Når du bliver ansat

Læs her mere om ansættelsesformer, overenskomster og hvad du har pligt til at fortælle din kommende arbejdsgiver.

Arbejdsgivere, der ansætter personale, skal overholde overenskomster i forhold til bl.a. arbejdstid, opsigelsesfrister og løn

Ansættelse med overenskomst

Når du bliver ansat i job, skal arbejdsgiveren følge de ansættelsesvilkår i den overenskomst, arbejdsgiveren har indgået med dit erhverv. Overenskomsten regulerer fx løn, arbejdstid og opsigelsesfrister. Desuden skal arbejdsgiveren overholde love om arbejdsmiljø, ferie, ligebehandling og ligeløn m.fl.

Ansættelseskontrakt

Hvis et ansættelsesforhold varer mere end en måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mere end otte timer, skal arbejdsgiveren skriftligt bekræfte vilkårene. Det skal ske senest en måned efter ansættelsen - enten ved en ensidig erklæring fra arbejdsgiveren, et ansættelsesbrev eller en egentlig ansættelseskontrakt.

Arbejdsgiveren skal bl.a. oplyse, hvad der er aftalt med hensyn til løn, arbejdssted, arbejdstid, begyndelsestidspunkt, ferie, opsigelsesvarsler og evt. ansættelsens varighed (hvis den er tidsbegrænset). Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, skal arbejdsgiveren også oplyse dette.

Helbredsoplysninger ved ansættelsen

Når du søger en stilling, må arbejdsgiveren ikke spørge generelt til dit helbred og antal af sygedage eller om du er gravid eller planlægger at få børn. Arbejdsgiveren må dog gerne spørge til helbredsforhold, der har relevans for det arbejde, du skal udføre, som fx om du har haft dårlig ryg, hvis du fx søger en stilling inden for bygge- og anlægsbranchen. Du har omvendt pligt til at oplyse om helbredsforhold, der kan have betydning for ansættelsen.

Landbrugs- eller funktionæransat

I landbruget kræves der en skriftlig aftale, hvis ansættelsen afviger fra lovenes hovedprincipper - fx hvis du vil bruge de særlige regler om ferie efter et samtidighedsprincip. Du kan dog aldrig stilles ringere end loven om arbejdsforhold i landbruget.

Funktionærloven

Også funktionærloven kræver en skriftlig aftale, hvis ansættelsen afviger fra lovens hovedprincipper - fx ved at have længere generelt opsigelsesvarsel eller forkortet opsigelsesvarsel ved længere tids sygdom. Den ansatte kan dog aldrig blive ringere stillet end funktionærloven.

Tvivlsspørgsmål og godtgørelse

Hvis der er tvivl om din arbejdsgiver har overholdt sin oplysningspligt, kan du indbringe spørgsmålet for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis din arbejdsgiver ikke har overholdt oplysningspligten, kan du få tilkendt en godtgørelse ved en domstol. Godtgørelsen er på højst 13 ugers løn. I tilfælde, hvor overtrædelsen ikke har haft konkret betydning for dig, kan den dog højst være på 1000 kroner.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Hvis du vil klage

Hvis du har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse - kan du gratis klage til Ligebehandlingsnævnet.

Alle kan gratis klage til nævnet. Men hvis du er medlem af en fagforening, kan der gælde særlige forhold.

Ligebehandlingsnævnet

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 10.03.21