Kloakarbejde på din ejendom

Anmeldelse og færdigmelding af kloakarbejde

Kloakarbejde kræver autorisation og skal derfor udføres af en autoriseret kloakmester.
Du kan finde og tjekke din kloakmester på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Kloakmesteren udarbejder et projekt, der viser kloaksystemet før og efter omlægningen.
Alle nye tilslutninger til kloaksystemet skal godkendes. Ligeledes skal etablering af regnvandsfaskiner og anlæg til forbedret spildevandsrensning på ejendommen godkendes før etableringen. Når kloakmesteren skal anmelde og færdigmelde kloakarbejdet, skal det gøres på skemaet for anmeldelse og færdigmelding af kloak, der kan hentes på denne side.
Køge Kommune stiller visse krav ved udførelse af kloakarbejde. Hent kravene øverst fra selvbetjeningsboksen. 

Tilladelser i forbindelse med kloak

Hvilke tilladelser skal jeg have når jeg skal have nyt/ændret kloaksystem?
Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han udarbejder et projekt, der viser kloaksystemet før og efter omlægningen. Alle nye tilslutninger til kloaksystemet skal godkendes. Ligeledes skal etablering af regnvandsfaskiner og forbedret spildevandsrensning på ejendommen godkendes før etableringen.
Her finder du regler og vejledning om hvilke typer kloakarbejde der kræver tilladelse, samt hvordan du skal ansøge hos kommunen. 

Hvilke krav stiller kommunen når kloaksystemet skal separeres?

Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren udarbejder et projekt, der viser kloaksystemet før og efter omlægningen. Projektet skal udformes således at spildevandsledningerne uden for bygningen er tætte svarende til kravene i gældende normer. Køkkenbrønde bør fjernes eller laves om til gennemløbsbrønde, fordi der ikke er behov for rensemuligheden og brøndene er ofte arnestedet for kloakrotter. Der er ikke samme krav til regnvandssystemets tæthed, men ledningerne må ikke være så utætte, at der trækkes sand ind.

Projektet skal anmeldes af kloakmesteren til inden det påbegyndes.
Arbejdet skal færdigmeldes af kloakmesteren. Kravet om separering af kloaksystemet er ikke opfyldt før arbejdet er færdigmeldt. Grundejeren får som kvittering for færdigmeldingen en ny BBR-udskrift.

Hvor ligger kloakledningerne på min ejendom

Ved at følge anvisningerne på Tegninger og Kort kan du finde frem til de tegninger vi har i ejendommens byggesag.

Kontakt Spildevand
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 19.01.21