Jordvarme

Illustration af jordvarmeanlæg

Et jordvarmeanlæg er et godt alternativ som kilde til en vedvarende energiløsning for opvarmning af bygninger og varmt brugsvand.

Hvad er et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg er i hovedprincippet en varmepumpe, der er tilkoblet en nedgravet slange. Slangen er fyldt med en frostvæske (brine), der henter oplagret solvarme ud af jorden og transporterer varmen ind i huset via en varmeveksler.
Du kan finde mange oplysninger om jordvarmeanlæg på eksempelvis Miljøstyrelsens hjemmeside. Du kan også finde oplysninger om eksempelvis varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside.

Slagerne til jordvarmeanlæggene er oftest terrænnære og placeret vandret i en dybde af cirka 1-5 meter under terræn. Der findes også anlæg, hvor slagerne er placeret lodret i dybe boringer indtil 250 meter under terræn. Hvis jordvarmeanlægget skal placeres i boringer dybere end 250 meter, så skal du rette henvendelse til Energistyrelsen. Et sådant anlæg er et Geotermisk anlæg. 

Ansøg om etablering af jordvarmeanlæg i BYG OG MILJØ

Du skal benytte den digitale løsning BYG OG MILJØ (”BOM”) når du ansøger om en tilladelse for etablering af jordvarmeanlæg.
På BYG OG MILJØ kan du få oplysninger om, hvordan ansøgningen skal udfyldes og sendes til kommunen

Du skal anvende NemID for at benytte BYG OG MILJØ. Du kan til enhver tid ”gå til og fra” din ansøgning således, at du har mulighed for at finde det materiale, som er nødvendigt til brug for ansøgningen.

Det er meget vigtigt, at der sammen med ansøgningen medsendes en tegning som TYDELIGT og relativt præcist viser placeringen af henholdsvis varmepumpen og jordslangen. Det er også vigtigt, at du oplyser om hvilken type frostvæske (brine), der skal benyttes i anlægget.

VIGTIGT! Det er vigtigt, at Køge Kommune hurtigst muligt efter etableringen og ibrugtagningen af jordvarmeanlægget får en tilbagemelding med dokumentation af at anlægget er etableret som ansøgt og at anlægget er trykprøvet, jf. lovgivningen.

Kommunen søger herefter for, at jordvarmeanlægget (varmepumpe) vil fremgå af oplysningerne i ejendommens BBR-oplysninger.

Tilladelsen til jordvarmeanlægget er meddelt med baggrund i miljøbeskyttelseslovens § 19. Er anlægget etableret UDEN en tilbagemelding er anlægget at betragte som en ulovlig installation.
Køge Kommune gør i den forbindelse opmærksom på § 20 i Miljøbeskyttelsesloven: ”Tilladelser meddelt efter § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes”.

Lovgivning

En tilladelse for etablering af jordvarmeanlægget bliver meddelt efter gældende lovgivning om jordvarmeanlæg. Lovgivningen kan findes på Retsinformations hjemmeside via søgning på fanebladet ”simpel søgning”. 
I lovgivningen er der beskrevet nogle afstandskrav, der skal overholdes når et jordvarmeanlæg bliver etableret. Der er dog mulighed for at Køge Kommune, efter en konkret vurdering af anlægget og områdets geologi, kan ændre afstandskravene og tillade jordvarmeanlæggets placering. 

Du – eller din installatør - skal selv indhente eventuelle andre nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet. 
Hvis du bor i et område med tilslutningspligt til naturgasnettet eller et fjernvarmenet, og du ønsker at bruge en anden energikilde end naturgas eller fjernvarme, skal du søge om en dispensation hos Plan-afdelingen i Køge Kommune. 

Sløjfning af jordvarmeanlæg 

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes og dette skal du oplyse til Køge Kommune på . Det er vigtigt, at jordslangen bliver tømt for indholdet af frostvæske (brine). Frostvæsken skal bortskaffes til godkendt modtager i henhold til kommunens anvisninger. Kontakt derfor Køge Kommune når anlægget skal tages ud af fremtidig brug for eventuel anden energiløsning. Køge Kommune sørger herefter for at BBR-oplysningerne bliver rettet.

Kontakt
Opdateret af Plan Byg og Miljø 08.02.22