Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Dine muligheder, rettigheder og pligter som ledig

I beskæftigelseslovgivningen findes en række ordninger, der er lavet for at hjælpe dig i job.

I loven er også beskrevet hvad du som ledig, og modtager af offentlig støtte, har pligt til at gøre.

 

En aktiv beskæftigelsesindsats

I Danmark fører vi en aktiv beskæftigelsespolitik. Det vil sige, at vi gør noget aktivt for at arbejdsmarkedet skal fungere optimalt, fx at der er så mange som muligt der har et job. 

Det er Folketinget der vedtager lovgivningen på området, og det er kommunerne der har til ansvar at føre denne lovgivning ud i livet. I hver kommune ligger et jobcenter, og det er i praksis dem der har ansvaret for at du, som ledig i din kommune, omfattes af den aktive beskæftigelsesindsats. 

I Danmark består den aktive beskæftigelsesindsats grundlæggende af to elementer (disse uddybes nedenfor):

  • Kontaktforløb
  • Aktivering

Det betyder at du som ledig skal være i regelmæssig kontakt med dit jobcenter (primært som ikke-forsikret medlem) og/eller din a-kasse (som medlem af en sådan) og at du har både ret og pligt til at indgå i de tilbud du får om aktivering (uddybes nedenfor).

 

Kontaktforløb

Hvad enten du er forsikret mod ledighed i en a-kasse, og det derfor er dem du skal have kontakt med i løbet af din ledighedsperiode, eller du ikke er, og det så er dit jobcenter du skal have kontakt med, så har du ret og pligt til at have kontakt med en af de to.

Det er vedtaget fra centralt hold at et regelmæssigt kontaktforløb som minimum skal bestå af:

 

  • CV-samtalen.

Den første samtale i jobcentret eller a-kassen er CV-samtalen. Alle arbejdsmarkedsparate ledige skal lave et CV, der bl.a. beskriver hvilken uddannelse man har, og hvilke jobs man tidligere har haft. Ved denne første samtale skal jobcentret eller a-kassen godkende det CV du har lavet.

Samtalen skal holde, og dit CV godkendes, indenfor de første 3 ugers ledighed.

 

  • Samtaler hver 3. måned: jobsamtaler (jobcenter) og rådighedssamtaler (a-kasser)

Efter den første samtale skal du som ledig senest hver tredje måned holde en samtale med enten dit jobcenter (kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere) eller din a-kasse (dagpengemodtagere). Ved disse møder udarbejder I i fællesskab en såkaldt jobplan, der beskriver din fremtidige jobsøgning og aktiviteter i denne forbindelse. I hver samtale vil denne jobplan indgå.

I jobcentret hedder det jobsamtaler. I disse samtaler er der fokus på konkrete job og din jobsøgning. For ikke arbejdsmarkeds-parate ledige skal der være fokus på aktiviteter der vurderes at kunne fremme din tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret kan vælge at holde jobsamtaler med dig oftere, hvis de vurderer at der er behov herfor.

I a-kassen hedder samtalerne rådighedssamtaler. Her vil der være fokus på, hvad den ledige har gjort for at komme i job og det aftales hvordan din jobsøgning skal være i den kommende tid, indtil næste samtale.

Få lidt mere information ved at læse om:

Aktivering

Senest efter 9 måneder har du som ledig både ret og pligt til at modtage et tilbud om aktivering fra dit jobcenter (uanset om du er forsikret ledig eller ej). Bemærk at for unge under 30 år gælder denne ret og pligt til aktivering efter senest 13 uger (3 måneder), hvilket vil sige at du allerede inden de 13 uger kan blive sendt i aktivering af jobcentret. For personer over 60 år gælder denne ret og pligt efter 6 måneders ledighed.

 

Efter den første aktivering har man ret og pligt til en ny aktivering hver gang man har været forsørget af det offentlige i 6 måneder.

 

Der findes grundlæggende 3 typer af aktiveringstilbud:

  • Vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse med løntilskud

 

Det er kommunerne selv der afgør hvordan de tilrettelægger disse aktiveringstyper, og et tilbud om fx vejledning og opkvalificering kan derfor være forskelligt fra kommune til kommune. Aktiveringen kan også sagtens bestå af en kombination af de forskellige typer. Aktiveringen og dens formål beskrives i din jobplan.

I Køge er det bl.a. kommunens egne aktiveringstilbud man henvises til. Derudover køber kommunen sig til specielle forløb for nogle målgrupper hos andre kommunale eller private udbydere.

Vejledning og opkvalificering

Denne form for aktivering dækker over alt fra korte vejlednings- og afklaringsforløb (hvad enten det er i jobcentret eller andetsteds), særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, til ordinære uddannelsesforløb. Med andre ord drejer denne form for aktivering sig om, at vejlede og eventuelt opkvalificere dig, så dine forudsætninger for at få et job bliver endnu bedre.

I den første periode af den samlede ledighedsperiode kan denne form for aktivering, fx et kursus, maksimalt vare 6 uger.   

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er, som ordet siger, et praktikforløb hos en offentlig eller en privat virksomhed. Afhængig af dine forudsætninger, kan tilbuddet vare fra 4 - 13 uger.

Formålet med virksomhedspraktik kan være at afdække og optræne dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer, og/ eller at afklare hvad du skal beskæftige dig med i fremtiden.

I særlige tilfælde kan tilbuddet forlænges. Dette skal jobcentret i samråd med arbejdspladsen samt den ledige beslutte.

 

LBR Køge har udarbejdet en folder med et kodeks for god virksomhedsaktivering, hvor løntilskud og virksomhedspraktik beskrives nærmere. Heri beskrives også hvordan du skal forholde dig hvis du gerne vil i løntilskud. 

Ansættelse med løntilskud

En ansættelse med løntilskud vil sige, at du ansættes på overenskomstmæssige vilkår i enten en offentlig eller privat virksomhed, og at arbejdspladsen får et tilskud fra kommunen til at dække en del af din løn.

Som udgangspunkt varer en løntilskudsansættelse i 6 måneder, men kan forlænges op til et år.

Formålet med en løntilskudsansættelse er at træne/ genoptræne den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

En løntilskudsansættelse skal altid godkendes i jobcentret.

 

LBR Køge har udarbejdet en folder med et kodeks for god virksomhedsaktivering, hvor løntilskud og virksomhedspraktik beskrives nærmere. Heri beskrives også hvordan du skal forholde dig hvis du gerne vil i løntilskud. 

Godtgørelse til transport ved aktivering

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82  har du som modtager af a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse eller ledighedsydelse ret til godtgørelse af transportudgifterne ved deltagelse i aktivering, hvis den daglige afstand mellem din bopæl og aktiveringsstedet er mere end 24 km ud og hjem.


Du kan dog ikke få godtgørelse, hvis du skal i aktivering med løntilskud i en privat virksomhed.

Hvis du modtager a-dagpenge, skal du søge om befordringsgodtgørelse i din a-kasse. 

For at få befordringsgodtgørelse, skal du udfylde vedlagte befordringsskema og få det attesteret af tilbudsstedet.

Hvis du er i virksomhedspraktik er det virksomheden, der skal attestere og underskrive skemaet, førend det sendes til kommunen.

Skemaet sendes i udfyldt stand til Borgerservice, Team Udbetaling, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge, mail: , som udbetaler godtgørelsen med din næste ydelse.

Du vil ikke få ydelse for de dage, hvor du ikke har deltaget i aktiveringen - fx som følge af sygdom eller andet fravær.

Satser for kørselsfradrag i 2017

Transport pr dag  Fradrag pr. km pr. dag for 2017 
0-24 km  0 kr. (intet fradrag)
25-120 km   0,97 kr.

 

Ferie når du er på kontanthjælp

Når man er på kontanthjælp optjener man ikke ret til ferie med feriepenge. Du har dog, som alle andre, ret til 5 ugers ferie. Ønsker du at holde ferie, og har du været på kontanthjælp uafbrudt i et år, må du derfor holde din ferie uden kontanthjælp. Du skal dog altid huske at melde din ferie hos jobcentret. Hvis ikke du gør det kan det have betydning for din kontanthjælp i månederne herefter. 

Læs mere om at holde ferie som kontanthjælpsmodtager på jobnets hjemmeside

 

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 01.03.19