Hvad gælder for din ejendom

Det en god idé at undersøge, hvad der gælder for din ejendom inden du søger om tilladelse.

Se din ejendom på Køge kommunes digitale kort

På vores kort kan du se, hvilke forhold der gælder for din ejendom. Klik på billedet nedenfor.

 
Du kan finde din egen ejendom ved at søge på adressen, og du kan gennemsøge alle korttemaer for at se hvad der gælder for ejendommen eller for et frit defineret område.

Oplysningerne kan vises på forskellige typer kort, som du selv vælger. Du kan også vælge at se det på luftfoto.

Vi forsøger hele tiden at forbedre kortenes kvalitet, men der kan forekomme fejl og unøjagtigheder. Derfor kan kortene kun betragtes som vejledende, og Køge Kommune påtager sig ikke juridisk ansvar for oplysningerne.

Vejledning til Køge Kommunes kort

  • Inde på kortsiden, i menuen til venstre, vælger du de relevante emner.
  • Under menupunktet "søg", som du finder i topmenuen, vælger du "hvad gælder for din adresse".
  • Når du har skrevet adressen får du en liste over de emner, som er relevante for din byggesag.

Du kan også klikke på "Hjælp" i den sorte bjælke til højre over kortet. Derefter kan du få vejledning i brugen af de forskellige muligheder.

 

skærmdump af webgis

Hvis der er en lokalplan for din ejendom:

Du kan læse mere om, hvad det betyder, at der er en lokalplan for din ejendom under "Lokalplaner" og under "Deklarationer og servitutter" under "Love og regler for byggeri" på denne side.

Hvis der ikke er en lokalplan skal du undersøge:

- om din ejendom ligger i landzone:

Læs mere om, hvad det betyder, hvis din ejendom ligger i landzone under Byggeri i landzone. Hvis din ejendom ligger i landzone skal du være opmærksom på, om der gælder særlig naturbeskyttelse eller fredninger for ejendommen.

- om din ejendom hører under fredede eller bevaringsværdige bygninger

Hos FBB - slots - og kulturstyrelsen kan du læse mere 

- Om der findes deklarationer eller servitutter for ejendommen:

Du kan se, hvordan du undersøger, om der er tinglyst deklarationer eller servitutter under "Deklarationer og servitutter" på denne side.

Hvis ingen af de førnævnte forhold gælder:

Hvis der ikke findes en lokalplan, deklaration eller servitut og ejendommen ikke ligger i landzone, er det Bygningsreglementet, der gælder.

Du kan læse mere om reglerne i bygningsreglementet under "Love og regler for byggeri " på denne side.

Udstykninger

Hvis du ønsker at udstykke din ejendom eller overføre arealer mellem to ejendomme skal du indsende en ansøgning til kommunen

Før en udstykning eller arealoverførsel kan gennemføres, skal du kontakte en beskikket landinspektør, som skal udarbejde et udstyknings- eller arealoverførselsprojekt.
I lokalplaner kan der være fastlagt en bestemt udstykningsplan eller der kan være tinglyst en servitut eller deklaration på ejendommen.
Hvis ikke der gælder særlige regler for din ejendom gælder byggelovens almindelige regler om udstykning. I byggeloven står der, at den normale mindste grundstørrelse er 700 m2. Byrådet kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til mindre grundstørrelser end 700 m2.

Udstykningserklæringer

Ved salg af ejendomme med et grundareal over 1400 m² skal der betales skat efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven medmindre kommunen afgiver en erklæring om, at der ikke kan udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse fra ejendommen.
 

Love og regler for byggeri

Før du indsender en ansøgning om byggetilladelse er det en god idé, at undersøge, om byggeriet overholder de love og regler, som gælder for dit byggeri. 

De fleste byggearbejder er reguleret af Byggeloven og Bygningsreglement 2015. Bygningsreglementet stiller f.eks. krav til overordnede ting som, hvordan din ansøgning skal behandles, hvad du har pligt til at oplyse, hvordan du må placere din bygning på grunden.

Bygningsreglementet stiller også krav til, hvordan din bygning skal indrettes, isoleres, ventileres mv. og til, hvordan du sikrer din bygning i forbindelse med brand.

Hvis dit byggeri ikke kan overholde et eller flere af kravene i Bygningsreglement 2015, skal du søge om dispensation.

Deklarationer og servitutter

Deklarationer og servitutter er dokumenter med aftaler om særlige forhold på en ejendom.


De kan indeholde aftaler, som er indgået mellem naboer eller andre grundejere. De kan også beskrive forhold, som kommunen har pålagt en ejendom f.eks. i forbindelse med en lokalplan eller en byggetilladelse.
 
Deklarationerne kan f.eks. fastsætte:

  • hvor du må placere bygninger på grunden - byggelinjer
  • hvor mange etager du må bygge
  • hvilken type materialer du må anvende
  • placering og højde af beplantning
  • fælles afløbsledninger, som naboen er tilsluttet

Du kan se tinglyste deklarationer og servitutter på tinglysning.dk
Vær opmærksom på, at det kræver en digital signatur eller NemID.

Bygnings- og Boligregistrering (BBR)

BBR-registeret indeholder oplysninger om ejendomme, bygninger, boliger og erhvervslejemål. BBR bruges i forbindelse med statistik, udbetaling af ydelser, opkrævning af afgifter, vurdering af fast ejendom m.v.
BBR-registeret viser de faktiske forhold, som findes på en ejendom som f.eks. arealer, materialer, varme-, toilet og badeforhold.
Det er den enkelte kommune, der ændrer og registrerer i BBR, men det er ejeren, som har ansvaret for, at oplysningerne i BBR stemmer.

Fejl i BBR-ejermeddelelse
Hvis der er fejl i din BBR-meddelelse skal du kontakte kommunen på .

Hvis du har ændringer til BBR-registeret, fordi en bestemt byggesag ikke er blevet oprettet eller afsluttet, skal du kontakte Plan på . Vi beder dig oplyse Sagsnummeret, når du henvender dig.
Ofte kan byggesager ikke afsluttes, fordi du mangler at indsende manglende oplysninger eller tegninger inden sagen kan afsluttes. Du kan se, om vi har bedt om supplerende oplysninger i din byggetilladelse eller anmeldelse.

Hvordan får du en BBR-ejermeddelelse?
Du kan udskrive en BBR-ejermeddelelse gratis på Den Offentlige InformationsServer (OIS) www.ois.dk.

 

 

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 11.04.19