Jobafklaring

I et jobafklaringsforløb bliver der kigget på alle kommunens tilbud og aktiviteter - på tværs af forvaltninger og afdelinger - og sammensat aktiviteter, der udvikler din arbejdsevne, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Hvornår kan jeg få jobafklaringsforløb?

Du kan overgå til et jobafklaringsforløb, hvis du ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. 

Det gælder også ved gensygemelding, hvor du på første nye sygefraværsdag har modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for de sidste 9 kalendermåneder og dermed er omfattet af den såkaldte varighedsbegrænsning. Men hvis du ellers opfylder betingelserne for sygedagpenge, får du ret til et jobafklaringsforløb. 

Under et jobafklaringsforløb modtager du en individuelt tilpasset tværfaglig indsats fra kommunen. Der kigges på alle kommunens tilbud, på tværs af forvaltninger og afdelinger, når der sammensættes aktiviteter, der udvikler din arbejdsevne, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. 

Da indsatsen er tilpasset dine behov, skal der lægges en individuel plan for forløbet. Det gøres på et møde i Rehabiliteringsteamet. 

Forløbet varer maksimalt to år, men det er muligt at indgå i et nyt jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. 

I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til, om du har formue eller en ægtefælle/samlever. 

Du kan læse mere om jobafklaringsforløb her (nyt vindue)

Kan jeg få ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb? 

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:  

  • Kommunen skal have visiteret dig til et jobafklaringsforløb. 
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v. 

Du får ressourceforløbsydelse, hvis du ikke er i et ansættelsesforhold, hvor du får løn. 

Du kan læse mere om ressourceforløbsydelse her (nyt vindue)

Alle spørgsmål om ydelse skal rettes til Køge Kommunes Jobcenter.

Hvordan foregår overgangen til jobafklaringsforløb?

Din sagsbehandler i Team Sygedagpenge bevilliger et jobafklaringsforløb og derefter får du en koordinerende sagsbehandler i Team Jobafklaring.

Du vil blive indkaldt til en samtale hurtigst muligt. 

Du og din koordinerende sagsbehandler skal under den første samtale skrive ”Forberedende del til rehabiliteringsplan” som du får tilsendt ved afslutning af din sygedagpengesag. Du bedes venligst læse dokumentet igennem, overveje hvad der skal stå og evt. skrive noget selv. 

Her beskriver I alt det, du kan i forhold til job og uddannelse, og hvad du eventuelt mangler, fx: 

  • Dine erfaringer, ressourcer og ønsker i forhold til job og uddannelse.
  • Dine arbejdsmæssige udfordringer i forhold til job eller uddannelse.
  • Dine personlige ressourcer og hvilke netværk, du kan trække på.
  • Din helbredsmæssige- og hidtidige forsørgelsessituation.
  • Erfaringerne med den hidtidige indsats.   

Oplysningerne skal bruges til mødet i Rehabiliteringsteamet.

Møde i Rehabiliteringsteam

Senest fire uger efter overgangen til jobafklaringsforløb, skal du og din koordinerende sagsbehandler mødes med kommunens rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet kommer fra kommunens forskellige afdelinger og der er også en læge fra Klinisk Funktion på Holbæk Sygehus. Rehabiliteringsteamet vil tale med dig om dine udfordringer, muligheder og mål.  De byder ind med hver deres faglige viden og forslag til indsatser, der kan få dig tilbage i arbejde eller uddannelse.

De skriver en indstilling til indsatser, som bliver sendt til dig og din koordinerende sagsbehandler. Indsatserne skrives i ”Min Plan”, som du kan se på Jobnet og du får den også tilsendt.

Det videre forløb

Efter mødet i Rehabiliteringsteamet iværksættes indsatserne.

Forløbet kan bestå af aktiviteter efter beskæftigelseslovgivningen (virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud og mentor) samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven.

Det er din koordinerende sagsbehandler der sørger for, at aktiviteterne iværksættes og at I løbende har opfølgning på udvikling og evt. justeringer i indsatsen.

Målet er at få dig tilbage i arbejde eller uddannelse så hurtigt som muligt.

Hvis det viser sig, at din arbejdsevne skal afklares, så sørger den koordinerende sagsbehandler for det.

Jobsamtaler

Den koordinerende sagsbehandler følger op på udviklingen og du har ret til 4 samtaler i løbet af de første 6 måneder, derefter aftales samtalerne efter behov.

CV på Jobnet

Du skal have et præsentations-CV på Jobnet med mindre du er selvstændig erhvervsdrivende eller er i et ansættelsesforhold.

Du kan se en video-vejledning om præsentations CVet her (nyt vindue)

Du kan miste retten til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at du står til rådighed for de indsatser, som fremgår af ”Min plan” og som er en del af jobafklaringsforløbet. Det er også et krav, at du deltager i jobsamtaler og lign. i kommunen.

Ferie under jobafklaringsforløb

Hvis du har feriepenge fra arbejdsgiver, skal du afholde ferie for dem i det antal dage du er berettiget til. Hvis du ikke har feriepenge, har du først ret til ferie, når du har været i jobafklaringsforløb i 12 mdr. Det er ikke muligt at afholde ferie inden da, heller ikke ved at frasige sig sin ydelse.

Du beholder ressourceforløbsydelsen ved flytning, barsel og sygdom

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Lov om aktiv socialpolitik (nyt vindue)

Vejledning om satser for sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp m.v. for 2020 (nyt vindue)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af VF Sekretariat 07.09.20