Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 28.11.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)

226.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at Ali Ünsal (V) i dag har meldt forfald til byrådsmødet på grund af helbredsmæssige årsager.

Kandidatliste V ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Marie Louise Just Christensen, Holmevej 10, 4600 Køge er 1. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Marie Louise Just Christensen (V) er rette stedfortræder og valgbar. Marie Louise Just Christensen deltog herefter i mødet.

Dagsordenen blev godkendt, idet sag 242 dog tages af dagsordenen.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


227.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


228.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til regnvand på Ringstedvej udfor Åvej. Formanden for Ejendoms- og Driftsudvalget Søren Brask (V) svarede.

Per Nielsen spurgte tillige til valg til repræsentantskabet i KLAR Forsyning. Borgmesteren svarede.

Mai Mariell, Østergade 13, Borup efterlyste svar på spørgsmål stillet på Byrådets møde den 26. september. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Mette Jorsø (V) svarede.

Morten Bonavent, Tigervej 31, Køge spurgte til mulighed for at få høringssvar med til Byrådet. Borgmesteren svarede.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


229.   Ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. december 2017 (2. behandling)


Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages 2. behandling af forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Køge Kommune gældende fra 1. december 2017 - herunder:

 1. Drøfter forslag til eventuelle indholdsmæssige ændringer:

  a.   Fungerer de nugældende regler for indkaldelse af stedfortræder til møder i Byrådet, hvor borgmesteren indkalder stedfortræder efter mindst 7 dages fravær, efter hensigten eller giver de anledning til, at reglerne bør overvejes ændret i forhold til et kortere eller længere fravær?

  b. Fungerer de nugældende regler for indkaldelse af stedfortræder til møder i udvalg, hvor valggruppen kan indkalde stedfortræder efter mindst 7 dages fravær, efter hensigten eller giver de anledning til, at reglerne bør overvejes ændret i forhold til et kortere eller længere fravær?

  c. Havnebestyrelsen udgår af styrelsesvedtægten.

 2. Godkender forslag til konsekvensændringer som følge af tidligere trufne politiske beslutninger om at flytte opgaver og kompetencer, jf. nedenfor under punkt 2.

 3. Godkender forslag til konsekvensændringer som forvaltningen foreslår indsat/slettet, jf. nedenfor under punkt 3.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Udsat.

Økonomiudvalget 03-10-2017
Ad 1a-b: Reglen om indkaldelse af stedfortræder ved mindst 7 dages fravær til møder i Byråd og fagudvalg anbefales fastholdt.

ad 1c: Anbefales godkendt.

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Køge Byråd 24-10-2017
Ad 1a-b: Reglen om indkaldelse af stedfortræder ved mindst 7 dages fravær til møder i Byråd og fagudvalg anbefales fastholdt.

ad 1c: Anbefales.

Ad 2-3: Anbefales.

Sagen 2. behandles på Byrådets møde i november.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen foreslår, at der drøftes nedenstående ændringer af kommunens styrelsesvedtægt gældende fra 1. december 2017. De foreslåede ændringer er både af indholdsmæssig og af teknisk karakter.

 1. Indholdsmæssige ændringer

  a.  Økonomiudvalget og Byrådet bør overveje, om de nuværende regler for indkaldelse af stedfortræder til møder i Byrådet fungerer efter hensigten.

  Borgmesteren indkalder, efter reglerne i den nugældende styrelsesvedtægt (§ 3), stedfortræder til møder i Byrådet ved lovligt fravær af mindst 7 dages varighed. Dette vil eksempelvis kunne ændres til, at borgmesteren indkalder stedfortræder ved lovligt fravær - uanset om fraværet forventes at have kortere varighed. Det kan også besluttes, at fraværets varighed skal være længere - eksempelvis 1 måned, som det i udgangspunktet er fastsat i den kommunale styrelseslov (§ 15, stk. 2).

  Det skal dog bemærkes, at ved sygdom kan medlemmer, valgt på kandidatlisten, kræve stedfortræder indkaldt ved fravær, der har kortere varighed end 7 dage.

  Ligeledes kan kandidatlisten, ved et hvert lovligt fravær, kræve stedfortræderen indkaldt til det konstituerende møde og til 2. behandling af budgettet.

  b. Økonomiudvalget og Byrådet bør overveje, om de nugældende regler for indkaldelse af stedfortræder til udvalgsmøder fungerer efter hensigten.

  De enkelte valggrupper kan, efter reglerne i den nugældende styrelsesvedtægt (§ 11), beslutte at indkalde stedfortræder til et udvalgsmøde ved lovligt fravær af mindst 7 dages varighed. Dette vil eksempelvis kunne ændres til, at valggruppen kan indkalde stedfortræder ved lovligt fravær til udvalgsmøder - uanset om fraværet forventes at have kortere varighed. Det kan også besluttes, at fraværets varighed skal være længere - eksempelvis 1 måned, som det i udgangspunktet er fastsat i den kommunale styrelseslov (§ 28, stk. 2). 

  Det skal bemærkes, at der i forbindelse med udvalgsmøder ikke eksisterer nogen bestemmelse om, at der ved sygdom kan indkaldes stedfortræder, når der er tale om et fravær, der har kortere varighed end 7 dage. 

  c. Havnebestyrelsen udgår af styrelsesvedtægten.

  Styrelsesloven indeholder en række bestemmelser om hvilke forhold, der skal fremgå eller nærmere reguleres i styrelsesvedtægten. Det fremgår, at de stående udvalgs sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Havnebestyrelsens sammensætning og myndighedsområde er fastsat i havneloven og i bestyrelsesvedtægten for Køge Havn.
     
 2. Konsekvensændringer som følge af tidligere trufne politiske beslutninger om at flytte opgaver og kompetencer

  a.  Lokalplanlægning er overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget ved Byrådets beslutning den 25. januar 2011 (§ 12, stk. 4 og § 15, stk. 2) 
  b. Drift af park- og naturområder er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bemærkninger til § 21, stk. 2 (§ 15, stk. 2 og § 21, stk. 2) 
  c. Drift af vejområdet er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bemærkninger til § 21 stk. 2 (§ 15, stk. 2 og § 21, stk. 2) 
  d.  Opgaver på forsyningsområdet er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Klar Forsyning pr. 1. januar 2016 (§ 15, stk. 2) 
  e.  Sektorplaner på forsyningsområdet er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Klar Forsyning pr. 1. januar 2016 (§ 15, stk. 3) 
  f.  Ungdomsuddannelsesvejledning (UUV) er flyttet fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Skoleudvalget ved Byrådets beslutning om ny forvaltningsstruktur den 15. december 2015 (§ 17, stk. 2 og § 20, stk. 3) 
  g.  Drift og vedligeholdelse af strande, badesøer og kolonihaver er ved Byrådets beslutning den 24. november 2015 flyttet fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget (§ 18, stk. 2 og § 21, stk. 2) 
  h.  Beslutningskompetencen vedrørende kulturelle strategier m.v. er ved Byrådets beslutning om ændret delegationsplan den 24. maj 2016 tillagt Kultur- og Idrætsudvalget (§ 18, stk. 2) 
  i.  Beslutningskompetencen vedrørende regler for udlån og udleje af lokaler mv. er ved Byrådets beslutning om ændret delegationsplan den 24. maj 2016 tillagt Kultur- og Idrætsudvalget (§ 18, stk. 2)
  j.  Beslutningskompetencen vedrørende politikker og tværgående kommunale samarbejder er ved Byrådets beslutning om ændret delegationsplan den 24. maj 2016 tillagt Byrådet (§ 18, stk. 3)
  k.  § 21, stk. 2 vedrørende Ejendoms- og Driftsudvalgets opgaver er generelt tilpasset de faktiske forhold og tidligere trufne beslutninger om udvalgets ansvar og kompetencer efter dette blev oprettet pr. 1. januar 2012 og ændret pr. 1. januar 2014 (§ 21, stk. 2) 
  l.  EntreprenørTeknikKøge er ved Byrådets beslutning den 26. november 2013 nedlagt som selvstændig kommunal virksomhed pr. 1. januar 2014 (§ 21,
  stk. 3)
         
 3. Konsekvensændringer som forvaltningen foreslår indsat/slettet

  a.  Opkøb til strategisk byudvikling flyttes fra § 12, stk. 6 til stk. 5 således at det fremgår, at den umiddelbare forvaltning af opgaven vedrørende køb og salg af fast ejendom i sin helhed ligger i Økonomiudvalget (§ 12, stk. 5 og stk. 6) 
  b.  Byggemodning indsættes under Teknik- og Miljøudvalget (§ 15, stk. 2) 
  c.  Kommunens kirkegårde slettes under Ejendoms- og Driftsudvalget da kommunen ikke har kirkegårde (§ 21, stk. 2) 

Der vedlægges 2 bilag til sagen.

I bilag 1 sammenholdes de foreslåede ændringer med den nugældende styrelsesvedtægt.

I bilag 2 er alle ændringer indarbejdet, det vil sige styrelsesvedtægten som den vil se ud hvis der træffes beslutning om at indarbejde de foreslåede ændringer. Der er dog ikke taget højde for eventuelle ændringer af reglerne om indkaldelse af stedfortrædere.

Det skal bemærkes, at ændringer til kommunens styrelsesvedtægt skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi

Hvis det besluttes at ændre reglerne for indkaldelse af stedfortræder til Byråd og udvalg vil det kunne påvirke antallet af møder, hvortil der indkaldes stedfortræder. En eventuel øget udgift forventes at kunne afholdes indenfor budgettet.

En stedfortræder, der indkaldes til et enkelt møde i Byrådet får udbetalt en diæt på 415 kr.

En stedfortræder, der midlertidigt indtræder i Byrådet, vederlægges på samme måde som øvrige byrådsmedlemmer - dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor pågældende har været midlertidigt medlem af Byrådet. 

Et byrådsmedlem, der midlertidigt indtræder i et udvalg, vederlægges med det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem er udvalget.

Beslutning

Ad 1a-b: Reglen om indkaldelse af stedfortræder ved mindst 7 dages fravær til møder i Byråd og fagudvalg fastholdes.

ad 1c: Godkendt.

Ad 2-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


230.   Forslag til ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 (1. behandling)


Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet behandler forslag til følgende ændringer i Køge Kommunes styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018:

 1. Der vil fremover være 6 stående udvalg:
  a. Ældre- og Sundhedsudvalget 
  b. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 
  c. Børne- og Skoleudvalget 
  d. Kultur- og Idrætsudvalget 
  e. Klima- og Planudvalget 
  f. Teknik- og Ejendomsudvalget 
 2. Der tilføjes, at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervs- og turismeindsatsen, herunder dialogen med erhvervslivet
 3. Næstformanden i Økonomiudvalget vederlægges med 10 % af borgmesterens vederlag.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af det nylig afholdte Byrådsvalg har der været drøftelser om den fremtidige udvalgsstruktur.

Drøftelserne har givet anledning til, at foreslå, at der ændres i den nuværende udvalgsstruktur, så der fra den 1. januar 2018 er 6 stående udvalg. De 6 stående udvalg erstatter de nuværende 7 stående udvalg, jf. §§ 15-21 i styrelsesvedtægt gældende fra 1. december 2017.

De 6 udvalg vil være følgende:

§ 15: Ældre- og Sundhedsområdet (7 medlemmer)

§ 16: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (7 medlemmer)

§ 17: Børne- og Skoleudvalget (7 medlemmer)

§ 18: Kultur- og Idrætsudvalget (5 medlemmer)

§ 19: Klima- og Planudvalget (5 medlemmer)

§ 20: Teknik- og Ejendomsudvalget (7 medlemmer).

Forslag til udvalgenes sammensætning og myndighedsområde fremgår af vedhæftede bilag, hvor de foreslåede ændringer er indarbejdet i styrelsesvedtægten.

Da Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslås nedlagt pr. 1. januar 2018 foreslås det samtidig, at opgaven vedrørende kommunens erhvervs- og turistmæssige opgaver overføres til Økonomiudvalget, jf. § 12, stk. 5.

Det skal bemærkes, at alle de foreslåede ændringer tager udgangspunkt i styrelsesvedtægt gældende fra 1. december 2017, og som forventes godkendt jf. tidligere punkt på Byrådets dagsordenen den 28. november 2017.

Endvidere skal bemærkes, at ændringer til kommunens styrelsesvedtægt skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi
En eventuel beslutning om at vederlægge næstformanden i Økonomiudvalget med 10 % af borgmesterens vederlag vil medføre en øget udgift på ca. 98.000 kr. årligt. Udgiften vil ikke medføre en overskridelse af den lovbestemte ramme til vederlæggelse af udvalgsformænd og næstformænd. Udgiften vil kunne afholdes indenfor budgettet til den politisk organisation, da forslaget samtidig indebærer at der er et udvalg mindre og der derfor er mindreudgifter til vederlæggelse af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer i dette udvalg.
Beslutning

Sagen oversendes til Byrådets 2. behandling på ekstraordinært byrådsmøde den 5. december kl. 16.00.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


231.   4. Økonomiske Redegørelse 2017


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den 4. Økonomiske Redegørelse 2017 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes,
    herunder at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

    a) der gives tillægsbevilling på i alt -12,9 mio. kr. vedr. drifts- og finansieringsområdet     under Økonomiudvalget, som tilføres kassen, jf. bilag 1 (pkt. 1),

    b) der gives tillægsbevilling på i alt 13,5 mio. kr. vedr. drifts- og finansieringsområdet     under Økonomiudvalget som finansieres af kassen, jf. bilag 1 (pkt. 2),

    c) der gives udgiftsneutral tillægsbevillinger fra andre udvalg til Økonomiudvalget, jf. bilag 1
    (pkt. 3).

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

2.  den 4. Økonomiske Redegørelse 2017 drøftes og godkendes, herunder at

    a) der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -18,6 mio. kr. på driftsområdet og
    finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og     Arbejdsmarkedsudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 1),  

    b) der gives tillægsbevillinger som finansieres af kassen på i alt 27,3 mio. kr. på driftsområdet     og finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Social-     og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 2),

    c) der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr.     alle udvalg, jf. bilag 1 (pkt. 3),

    d) der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en udgift på -2,869 mio. vedr.
    ombygning af Møllebo som tilgår kassen, 

    e) der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en udgift i 2017 på -3,568 mio. kr. vedr.
    Køb af Værftsvej 29 som tilgår kassen,

    f) der gives rådighedsbeløb til en udgift i 2017 på –1,7 mio. kr. til erstatningsbyggeriet
    Agerbækhuse og rådighedsbeløbet tilgår kassen,

    g) der gives anlægsbevilling på -7,108 mio. kr. og rådighedsbeløb til udnyttelse og option til      fremrykning af indtægter i 2017 på -6,108 mio. kr. vedrørende Køge Idrætspark.     Rådighedsbeløbene i 2018 (-2,910 mio. kr.), i 2020 (-1,595 mio. kr.) og 2021
    (-1,595 mio. kr.) i alt -6,108 mio. kr. nulstilles. 

    h) godkender budgetneutral omplacering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb fra Kultur- og     Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 4).

Økonomiudvalget 14-11-2017
Ad 1a-c: Godkendt

Ad 2a: Anbefales, at der gives tillægsbevilling på -18,1 mio. kr. (mindreudgifter) idet der reserveres 500.000 kr (merudgifter) til indsats vedr. lærlinge.

Ad 2b-h: Anbefales.

Baggrund og vurdering

4. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. september 2017.

4. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune har en sund økonomi og overordnet set overholder det vedtagne budget for 2017 på trods af, at redegørelsen viser merudgifter på drifts- og finansieringsområdet på 8,7 mio. kr. Der er således netto tilbageført ca. 12 mio. kr. til kassen i løbet af 2017 forud for 4. Økonomiske Redegørelse. Dette er fordelt med ca. 52 mio. kr. til serviceudgifter, mens der omvendt er lagt ca. 76 mio. kr. i kassen som følge af lavere overførselsudgifter og 0,7 mio. kr. vedrørende finansiering. Herudover er der givet tillægsbevillinger på anlægsområdet på ca. 12 mio. kr.

4. Økonomiske Redegørelse viser dog, at der på enkelte udvalgsområder fortsat er udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Set over hele året og såfremt de indmeldte udfordringer realiseres under serviceudgifterne vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes vedtaget budget med ca. 45 mio. kr. i 2017.

Konkret viser 4. Økonomiske Redegørelse 2017, at der er forventede merudgifter på drifts- og finansieringsområdet på netto 8,7 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på netto 6,7 mio. kr. serviceudgifter og netto merudgifter på 2,0 mio. kr. overførsler og finansieringsområdet. Merudgifterne under serviceudgifterne er primært knyttet til foranstaltninger for børn og unge og Sundhedsområdet.

På det samlede korrigerede anlægsbudget forventes mindreforbrug på i alt 190,6 mio. kr., hvoraf 176,5 mio. kr. forventes overført til 2018, hvorfor Køge Kommune overholder det vedtagne anlægsbudget. Under området for skattefinansierede anlæg forventes overførsler til 2018 på 104,9 mio. kr. svarende til en overskridelse på 74,8 mio. i 2017 i forhold til vedtaget budget. Tallene ligger således en anelse fra indmeldingen ved 3. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på 80-100 mio. kr. og overskridelsen af vedtaget budget var på 70-90 mio. kr.

Drifts- og finansieringsområdet
I nedenstående tabel er udfordringerne opsummeret (i 1.000 kr.):

A. Serviceudgifter      Udvalg      Beløb
Foranstaltninger for børn og unge         BU           5,0
Udfordringer på Sundhedsområdet         SSU           5,1
Specialskoler         SU           1,3
Befordring         SU           0,8
Udmøntning af LCP på driften         Flere           1,6
Mindreudgifter under Økonomiudvalget         ØU         -4,5
Politisk organisation         ØU         -1,0
Midlertidige flygtningeboliger         EAU         -1,1
Udmøntning af forbrugsartikler         Alle         -0,5
Serviceudgifter i alt          6,7
B. Overførsler og finansiering      Udvalg      Beløb
Omkostninger ifm. Flytning til nye lokaler EAU          0,6
Lavere integrationsudgifter EAU         -2,0
Refusion SSU         -2,2
Finansiering af udgifter til vederlag ØU         -1,0
Efterreg. akt.best. medfinans. 2016 ØU         -3,8
Nedskrivning af tilskud vedr. LCP ØU          1,0
Grundskyld ØU          4,5
Indkomstskat og dækningsafgift ØU          0,7
Lån og renter ØU          1,1
Grundkapital flygtningeboliger ØU         -2,3
Ombygning af Møllebo ØU          2,7
Deponering vedr. Fuglevænget ØU          2,6
Overførsler og finansiering i alt          2,0
Netto drift og finansiering i alt          8,7
C. Status ift. Serviceudgifter      Beløb
Vedtaget budget for Køge Kommune    2.567,7
KL's korrektion af sigtepunkt for serviceudgifter         -4,5
Forventede serviceudgifter    2.608,4
Overskridelse af Vedtaget budget for serviceudgifter        45,2

Ad A. Serviceudgifter 
I 4. Økonomiske Redegørelse forventes netto merudgifter på 6,7 mio. kr. på serviceområdet, hvilket omfatter brutto merudgifter på 13,7 mio. kr. og brutto mindreudgifter på 7,0 mio. kr.

De forventede brutto merudgifter på 13,7 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, omfatter 5,0 mio. kr. vedrørende flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. under Børneudvalget. Ved 3. Økonomiske Redegørelse nedjusterede Børneudvalget deres oprindelige skøn for udfordringen på området med 5 mio. kr., hvilket efterfølgende viste sig ikke at holde stik. Derfor søges den resterende udfordring dækket i indeværende redegørelse. Hertil kommer 5,1 mio. kr. vedr. Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, som skal ses i sammenhæng med merindtægter under central refusion, hvorfor nettoudgiften er 2,9 mio. kr. Herudover er der samlet merudgifter under Skoleudvalget på i alt 2,1 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører befordring og 1,3 mio. kr. vedrører specialklasser.

I 4. Økonomiske Redegørelse udmøntes Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP), som overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 3. Økonomiske Redegørelse blev der dog lagt mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i kassen, som var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er derfor en negativ påvirkning af kassen i 4. Økonomiske Redegørelse svarende til 2,6 mio. kr. som følge af udmøntningen af LCP. Heraf vedrører merudgifter på 1,6 mio. kr. udmøntning af LCP på driften og mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrører reduktion af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af finansieringsområdet under punkt B. Årsagen til, at påvirkningen af kassen ikke er 3,0 mio. kr. skyldes, at 0,5 mio. kr. fra LCP lægges i kassen. 

De forventede brutto mindreudgifter på 7,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen omfatter 5,5 mio. kr. knyttet til Økonomiudvalget. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. Sikring og Forsikring, 1,1 mio. kr. vedrører Driftssikring af boligbyggeri og 0,3 mio. kr. vedrører Transport og Logistikklynge under Erhvervsstaben. Hertil kommer 1,0 mio. kr. vedrørende mindreudgifter under politisk organisation. Herudover forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende midlertidige flygtningeboliger under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler knyttet til alle udvalg.   

Ad B. Overførsler og finansiering 
Under overførselsområdet er der netto mindreudgifter på 2,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. lavere integrationsudgifter under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og merindtægter på 2,2 mio. kr. er knyttet til refusion under Social- og Sundhedsudvalget, som skal ses i sammenhæng med merudgifterne på 5,1 mio. kr. under serviceudgifterne, som er beskrevet ovenfor. Herudover er der forventede merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende omkostninger i forbindelse med flytning til nye lokaler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Under finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter/mindreudgifter på 5,6 mio. kr., hvoraf der er brutto mindreindtægter/mindreudgifter på 12,7 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen og brutto merindtægter på 7,1 mio. kr., som anbefales tilført kassen

Af de brutto mindreindtægter/mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrører 4,5 mio. kr. mindreindtægter på grundskyld, som følge af Køge almennyttige Boligselskab har fået revideret deres grundskyldsbetaling nedsat med tilbagevirkende kraft. Hertil kommer mindreindtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende manglende låneoptag til Møllebo samt deponeringsudgifter på 2,6 mio. kr. vedrørende overdragelsen af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus, jf. Byrådets beslutning af 26. september 2017. 

Herudover forventes netto mindreindtægter vedrørende hhv. indkomstskatter og dækningsafgifter på 0,7 mio. kr. samt netto mindreindtægter på i alt 1,1 mio. kr. knyttet til lån og renter. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. mindreindtægter på renter, mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrører lavere afdrag på låneportføljen og mindreintægter på 0,4 mio. kr. vedrører udskydelse af byggeriet ved Agerbækhuse. Hertil kommer merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende lån til energispareprojekter.

Endelig er der mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som beskrevet under punkt A ovenfor. 

Af de brutto merindtægter på 7,1 mio. kr. vedrører 3,8 mio. kr. efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016. Hertil kommer 2,3 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til flygtningeboliger som alligevel ikke skal anvendes. samt merindtægter på 1,0 mio. kr. vedr. aftale om finansiering af udgifter til vederlag i 2017.

Ad C. Status ift. serviceudgifter
4. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride vedtaget budget for serviceudgifterne med 45,2 mio. kr., jf. punkt C i tabellen. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at KL har korrigeret Køge Kommunes sigtelinje for serviceudgifterne i nedadgående retning med 4,5 mio. kr. pga. forskellige aftaletekniske forhold. På trods af dette forventes Køge Kommune at overskride sigtepunktet for serviceudgifterne med et mindre beløb end skønnet i 3. Økonomiske Redegørelse, hvilket skyldes, at der meldt betydelige flere forventede overførsler til 2018 ind sammenlignet med 3. Økonomiske Redegørelse. 

Overskrider alle landets kommuner tilsammen den aftalte serviceramme, kan kommunerne blive straffet ved at få reduceret bloktilskuddet. Køge Kommune kan således udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.). Hvis landets kommuner samlet set ikke overskrider servicerammen, sker der ikke noget ved at nogle kommuner overskrider deres serviceramme/vedtaget budget. Køge Kommune bliver dermed ikke nødvendigvis ramt af en sanktion på trods af, at serviceudgifterne overskrider vedtaget budget, hvis kommunerne samlet set ikke overskrider servicerammen.

Ad D. Åbning af Rådhusarkaden
Økonomiudvalget besluttede den 7. november, at Rådhusarkaden fremover åbnes lørdag og de søndage, butikkerne har åbent. 

Merudgiften til vagtselskabet, som forstår åbning og aflåsning af gitterport er beregnet til 62.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Merudgiften for 2017 kan afholdes indenfor Økonomiudvalgets driftsbudget og er indregnet i 4. Økonomiske Redegørelse 2017.

Anlægsområdet
Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 336,8 mio. ekskl. Jorddepotet. Der forventes et mindreforbrug på i alt 190,6 mio. kr., hvoraf 176,5 mio. kr. forventes overført til 2018.

Der er mindreudgifter på 2 projekter og derfor søges tillægsbevilling på i alt 5,3 mio. som tilgår kassen. Det drejer sig om erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård (EDU 16) med 1,7 mio. kr. som i budgetforliget er udskudt til 2021 og køb af Værftsvej 29 med 3,6 mio. kr.

Herudover søges der en udgiftsneutral tillægsbevilling på 2,9 mio. vedr. ombygning af Møllebo som tilgår finansiering til mindre låneoptag med 2,9 mio. kr.

Der søges ligeledes en tillægsbevilling til fremrykning af indtægter vedrøreren Køge Idrætspark på 6,1 mio. kr., således at den samlede indtægt i 2017 er 16,1 mio. kr. Budgettet for 2018-2021 er tilpasset tilsvarende.

Det samlede anlægsbudget ekskl. Jorddepot er i 2017 herefter på 322,5 mio. kr.        

Opfølgning på vedtaget budget til skattefinansierede anlæg
Vedtaget budget til skattefinansierede anlæg er på 148,9 mio. og det korrigerede budget er på 337,9 mio. kr. Hertil kommer eventuelle fremtidige politisk vedtagne projekter. Indmeldingen fra forvaltninger viser forventede overførsler på 104,9 mio. kr. og en overskridelse på 76,8 mio. kr. i forhold til det vedtaget budget. Tallene ligger en anelse fra det som blev indmeldt ved 3. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på 80-100 mio. og overskridelsen af vedtaget budget var på 70-90 mio. kr.

Status ift. skattefinansierede anlæg

          Beløb

Vedtaget anlægsudgift

            148,9

Forventet regnskab anlæg

            223,7

Råderum ift. skattefinansierede anlæg (Overskridelse)

             74,8

Jordforsyningen
Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 79,3 mio. kr. Der forventes mindreudgifter for 35,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 31,9 mio. kr. forventes overført til 2018. Herudover er der mindreudgifter for 3,6 mio. kr. vedr. køb af Værftsvej 29 som tilgår kassen.

Jorddepot
Der forventes merudgifter i 2017 på 105,1 mio. kr. og merindtægter på 83,8 mio. kr. Der vil blive forelagt en særskilt sag i Byrådet i december 2017, hvor der vil blive redegjort for Jorddepotets forventede økonomi i perioden frem til 2052 samt bevillingsansøgninger i 2017.

Jorddepotet er 100 % låne finansieret og vil derfor ikke påvirke kommunens kassebeholdningen.

Øvrige Anlæg og låneoptag
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 155,4 mio. kr., hvoraf 144,7 mio. kr. forventes overført til 2018. Det overførte beløb vedrører projekter under Serviceanlæg med 63,2 mio. kr., Vedligehold med 1 mio. kr., Energispareprojekte 0,5 mio. kr. samt Ældreboliger og sociale institutioner med 80 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansieret anlægsudgifter.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

7 (A) og 2 (Ø) stillede forslag om at der fra det forventede overskud i 2017 reserveres 500.000 kr til landsbypuljen. Midlerne overføres til anvendelse i 2018 (Forslag 1).

10 (V)  stillede forslag om at der fra det forventede overskud i 2017 reserveres 1 mio. kr. til samme formål (Forslag 2).

16 (A, F, I, O og C) stemte for forslag 1 og 10 (V) stemte for forslag 2. Forslag 1 er herefter godkendt.

Ad Punkt 2a: Godkendt at der gives tillægsbevilling på -18,1 mio. kr. (mindreudgifter) idet der reserveres 500.000 kr. (merudgifter) til indsats vedr. lærlinge.

Ad 2b-h: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


232.   Vestergården og Fogedgården som ét dagtilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Vestergården lukkes, og at børn og personale overføres til Fogedgården
 2. Fogedgården efter nedlæggelse af Vestergården fortsat råder over lokalerne i Vestergården for at kunne have plads til børnene
 3. dagplejen fortsat kan benytte Vestergårdens lokaler til legestue.
Børneudvalget 01-11-2017
Ad. 1 - 3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 14-11-2017
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Ejby er der i dag fire pasningstilbud: Dagplejen, puljeinstitutionen Gemsevejens Børnehus samt de to kommunale dagtilbud Fogedgården og Vestergården.

Siden 1. april 2017 har de to kommunale dagtilbud haft samme leder for at optimere ledelsestiden samtidig med, at det frigiver timer til børnene. Økonomisk fungerer de i dag som to selvstændige enheder.

Henvendelse fra bestyrelsen i Syd og Ejby
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen for Syd og Ejby, LMU, forældrekontaktudvalg og personalet i Fogedgården og Vestergården - se bilag - med anbefaling om, at Vestergården nedlægges, og at børn og personale overføres til Fogedgården. Det vil betyde ét budget, indskrivning til ét dagtilbud, og oprettelse af ét forældrekontaktudvalg.

Der vil fortsat være brug for lokalerne i Vestergården, da der ikke er plads til alle børnene i Fogedgården. Samlet set vil der være behov for ca. 22 vuggestue- og 58 børnehavepladser samt behov for plads til legestue. Fogedgårdens lokaler har plads til ca. 24 vuggestue- og 44 børnehavebørn.

Normering og indmeldte børn i Vestergården og Fogedgården
Vestergården er normeret til 12 småbørns- og 52 børnehavepladser. I 2017 er der i gennemsnit indmeldt 2 små- og 26 børnehavebørn. Fogedgården er normeret til 24 vuggestue- og 44 børnehavebørn. I 2017 er der i gennemsnit indmeldt 20 vuggestue- og 32 børnehavebørn.

Efterspørgslen efter pladser i Ejby er generelt faldende i disse år. Da dagtilbuddene får tildelt midler efter antallet af indmeldte børn, betyder det, at der i Vestergården fra 2018 er økonomi til 106 timer svarende til knap tre fuldtidsstillinger til en ugentlig åbningstid på 52 timer. Det betyder, at det er vanskeligt at bemande dagen på forsvarlig vis, særligt i ydertimerne. Indenfor denne ramme skal der også afholdes ferie og dækkes ind ved uddannelse og sygdom. Så få personaleressourcer har betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen er derfor enige i forældrebestyrelsen for Syd og Ejby, LMU, forældrekontaktudvalg og personalet i Fogedgården og Vestergårdens forslag om at lukke Vestergården som selvstændig dagtilbud og i stedet opretholde Fogedgåden. Antallet af børn er for lavt til at opretholde en selvstændig drift af Vestergården. Omvendt er der for mange børn til, at de kan tilbydes plads i de øvrige tilbud i Ejby.

Kapaciteten i Vestergården fremadrettet
Ifølge behovsprognosen vil der være behov for pladserne i Vestergården igen i 2021/2022, hvilket taler for at bevare kapaciteten på længere sigt. På kortere sigt er der også brug for lokalerne, da der er heldagslegestue i lokalerne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i Fogedgården til alle børnene.

Det er nødvendigt fortsat at anvende Vestergårdens lokaler, idet børnene fra Vestergården og tilflyttere ellers skulle have tilbudt plads i andre områder, hvor der er ledige pladser fx i Borup ca. 7 km fra Ejby. Derudover vil der skulle findes andre lokaler til dagplejen.

Med ét kommunalt dagtilbud i Ejby vil det være muligt at skabe et økonomisk og pædagogisk robust tilbud de kommende år, hvor efterspørgslen er lidt lavere end kapaciteten. Samtidig vil det være muligt at sikre kapaciteten på længere sigt, så efterspørgslen kan imødekommes, når børnetallet igen stiger.

Det foreslås, at økonomien samles i Fogedgården pr. 1. januar 2018, og at de børn, som er indmeldt i Vestergården, kan fortsætte her indtil 1. april 2018, hvor en række af børnene begynder i sfo.

Økonomi
Den forslåede model vil være omkostningsneutral, da det vil være muligt at dække åbningstiden med det personale, som børnetallet tilsiger, uden tilførsel af ekstra midler.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


233.   Revideret forretningsorden - Integrationsrådet


Indstilling
Børne- og uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget,  Økonomiudvalget og Byrådet, at drøfte og godkende endelig forslag til forretningsorden for Integrationsrådet 2017-2021.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-10-2017
Godkendt.

Økonomiudvalget 07-11-2017
Anbefales idet forretningsordenens § 17 tilrettes med ny dato.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes Integrationsråd har på baggrund af centrale erfaringer fra rådets arbejde i periode 2014-2017 ønsket at revidere rådets forretningsordenen. Udkast til revideret forretningsorden har været drøftet med formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Mads Andersen (C) på Integrationsrådets møde den 7. august 2017.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) har den 11. september 2017, drøftet revisionsforslaget, og besluttet at Mads Andersen (C) på Integrationsrådets møde den 2. oktober 2017 skulle tage en fornyet drøftelse med Integrationsrådet om holdningen til den politiske repræsentation i formandsskabet.

EAU har den 11. september 2017 indstillet til, at der i de kommende budgetforhandlinger forsøges tilvejebragt et økonomisk råderum til brug for rådets arbejde. I Budget 2018-2021 er der i forlængelse heraf indstillet til endelig godkendelse af fast budgetramme på 50.000 kr. årligt i rådsperioden.

Integrationsrådet takker EAU for indstillingen, der bliver vigtig løftestang for kommende aktiviteter og indsatser.

Integrationsrådet har den 2. oktober 2017 bakket op omkring EAU's anbefaling omkring politisk repræsentation i formandsskabet i rådet.

Se bilag for revideret forretningsorden.

Økonomi
Sagen har ingen økonomisk konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


234.   Køge Idrætspark - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det afsatte rådighedsbeløb på 71,8 mio. kr. i 2018 og 42,2 mio. kr. i 2019 flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget
 2. der gives en anlægsbevilling til Køge Idrætspark på i alt 114,0 mio. kr. til projektering og udførelse af det samlede projekt.

Rådighedsbeløb fordeles med 71,8 mio. kr. i 2018 og 42,2 mio. kr. i 2019.

Ejendoms- og Driftsudvalget 25-10-2017
Ad. 1: Anbefales.
Ad. 2: Anbefales.

Jette W. Jørgensen (Ø) undlod at stemme.

Kultur- og Idrætsudvalget 06-11-2017
Ad 1-2. Anbefales.

Økonomiudvalget 14-11-2017
Ad 1-2: Anbefales af et flertal på 5 (Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Marie Stærke (A), Torben Haack (F) og Trine Hastrup (V).

Niels Rolskov (Ø) undlod at stemme.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 at afsætte rådighedsbeløb til Køge Idrætspark - hal, stadion m.v.

Det samlede projekt er tidligere af fagudvalg og Byråd godkendt til udbud i følgende dele:

 • Hal III (pt. i udbud)
 • Stadion med tribune og tilskuerfaciliteter (pt. i udbud)
 • Byggeret 1 (købsaftale indgået med investor)
 • Byggeret 2 (afventer videre proces).

Hertil kommer delprojekter for infrastruktur/parkering, ledningsomlægning og nedrivning/genhusning.

Tidsplanens hovedtræk fremgår af vedlagte tidsplan for perioden september 2017 og frem (bilag).

Det bemærkes, at der med nærværende ansøgning om anlægsbevilling ikke er søgt midler vedrørende realisering af byggeret 2, idet dette delprojekt, som nævnt, afventer videre proces.

Efter Ejendoms- og Driftsudvalgets behandling er der udarbejdet en ændret tidsplan for byggeret 2, hvorfor tidsplanen ikke er gældende for dette område.

Økonomi

Køge Idrætspark har i budgetlægningen for 2018-2021 været bevillingsmæssigt tilknyttet Kultur- og Idrætsudvalget. Ejendoms- og Driftsudvalget står normalt for etablering af nye bygninger, og derfor søges rådighedsbeløbene for 2018 og 2019 overført til Ejendoms- og Driftsudvalget.

Økonomisk Afdeling, bemærker at rådighedsbeløbene på 71,8 mio. kr. i 2018 og 42,2 mio. kr. i 2019 søges overført fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendom- og Driftsudvalget. Overførsel af rådighedsbeløbene til Ejendom- og Driftsudvalget påvirker ikke kassen, da den er udgiftsneutral.

Økonomisk Afdeling bemærker ligeledes, at der søges anlægsbevilling på 114 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2018 og 2019 på i alt 114 mio. kr. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Godkendt af et flertal på 24 (C, V, F, O, A og I). 2 (Ø) undlod at stemme.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


235.   Vandrehjem på marinaen, projektafdækning - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der søges en anlægsbevilling på 500.000 kr. til arbejdet med et vandrehjem på Køge Marina.

Økonomiudvalget 07-11-2017
Økonomiudvalget anbefalede at frigive 500.000 kr, men der ønskes en opgavebeskrivelse fra de to berørte forvaltninger, inden man begynder at bruge af bevillingen, herunder at der undersøges brug af ekstern konsulent versus intern opgaveløsning.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2017 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til Vandrehjem på Marinaen, projektafdækning, ØU 17.

Køge Kommune afsluttede i 2015 arbejdet med en udviklingsplan for Køge Marina. Udviklingsplanen omfatter Køge Marina og Nordstranden og beskriver en vision for udvikling af det eksisterende marinaområde samt nyindvundne landområder. 

Udviklingsplanens område er i dag omfattet af rammelokalplan 3-01 for lysbådehavnen med tillæggene 3-01.1 og 3-01.12 samt lokalplan 3-43 for Køge Marina og Nordstranden. Lokalplanerne giver mulighed for henholdsvis lystbådehavn og en udvidelse af havneområdet med rekreative områder ved jordopfyldning. Der skal udarbejdes et samlet plangrundlag for marinaen i form af en ny lokalplan, som muliggør de visioner, der er indeholdt i udviklingsplanen.

Udviklingsplanen peger på en lang række funktioner og faciliteter, som kan indpasses i marinaen, herunder et vandrehjem.

Forud for lokalplanen igangsættes udbud af opførelse og drift af et vandrehjem på den nordlige del af marinaen. På den måde sikres det, at den kommende lokalplan indeholder de relevante muligheder, som afdækkes i forbindelse med udbud og salg.

Det eksisterende marinaområde er siden 1999 omfattet af strandbeskyttelseslinjen, indenfor hvilken der ikke må opføres ny bebyggelse. Det er en forudsætning for etablering af et vandrehjem på marinaen, at strandbeskyttelsen kan ophæves, eller at der kan opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Økonomi

Byrådet har i Budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 til projektafdækningen på anlægsområdet og yderligere 1.000.000 kr. i 2018 til projektafdækning af vandrehjemmet på driftsområdet under Kultur- og Idrætsudvalget og det videre arbejde med dette.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsbevillingen søges til konsulentbistand i forbindelse med udbud af vandrehjemmet, brugerinddragelse samt ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på marinaen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2017. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


236.   Anlægsregnskaber 2017 - samlet fremsendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Energispareprojekt 2015, Nedrivning af ejendomme, Duehusvej, Byggemodning, Kildebjergs Agre/Tofter og Udflytning af Ellebækskolen godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 25-10-2017
Anbefalet.

Økonomiudvalget 07-11-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Anlægsregnskabet Energispareprojekt 2015 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. februar 2015. Der er på projektet i forbindelse med anlægsregnskabet registreret et forbrug på 9.957.749 kr.

Anlægsregnskabet Nedrivning af ejendomme aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,45 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. juni 2012. Der er på projektet i forbindelse med anlægsregnskabet registreret et forbrug på 2.450.757 kr.

Anlægsregnskabet Duehusvej, byggemodning aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 1998, 22. juni 1998, 24. november 1998, 21. september 1999, 15. februar 2000 og 18. december 2001. Der er på projektet i forbindelse med anlægsregnskabet registreret et forbrug på 5.596.098 kr.

Anlægsregnskabet Kildebjergs Agre/Tofter aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 3,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Der er på projektet i forbindelse med anlægsregnskabet registreret et forbrug på 3.590.526 kr.

Anlægsregnskabet Udflytning af Ellebækskolen aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 28. april 2015. Der er på projektet i forbindelse med anlægsregnskabet registreret et forbrug på 4.500.000 kr.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.
Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


237.   Driftsaftale med Fonden Connect Køge


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. udvalgene og Byrådet drøfter og godkender driftsaftale mellem Køge Kommune og Fonden Connect Køge
 2. godkender, at det indregnede administrationsbidrag på 300.000 kr. i 2018 betales af ikke brugte midler fra Erhvervsstabens drift i 2017, hvorfor der herfra vil blive overført 300.000 kr. til dette formål
 3. godkender, at der i løbet af 2018 tages en politisk drøftelse af, hvordan administrationsbidraget på 300.000 kr. finansieres for årene 2019 og 2020.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-11-2017

 1. Godkendt
 2. Godkendt
 3. Godkendt

Torben Haack (F) ønsker at det nye Byråd drøfter mulighederne for også at overføre de dele af Erhvervsservice der er på Rådhuset til Connect Køge.

Økonomiudvalget 14-11-2017
Ad 1-3: Anbefales.

Sagen sættes på åben dagsorden til Byrådets møde.

Baggrund og vurdering

Udkast til driftsaftale mellem Køge Kommune og Fonden Connect Køge er udarbejdet i forlængelse af det forberedende arbejde gennemført af den af Økonomiudvalget nedsatte arbejdsgruppe, der har haft til opgave at anbefale en model for etablering af ny organisering omkring erhvervs- og turismefremme i Køge Kommune.

Anbefalingerne til ny erhvervs- og turismeorganisation er principgodkendt af Køge Byråd den 20. december 2016 og Fonden Connect Køge er herefter stiftet af Køge Erhvervsudviklingsråd den 19. januar 2017.

Driftsaftalen er formuleret indenfor rammerne af arbejdsgruppens anbefalinger og angiver retningen for, hvordan Køge Kommune ønsker erhvervs- og turismeindsatsen videreført. Udkastet uden det nedenstående afsnit om økonomi er drøftet og godkendt af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18. april 2017.

Driftsaftalen vil blive indgået med samtidig aftale om virksomhedsoverdragelse af Køge Kommunes aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser vedrørende basal og fokuseret erhvervsservice.

Strategiske pejlemærker:

 • Fonden Connect Køge skal bruges af erhvervslivet og være en aktiv medspiller, der kommer tæt på virksomhedernes dagligdag.
 • Fonden Connect Køge skal styrke erhvervsindsatsen fx ved at gøre adgangen til viden, netværk, arbejdskraft, kapital og samarbejdspartnere nemmere for både små og store virksomheder.
 • Fonden Connect Køge skal bygge bro til uddannelsesinstitutionerne og levere services, der understøtter konkret forretningsudvikling gennem kompetenceudvikling og innovation.
 • Fonden Connect Køge skal bidrage til at tiltrække både virksomheder, turister, udviklingsprojekter og investeringer til Køge-området – og fungere som modtageapparat, der står til rådighed og yder service.
 • Fonden Connect Køge skal endvidere bidrage til at videreudvikle Køge-området som attraktiv turistdestination, herunder styrke erhvervsturismen og understøtte Køges placering i mødeindustrien og mulighederne for at tiltrække konferencer, møder og events.

Driftsaftalen omhandler aktiviteter indenfor:

 • Erhverv
 • Turisme
 • Internationale projekter
 • PR og interessevaretagelse.

Opfølgning
Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren primo det nye år, i overensstemmelse med lovgivningen og fondsvedtægtens regler herom, en årsrapport bestående af ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter.

Bestyrelsen og direktøren skal endvidere udarbejde en årsberetning om Fondens virke i året, og sammen med årsrapporten fremsende denne til Køge Kommune. Årsberetningen skal hvert år som minimum indeholde oplysninger om omfang og resultater af de aktiviteter, som Connect Køge udfører på baggrund af denne driftsaftale. Når Køge Kommune har modtaget årsrapport og årsberetning vil de hvert år blive forelagt Byrådet til orientering og drøftelse.

Økonomi

Driftsaftalen er en rammeaftale, der i første omgang løber i perioden 1.1.2018 – 31.12.2020 med et årligt driftstilskud, der finansieres via Køge Kommunes afsatte midler til personale, aktiviteter og administration på erhvervs og turismeområdet (i 2018 kr.):

2018: 6.342.684 kr.
2019: 6.342.684 kr.
2020: 6.342.684 kr.

Der er i driftstilskuddet indregnet et administrationsbidrag på 300.000 kr., der omfatter håndtering af økonomi og personale, revision, IT-support m.m. Beløbet indgår ikke på Erhvervsstabens konti og kan derfor ikke overføres direkte.

Det foreslås derfor, at:

a) det indregnede administrationsbidrag på 300.000 kr. i 2018 betales af ikke brugte midler fra Erhvervsstabens drift i 2017, hvorfor der herfra vil blive overført 300.000 kr. til dette formål.

b) der tages i løbet af 2018 en politisk drøftelse af, hvordan administrationsbidraget på 300.000 kr. finansieres for årene 2019 og 2020.

Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


238.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


239.   Fonden Connect Køge - aftale om virksomhedsoverdragelse og udstationering (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


240.   KLAR Forsyning (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt, at støtte op om den af Greve Kommune foreslåede kandidat.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


241.   Ansøgning om fristforlængelse for køb af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


242.   Udbud og salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Taget af dagsordenen.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


243.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
 Drøftet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.11.17