer?

Nej, materialerne skal afleveres i beholderen i ”løs vægt”, d.v.s. uden at være emballeret i en plastpose.

Hvor meget storskrald må jeg stille ud pr. afhentning?

Du kan stille op til 3 m3 affald ud til hver storskraldsafhentning (6 gange om året). 
Husk at tingene skal stå pænt tilgængeligt ved skel / fortov og være sorteret: Elektronisk og elektrisk affald, pap (bundtet), ting af metal, ting til deponering (keramik, porcelæn m.v.), møbler, småt brændbart (i klare plastsække) – samt evt. plast- og metalemballager (i klare plastsække), hvis du har emballager, som ikke kan være i den 4-delte beholder

Hvad må jeg stille ud til storskrald? Og hvad må jeg ikke?

Her kan du se en liste med mange af de ting som du gerne må stille ud til storskrald, samt hvad du IKKE må stille ud til storskrald. Vær omhyggelig med at pakke og emballere affaldet som der står oplyst i listen. Det gælder af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø og sikkerhed, og for at gøre både afhentningen og den videre bortskaffelse så let som mulig.

Se hvad du må aflevere til storskrald, og hvad du ikke kan aflevere til storskrald her.

Hvor afmelder jeg mig SMS ordningen?

Du afmelder dig SMS ordningen fra affaldskontoret på samme link du tilmelder dig

Hvorfor har jeg ikke fået hentet affald?

Det kan ske, at du ikke får afhentet affald til tiden. Det kan skyldes:


 • Fejl fra renovationsfirmaet - Du kan anmelde manglende tømning via Renoweb.
 • Adgangsforholdene lever ikke op til Arbejdstilsynets regler – Læs om krav til adgangsveje her.
 • Sorteringen er ikke sket korrekt – Læs mere om korrekt sortering og emballering her.

 • Hvis årsagen skyldes utilstrækkelige adgangsforhold, forkert sortering/emballering, eller at du har brugt de forkerte rum til at sortere affaldet i, bliver der sat en hænger på din beholder, til orientering.

  Hvad gør jeg hvis jeg mangler en biopose til at binde på min spand?

  Hvis du bor i enfamiliebolig med 2-delt beholder til mad- og restaffald, så binder du bare én af de ubrugte poser på håndtaget af din beholder til mad- og restaffald, når du er ved at have brugt dine bioposer op; så vil skraldemanden lægge nye ruller med bioposer på låget af beholderen, når han har tømt den. Hvis du bor et sted med fælles containere til madaffald, vil du typisk få udleveret flere bioposer 2 gange om året. Det kan også være at du skal henvende dig til en kontaktperson i din andelsboligforening / udlejningsejendom for at få flere poser, når de er ved at slippe op, hvis ejendommen / foreningen har en sådan aftale med kommunen

  Hvor skal skraldespanden stå?

  Der er ingen afstandskrav fra skraldespand til skraldebil. Din skraldespand bliver dog ikke sat helt tilbage til standpladsen, hvis der er mere end 10 meter fra skraldespanden til skraldebilen. Så vil skraldespanden blive afleveret lige inden for dit skel. Skraldespanden skal stå på et fast og jævnt underlag af f.eks. fliser. Adgangsvejen omfatter strækningen fra affaldsbeholderens standplads til dit skel mod vejen. Adgangsvejen skal overholde disse krav:skal være jævn og stabil, med et kørefast underlag (fliser, asfalt eller lignende)

  • der må ikke være trapper 

  • må højst stige 1 meter for hver 10 meter (max. 10 % stigning)

  • der skal være en fri højde på mindst 2,20 meter 

  • den skal være minimum 1,5 m bred

  • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes én låge eller dør

  • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen 

  • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer 

  • den skal være ryddet for sne og is, og være saltet eller gruset i glat føre 

  • der skal være et godt lys på adgangsvejen

  Du kan læse mere om adgangsveje og standpladser her.

  Hvorfor skal håndtagene vende udad?

  Håndtagene skal vende ud mod renovationsmedarbejderen, så han/hun ikke udsættes for unødvendige vrid i kroppen. Det er således et spørgsmål om at bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der henter dit affald.


  Min skraldespand er i stykker

  Benyt selvbetjeningsordningen. Følg anvisningerne og så vil du få erstattet din affaldsbeholder snarest muligt. Du kan læse mere om vores selvbetjeningsløsninger her.

  Kan jeg få større, mindre, færre eller flere skraldespande?

  Ja. Du kan benytte vores selvbetjeningsløsning eller kontakte Affald og Genbrug.
  Vores todelte standardbeholder til rest- og madaffald er på 240 liter, men den fås også som 190 liter og 370 liter. Den firedelte beholder til papir, plast, glas og metal fås i to størrelser: 240 liter eller 370 liter. 

  Hvornår får jeg hentet haveaffald?

  De fleste etageejendomme og boliger i tæt/lav bebyggelse er ikke omfattet af  haveaffaldsordningen.
  Kun borgere som i dag får hentet papir, plast, glas og metal i 4 delt beholder er omfattet af haveaffaldsordningen. Man kan kun få afhentet haveaffald hvis man har beholdt den "gamle" 2-delte genbrugsspand. Har man ikke den "gamle" 2-delte genbrugsspand  spand kan man få en leveret.

  Hvis du er omfattet af haveaffaldsordningen, får du hentet haveaffald i april og oktober. BEMÆRK: Haveaffald i sække og bundter medtages ikke.

  Bor du i landzone, får du dog kun få hentet haveaffald hvis du bestiller afhentning mindst 5 hverdage før næste tømmedag. 

  Du kan se din tømmekalender og læse mere om reglerne for haveaffald i vores Selvbetjening, på vores side om den nye affaldsordning og på siden ”Når du bor i eget hus”.

  Hvornår får jeg hentet storskrald?

  Du får hentet storskrald 6 gange om året. Bor du dog i landzone, får du kun hentet storskrald hvis du giver os besked om det mindst 5 hverdage før næste tømmedag. 

  Du kan se din tømmekalender og læse mere om reglerne for storskrald i vores Selvbetjening og på vores side om den nye affaldsordning og på siden ”Når du bor i eget hus”.

  Mit hus er nyt, hvordan får jeg en skraldespand?

  Køge Kommune leverer beholder(e) til dit affald hurtigst muligt. Kontakt Affald og Genbrug på telefon 56 67 24 28 eller mail affald@koege.dk

  Jeg har holdt fest og har ekstra meget affald

  Du kan stadig købe en sæk påtrykt ”ekstra sæk” hos Borgerservice på Torvet 1, 4600 Køge. Se åbningstider for Borgerservice her.

  Sækken koster 25 kr. Aflever sækken sammen med dit øvrige restaffald/dagrenovation på den næste tømmedag.

  Må jeg have en køkkenkværn?

  Køkkenkværne er ikke tilladt i Køge Kommune. 
  Vi giver ikke tilladelse til installation eller brug af dem, hverken i husstande eller på virksomheder. Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder i Køge Kommune, der afleder deres spildevand til den offentlige kloakforsyning.
  Organisk affald skal bortskaffes som dagrenovation (dog som madaffald i henhold til den nye affaldsordning 2019) i henhold til Køge Kommunes affaldsregulativer.
  Organisk stof fra køkkenkværne kan overbelaste renseanlægget og dermed også give en uønsket og unødig belastning af vandløb. Det ekstra, organiske stof i spildevandet kan give mere af den ildelugtende gasart svovlbrinte (SH2, lugter af rådne æg) i kloakkerne. Det er til fare for mennesker, og kan skade betonrør og pumpeinstallationer m.m.

  Fyrværkeri

  Du kan aflevere ubrugt eller defekt fyrværkeri på genbrugspladen. Fyrværkeri er farligt affald og skal bortskaffe som sådan. Henvend dig gerne til personalet på genbrugspladsen når du afleverer affaldet.

  Du kan se genbrugspladsernes adresser og åbningstider her eller på ARGO’s hjemmeside.


  Hvad gør jeg, hvis en af beholderne – eller den lille kurv til bioposer – er defekt?

  Du kan bruge selvbetjeningsløsningen til at bestille reparation eller ombytning til ny beholder. Hvis det ikke er muligt for dig at bruge selvbetjeningsløsningen, kan du ringe eller skrive til Affald og Genbrug og give os din adresse og fortælle hvad der er galt, så sørger vi for at give beskeden videre, så den kan blive repareret eller ombyttet med en beholder/kurv, som er hel. Affald og Genbrug har tlf. 56 67 24 28 og mail affald@koege.dk


  Hvor ofte bliver de nye to- og firedelte beholdere tømt?

  Den 2-delte beholder til mad- og restaffald bliver tømt hver 2. uge i perioden september til maj og hver uge i de 3 sommermåneder, juni, juli og august. Beholderen med 4 rum til henholdsvis papir, plast-, glas- og metalemballager bliver tømt hver 4. uge hele året.

  Mit haveaffald fylder mere end hvad der kan være i beholderen. Hvad gør jeg?

  Hvis du har mere haveaffald end hvad der kan være i 240 liters beholderen til haveaffald, så kan du enten kompostere det i din have eller aflevere det på en af genbrugspladserne. Genbrugspladsen modtager alle former for haveaffald. Vær opmærksom på, at jord og græstørv ikke kan afleveres sammen med haveaffaldet, men skal afleveres i containeren til jord.  Hvordan undgår jeg fluer og maddiker i min beholder til mad- og restaffald?

  Det er meget vigtigt, at du altid sørger for at pakke både mad- og restaffald ordentligt ind, d.v.s. binde knude på poserne, inden du lægger dem i beholderen. Dette giver erfaringsmæssigt næsten garanti for at undgå perkolat i bunden af beholderen og fluer / maddiker. 
  Det kan derimod være meget vanskeligt at slippe af med de små bananfluer, som meget hurtigt kommer, når man har frugt og grønt liggende. Her er det gode råd, dels at sørge for at posen med bioaffald forholdsvis hurtigt bliver skiftet, dels at prøve at fange dem i en ”eddikefælde” se opskrifter ved søgning på nettet.


  Hvilke poser skal jeg bruge til mit restaffald?

  Du skal fortsat bruge almindelige plastposer – alt efter hvad du plejer at købe/bruge til at emballere restaffald / dagrenovation i, da dette affald fortsat skal brændes på et forbrændingsanlæg. Det er også stadig meget vigtigt, at du husker at lukke poserne ordentligt, så du minimerer risikoen for fluer, maddiker og lugt.


  Hvordan får jeg flere bioposer, når rullerne er ved at være brugt op?

  Hvis du bor i enfamiliebolig med 2-delt beholder til mad- og restaffald, så binder du bare én af de ubrugte poser på håndtaget af din beholder til mad- og restaffald, når du er ved at have brugt dine bioposer op; så vil skraldemanden lægge nye ruller med bioposer på låget af beholderen, når han har tømt den. Hvis du bor et sted med fælles containere til madaffald, vil du typisk få udleveret flere bioposer 2 gange om året. Det kan også være at du skal henvende dig til en kontaktperson i din andelsboligforening / udlejningsejendom for at få flere poser, når de er ved at slippe op, hvis ejendommen / foreningen har en sådan aftale med kommunen.


  Hvor rene skal glas-, plast- og metalemballager være?

  Emballagerne skal være tømte for indhold, og hvis der fortsat sidder lidt rester af mad/drikke på dem, kan du skylle dem i (koldt) vand. Det gør du lettest ved at hælde en sjat vand i bunden af emballagen og dernæst ryste dem, så rester af mad/drikke fjernes. Hvis der er aftageligt låg på, så brug dette, når du ryster indholdet med vand – ellers kan du også i nogle tilfælde bruge hånden til at holde for åbningen. 
  Hvis der ikke er aftageligt låg / det ikke er muligt at skylle med en smule vand – f.eks. hvis der er tale om nogle typer af plastbeholdere til mayonnaise eller remoulade – så put emballagen i restaffaldet. 
  Det er under alle omstændigheder ikke nødvendigt at gøre emballagerne klinisk rene, inden du aflevere dem i beholderen / containeren. Hvis du har alufolie-bakker fra f.eks. leverpostej, behøver du kun at tømme dem for indhold og så bukke dem sammen, så evt. madrester bliver ”lukket inde”. Du behøver ikke fjerne labels eller klistermærker fra affaldet.


  Hvorfor skal jeg tage lågene af glas, dunke og bøtter?

  1.Plastmaterialet er meget ofte forskellige typer. 2. For at sikre at flasker, glas og bøtter er helt tømt. 3. for at sikre at de ikke, under tryk, springer i ansigtet på en af de ansatte der håndterer affaldet.

  Mit plastaffald fylder mere end hvad der kan være i den 4-delte beholder. Hvad gør jeg?

  Mange oplever at der er mere plastaffald end de havde regnet med, og at det er vanskeligt/umuligt at have plads til det hele i beholderen indtil næste tømmedag. Du kan i første omgang prøve så vidt muligt at ”stable” dunke, bøtter og bakker inden i hinanden og presse folier og poser sammen i en af poserne, så det fylder mindst muligt, inden du lægger det i beholderen. Hvis du har en af de små (240 liter) 4-delte beholdere, bør du overveje at få den store (370 liter) i stedet. Prisen er ens for begge beholdere, 462,50 kr., incl. moms ekstra i årligt gebyr. Brug gerne selvbetjeningsløsningen til at bestille en ekstra beholder
  Hvis disse tiltag ikke er tilstrækkeligt, kan du aflevere de overskydende plastemballager på en af genbrugspladserne i kommunen, som også modtager blandede bløde og hårde plastemballager. Hvis disse tiltag ikke er tilstrækkeligt, kan du aflevere de overskydende plastemballager på en af genbrugspladserne i kommunen, eller du kan stille plast- (og metal-)emballager ud i klare sække til storskrald. Så bliver emballagerne medtaget, når vi henter storskrald.

  Hvad gør jeg med farligt affald?

  Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Henvend dig til personalet, så de kan hjælpe med at få det afleveret/sorteret i de rigtige kategorier af farligt affald. Hvis du har små batterier, kan disse afleveres i en klar plastpose, på låget af din beholder til papir, plast, glas og metal. Hvis du bor et sted med fælles containere til papir, kan de afleveres i klar plastpose på låget af papircontaineren, og hvis I har batteribeholder opsat ved de fælles affaldscontainere, så kan du bruge den. 

  Hvor skal jeg gøre af brugte papkasser?

  Hvis du har papkasser eller andre ting af (bølge)pap kan du enten klappe dem sammen, bundte dem og lægge dem ud til storskrald eller du kan aflevere dem på en af genbrugspladserne. Hvis du bor i en lidt større, samlet bebyggelse, som har opstillet en eller flere containere til pap, kan du bruge den.

  Hvordan kender jeg forskel på pap og karton?

  Hvis du river æsken eller kassen i stykker kan du se om den flosser (som papir) eller om der er bølger inden i. Flosser den, er det karton og må blandes med papiret i beholder eller container til papir. Er der bølger i, er det pap og det skal afleveres på genbrugspladsen eller til storskrald. Husk at slå papkasser sammen og bundte dem, inden de lægges ud til storskrald. se mere i videoen her


  Hvad må komme i rummet til metalemballager i den 4-delte beholder?

  Rummet til metalemballager i den 4-delte beholder er kun beregnet til metalemballager og små ting som kapsler og låg. De lidt større ting af metal, som f.eks. værktøj, bageforme eller rør af metal skal afleveres som storskrald eller på genbrugspladsen.


  Hvorfor kan jeg ikke finde min egen adresse på selvbetjeningsløsningen?

  Hvis du ikke kan finde din egen adresse, når du forsøger at bruge en af selvbetjeningsløsningerne, så er det højst sandsynligt, fordi din bolig er en del af en grundejer- eller andelsboligforening, som er tilmeldt affaldsordningerne på én fælles adresse. Det er desværre ikke muligt at sige noget generelt om hvilket vejnummer en sådan ejendom / bebyggelse vil være tilmeldt affaldsordningerne under. Prøv evt. at spørge et bestyrelsesmedlem eller anden person i din ejendom/bebyggelse, som kan tænkes at få de halvårlige opkrævninger af affaldsgebyrer vedr. bebyggelsen.


  Hvem har ansvaret for at holde affaldsbeholderne rene?

  Det er den enkelte husstand (eller ejer/administrator), som er ansvarlig for at beholdere og containere holdes rene. Dette fremgår bl.a. af §9.8 i kommunens regulativ for husholdningsaffald.


  Hvor hurtigt efter ordinær tømmedag skal jeg melde manglende tømning af min beholder ind?

  Hvis din beholder ikke er blevet tømt på den planlagte tømmedag, som fremgår af tømmekalenderen, skal du huske at melde fejlen ind til renovatør/kommune. Fejlen skal meldes ind senest den 4. hverdag efter ordinær tømmedato. Du melder fejlen ved at bruge selvbetjeningsløsningen på Køge Kommunes hjemmeside eller app´en ”Affaldsportal”.

  Hvorfor har skraldebilen ikke tømt min beholder helt?

  Selv om skraldebilen har løftet og banket din affaldsbeholder kan det desværre godt ske, at noget af affaldet ikke kommer med ud. Af hensyn til beholderens levetid er der imidlertid grænser for hvor hård og hvor mange gange det er godt at banke den for at få den tømt. Skraldemændene må ikke røre ved affaldet, hvorfor det er op til den enkelte bruger af beholderen at sørge for at få løsnet det affald, som ikke er kommet med ud, inden næste ordinære tømning. Det kan tit hjælpe at huske at lukke alle poser forsvarligt (mad- og restaffald) og sørge for at holde beholderen ren.


  Hvorfor må jeg ikke overfylde min beholder?

  Skraldemanden skal ikke tømme din beholder hvis den er overfyldt, men derimod lade den stå indtil næste ordinære tømmedag. Han/hun må heller ikke røre affaldet og f.eks. fjerne overskydende poser med restaffald. Det fremgår også af kommunens regulativ for husholdningsaffald, at beholderne ikke må overfyldes og affaldet ikke ”klemmes fast” – dvs. klemmes så meget sammen at det kan være vanskeligt at få ud i forbindelse med tømning. Hvis det er den 4-delte beholder, der bliver overfyldt, er det ikke muligt at tømme den uden at affaldet i de forskellige rum falder ud og enten havner i et forkert rum i bilen eller falder ned på vejen. Hvis det er et tilbagevendende problem, at din beholder bliver overfyldt, må du tilmelde en større beholder / flere beholdere. Hvis der er tale om papir, plast-, glas- eller metalemballager er det også muligt at aflevere den overskydende mængde på genbrugspladsen. Genbrugspladsen må derimod ikke modtage mad- eller restaffald eller usorteret dagrenovation.

  Hvem er omfattet af kommunens haveaffaldsordning?

  Kun husstande, som har en (eller flere) 4-delt beholder til papir, plast-, glas- og metalemballager er omfattet af haveaffaldsordningen – og skal dermed betale gebyr for ordningen. Du skal således betale gebyret uanset om du rent fysisk har en 240l beholder til haveaffald stående eller ej, idet man betaler for muligheden for at benytte en affaldsordning. Hvis du ikke har en beholder og gerne vil bruge ordningen, er du meget velkommen til at kontakte Affald og Genbrug på telefon 56 67 24 28 eller mail affald@koege.dk, så vil vi sørge for, at du får en beholder bragt ud (igen). De husstande (typisk etageboliger), som ikke er omfattet af haveaffaldsordningen, betaler tilsvarende ikke gebyr for ordningen, da de ikke har mulighed for at benytte ordningen.