Energikilder og opvarmning

Der er mange måder at opvarme sin bolig på, her kan du læse om de fleste

Illustration af energikilder

Hvis du ønsker at vide mere om kommunens regler, eller hvis du vil skifte til andre energikilder eller opvarmning, kan du klikke på nedenstående muligheder 

Solenergi

Solenergi kan udnyttes på to måder:

  • Solfangere, der producerer varme.
  • Solceller, der producerer elektricitet.

Der kræves som udgangspunkt ikke en tilladelse fra kommunen til at opsætte solcelle- eller solfangeranlæg på taget af et enfamiliehus.

Ved opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg skal der dog tages hensyn til bestemmelser i lokalplanen samt bygningsreglementet. Særlige forhold kan betyde, at anlægget kræver:

Vindenergi

Inden du kan opsætte en vindmølle, skal der indsendes en anmeldelse til Køge Kommune. Hvis vindmøllen opsættes i landzone, skal der ansøges om landzonetilladelse.

Køb en vindmølleandel

Du kan selv være med til at fremme vedvarende energi ved at købe vindmølleandel i et vindmøllelaug. Så sikrer du direkte, at der kommer ny, vedvarende energi. Læs her om Køge Vindmøllelaug.

Jordvarme

Et jordvarmeanlæg er et godt alternativ som kilde til en vedvarende energiløsning for opvarmning af bygninger og varmt brugsvand. 

BYG og MILJØ-link billede

Varmepumper

Du har mange muligheder for at opvarme dit hus, en af dem er med varmepumpe. Her kan du læse meget mere om fordele og ulemper. Du kan vælge at opvarme dit hus med:

  • Luft til luft varmepumper (som henter varme fra luften udenfor dit hus, og blæser varme ind i lokalerne i dit hus)
  • Luft til vandvarmepumper (som henter varme fra luften udenfor dit hus, og pumper varme ind i vandet i dine radiatorer)

Varmepumper virker som et køleskab. Et køleskab henter varme fra dine fødevarer i køleskabet og pumper det ud til radiatorer bag køleskabet. Resultatet er at fødevarerne afkøles og at dit køkken opvarmes. En varmepumpe henter varme fra luften udenfor dit hus og pumper det ind i huset for at opvarme huset.

Tænk dig om før du køber en varmepumpe:

  • Vis hensyn til din nabo. En varmepumpe kan være en støjgene både for dig og din nabo.
  • Placer pumpen et sted på dit hus, skur eller garage, der ikke er tæt på skel til dine naboer.
  • Tal eventuelt med dine naboer, før du får installeret en varmepumpe.

Der findes ikke præcise krav til støj fra varmepumper, men i tilfælde af klager over støj, kan vi som kommune give et påbud om at nedbringe støjen.

Støjgrænsen vil i de fleste tilfælde være 35 dB i nattetimerne målt ved skel til naboen. Derfor skal du altid spørge forhandleren, hvor meget den udvendige del af varmepumpen støjer. Ved opsætning af varmepumper skal du være opmærksom på kravene i Bygningsreglementet BR10 til installationer. 

Energistyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om at beregne afstanden til skel og støjen fra varmepumper.

Du kan også læse mere i deres guide, om at begrænse støjgenerne fra varmepumper.

Fjernvarme

Fjernvarme findes kun bestemte steder i Køge Kommune, i Borup samt dele af Køge by og omegn.

I Borup fjernvarmeforsynes byen kollektivt med varme produceret på det halmfyrede varmeværk i Borup erhvervsområde mod syd. Kontakt Borup Varmeværk for yderligere information.

 
I Køge har der i en længere årrække været arbejdet med etableringen af fjernvarme i Køge bybånd (den sammenhængende bystruktur i den østlige del af kommunen). Udrulningen af fjernvarme tog fart, da Varmeplan Hovedstaden i 2009 fremhævede Køge bybånd som et oplagt sted at indføre fjernvarme, da der trods byens størrelse på det tidspunkt ikke var noget fjernvarmesystem.

Med projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Køge By og omegn, har udbygningen haft fokus på at udrulle fjernvarmen til de største varmeforbrugere i eksisterende bygninger med et opvarmningsbehov over 300 m2, samt at udbygge fjernvarmenettet til forsyning af ny bebyggelse og nye byudviklingsområder. For eksisterende bebyggelse under 300 m2 kan det være muligt at blive tilsluttet fjernvarmen, hvis bygningen ligger i et fjernvarmeområde, og hovedledningen ligger i vejen, så huset kan nås med en stikledning.

Kontakt VEKS for yderligere information om fjernvarmeudbygning og tilslutningsmuligheder i Køge området.


Naturgas

Naturgas findes kun bestemte steder i Køge Kommune. I kommuneplanen kan du læse hvor og for at se om din bolig ligger i et naturgas-område. Hvis du bor i et område med tilslutningspligt til naturgasnettet, og du ønsker at bruge en anden energikilde end naturgas, skal du søge om en dispensation hos Afdelingen for Plan.

Oliefyr

I marts 2012 vedtog et enigt folketing en ny energiaftale.

Aftalen løber frem til 2020 og skal bidrage til at sænke samfundets energiforbrug ved både at udfase brugen af oliefyr som opvarmningsform og ved at satse på vedvarende energi i form af vindmøller, biogas og biomasse.

Aftalen rummer således skærpede regler for installation af oliefyr

1. Fra 2013 må der ikke installeres oliefyr i nye huse, med mindre der ikke er egnede alternativer til rådighed.
2. Fra 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

Mulighed for dispensation

Nybyggeri

Det er vanskeligt at få dispensation fra forbuddet, idet man ved nybyggeri med fordel kan installere vedvarende energiløsninger, som f.eks. jordvarme eller træpillefyr udenfor områder med kollektiv varmeforsyning med fjernvarme- eller naturgas.

Der vil dog kunne gives dispensation ud fra en konkret vurdering af, om der er forhold der gør alternativer til olie- eller naturgasfyr uegnede. F.eks. nabohensyn, grundens størrelse, bygningens placering på grunden, bygningens udformning, bygningens anvendelse og evt. lokale udbygningsplaner for fjernvarme.

Eksisterende byggeri fra 2016

Hvis du har adgang til kollektiv varmeforsyning som fjernvarme eller naturgas, må du ikke installere nyt oliefyr i dit hus efter 2016.

Bestemmelsen gælder ikke ved almindelig vedligeholdelse af oliefyr. Det vil dermed fortsat være muligt at foretage mindre reparationer af et oliefyr, som for eksempel udskiftning af brænderenheden. Bestemmelsen gælder nyinstallation og omfattende reparationer, hvor for eksempel kedlen udskiftes, så det kan sidestilles med en nyinstallation af oliefyr. 

Hvis du allerede har et oliefyr, kan du læse mere om sløjfningsterminer og retningslinjer for sløjfning her.

Brændeovn

Før du sætter en brændeovn op, er det vigtigt at du først har undersøgt kravene for opstilling. Ved opsætning af brændeovn skal du være opmærksom på kravene i bygningsreglementet til installationer. Du finder bygningsreglementet på www.bygningsreglementet.dk

Der er flere steder, du kan hente information og vejledning, før din skorstensfejer skal komme og godkende installationen. Du kan også kontakte Plan og din skorstensfejer i kommunen, hvis du ønsker at etablere en brændeovn.

Her kan du se kontaktoplysninger på skorstensfejeren i Køge Kommune: Ivar Haar tlf. 56 86 91 99

Renere røg

Når du har en brændeovn er det vigtigt, at du fyrer rigtigt. Det sikrer en bedre udnyttelse af brændslet og kan forhindre, at røgen generer dig og dine naboer. Man kan fjerne helt op til 80 % af den sundhedsskadelige partikeludledning fra brændeovnene, hvis man tænder rigtigt op i toppen af brændet. En ny måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op i toppen af brændet.

Derfor tilbyder Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget nu, at alle kan få et gratis besøg af en skorstensfejermester, som viser, hvordan man tænder rigtigt op i brændeovnen. Du skal blot samle en gruppe af dine venner, naboer eller kolleger, så kommer skorstensfejermesteren forbi. Du bestiller et Home Party på www.fyrfornuftigt.dk.

Du kan også tilmelde dig Facebook-siden ”Få renere røg fra din brændeovn”, hvor du også kan finde tips og gode råd samt stille spørgsmål.

Briketter

Mange borgere bruger træbriketter til opvarmning – enten som tilskudsvarme til gas- eller oliefyr, eller som primær varmekilde. Hvis man bruger træbriketter af god kvalitet, kan det være en billig varmekilde, der samtidig er miljømæssig forsvarlig sammenlignet med almindeligt brænde. Det kan dog være svært at se på briketterne om det er en god kvalitet, som kun indeholder rent træ. Nogle briketter indeholder i stedet affaldstræ med sten, sand og aske der brænder dårligt, soder brændeovnen til, og forurener nabolaget og ens egen have med røg og partikler.

En måde at sikre sig, at man køber gode briketter er, at se efter indlægssedlen i poserne. På sedlen skal stå både hvor briketterne er produceret, og en norm for træbriketter som producenten garanterer at briketterne overholder. Der kan for eksempel stå den tyske norm DIN 51731 eller den danske standard DS/EN 14961-3. Disse normer sikrer at askeindholdet og vandindholdet er lavt og at der ikke er for højt indhold af tungmetaller i briketterne. Indlægssedlen i poserne vil samtidig gøre det muligt for myndighederne at spore producenten og drage dem til ansvar, hvis der alligevel viser sig at være problemer med briketterne.

Man bør som udgangspunkt ikke købe briketter, der mangler en indlægsseddel og er helt anonyme. En helt anonym pose briketter kan let indeholde 10 % aske eller sand, som du også betaler for. Og briketterne kan være lavet af affaldstræ med maling eller imprægnering. Hvis man har købt træbriketter, som man mistænker for at indeholde affald, bør man levere dem retur til forhandleren, og evt. kontakte Miljøafdelingen i Køge Kommune.
Det korte gode råd: Hold øje med indlægssedlen, når du køber træbriketter!

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 21.10.20