Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 06.09.2021 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


111.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


112.   Input fra FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen til budget 2022-2025


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2022-2025.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2022-2025 afholder Kultur- og Idrætsudvalget møde med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen (FMU KØF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


113.   Samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og de selvejende haller Køge Nord Sportscenter, Køgehallerne, Ravnsborghallen og Herfølgehallen.


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og de 4 selvejende idrætshaller: Køge Nord Sportscenter, Køgehallerne, Ravnsborghallen og Herfølgehallen.

Baggrund og vurdering

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og de selvejende haller (vedhæftet).

4 af de 5 selvejende idrætshaller har tilsluttet sig samarbejdsaftalen, idet Skovbohallerne på nuværende tidspunkt ikke har ønsket at underskrive aftalen.

Samarbejdsaftalens formål er, at sætte retning for samarbejdet, samle allerede eksisterende aftaler og fastsætte fremadrettede konkrete indsatsområder.

En arbejdsgruppe bestående af forvaltningen og repræsentanter for de selvejende haller har på baggrund af drøftelse mellem Kultur- og Idrætsudvalget og de selvejende haller udarbejdet samarbejdsaftalen. Aftalen har været drøftet mellem formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget og repræsentanter for de selvejende haller, og der var enighed om samarbejdsaftalens indhold. Endelig har aftalen været til høring hos de selvejende hallers bestyrelser, som alle - bortset fra Skovbohallerne - har erklæret sig enige i samarbejdsaftalens ordlyd.  

Nedenfor beskrives samarbejdsaftalens hovedelementer.

Vision
Visionen er, at de selvejende idrætshaller støtter op om Køge Kommunes idrætsstrategi 25-50-75. Målet er at hallerne sammen med Køge Kommune via faciliteterne og aktiviteter kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for såvel vores nuværende borgere som de, der i de kommende år forventes at flytte til kommunen. Målet er at idrætsaktiviteter hos den kommende befolkningsvækst i videst muligt omfang kan rummes inden for den eksisterende halkapacitet.

Samarbejdsaftalen indeholder udover vision de eksisterende/hidtidige aftaler, nye initiativer samt fremtidige fokusområder.

Hidtidige rammer
Kulturudvalget har med tilslutning fra de selvejende haller i perioden 2012 - 2014 godkendt følgende rammer:

 • Tildeling af tilskud til hallerne.
 • Hallernes indtægter for de kommunale skoler og dagtilbuds leje af de selvejende haller.
 • Hallernes vedtægter og lån og låneomlægning.
 • Drift af hallernes udearealer.
 • Ejerskab af ejendomme og bygninger.
 • Vedligeholdelse af hallerne.

Nye initiativer i samarbejdsaftalen
Der lægges op til følgende nye initiativer i samarbejdsaftalen:

 • Tilskud til de selvejende haller fra 1. januar 2021 og fremefter udbetales som ét tilskud i stedet for et tilskud til hver enkelt hal.
 • Ændret finansieringsmodel for foreningernes leje af de selvejende haller, således at foreningerne fremover betaler et administrationsgebyr, som er lavere end den nuværende leje af hallerne. Til gengæld kan foreningerne ikke anmode om lokaletilskud til betaling af administrationsgebyret. Dette vil spare både foreningerne og forvaltningen for administration. Administrationen fastsætter hvert år dette administrationsgebyr på baggrund af udviklingen i KL's pris- og lønskøn.
 • Målgrupper i de selvejende haller. Hallerne følger fremover folkeoplysningslovens regler og kommunens retningslinjer på området.
 • De selvejende haller organiserer sig med et formandsråd med henblik på at styrke det indbyrdes samarbejde. De selvejende haller tager initiativ til udarbejdelse af vedtægt for de selvejende hallers formandsråd.

Endvidere lægges op til:

 • Der afholdes 2 årlige møder mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen samt de selvejende haller
 • Teknik- og Ejendomsudvalget fortsat en gang årligt afholder møde med de selvejende haller, hvor genopretning/vedligeholdelse af hallerne drøftes og fastlægges med henblik på efterfølgende godkendelse i Teknik- og Ejendomsudvalget
 • Kultur- og Idrætsudvalget en gang årligt afholder møde med de selvejende haller, hvor samarbejdsaftalen evalueres lige som de strategiske fokusområder for de kommende 2 år fastlægges 

Fremadrettede fokusområder for perioden 2021-2022
Der er i samarbejdsaftalen anført følgende fremadrettede fokusområder for perioden 2021-2022 til understøttelse af kommunens idrætsstrategi 25, 50, 75:

 • Der indføres digital registrering af aktivitet i hallerne, således at alle ledige timer stilles til rådighed for borgerne.
 • Sundhed - med henblik på understøtte borgernes sundhed lægges tilbuddet i hallernes caféer om til sund mad.
 • Samarbejde på tværs mellem hallerne. Det tilstræbes at give foreningerne mulighed for at udbyde alle idrætsgrene i hallerne. Der skal ligeledes arbejdes for at give de selvorganiserede mere plads til at dyrke deres idræt i nærområdet.
 • Adgangsforhold til hallerne. Der arbejdes med fleksible adgangsforhold til hallerne, herunder selvorganiseredes adgang.
 • Bookingsystemet EG Ons funktionalitet vurderes med henblik på, om det er tilstrækkeligt brugervenligt for brugerne.
 • Medaljevinderarrangement - de selvejende haller har overtaget det årlige medaljevinderarrangement, hvor medaljetagere på højt niveau fejres.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Køge Kommune og de selvejende idrætshaller indeholdende ovennævnte rammer, fremtidige tiltag og fokusområder.

Økonomi
Samarbejdsaftalen har for nuværende ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


114.   Forslag til revideret folkeoplysningspolitik 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at  folkeoplysningspolitikkens afsnit om Kultur- og Idrætsrådets fremtidige sammensætning og formål, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 drøftes og sendes i høring i tre uger.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget tog den 16. august 2021 initiativ til en revision af folkeoplysningspolitikken i forhold til dialog med og brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed, jf. Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2.  

Udvalgets ønske er en brugerinddragelse på det folkeoplysende område, "der i højere grad tilgodeser en bredere dialogbaseret tilgang på området, hvor udvalget i højere grad kommer i direkte dialog med foreninger og øvrige interessenter. Af hensyn til det samlede ressourceforbrug for alle involverede ønskes aktiviteterne og medlemsskaren i Kultur- og Idrætsrådet neddroslet ligesom valgperioden tilpasses til Byrådets valgperiode på 4 år". (protokolleret på udvalgets møde den 16. august 2021).

Udvalget ønsker at sammensætningen af § 35, stk. 2 udvalget (Kultur- og Idrætsrådet) ændres på nuværende tidspunkt for at kunne gennemføre valg til nyt Kultur- og Idrætsråd, inden nyt byråd konstitueres. 

Forvaltningen har i afsnit 6 i vedlagte folkeoplysningspolitik indsat forslag til brugerinddragelse jævnfør Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse den 16. august 2021.

Brugerinddragelsen er uddybet i vedhæftede bilag til folkeoplysningspolitikken - Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune.

Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 16 medlemmer og to tilforordnede til fem medlemmer bestående af fire repræsentanter fra folkeoplysende foreninger og et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget:

 • Et medlem fra kulturområdet
 • Et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelsesområde
 • Et medlem fra fritidsområdet
 • Et medlem fra idrætsområdet
 • Et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget

Alle repræsentanter vælges for den 4-årige byrådsperiode.

Procedure for valg af foreningsrepræsentanterne er ligeledes beskrevet i vedhæftede notat om brugerinddragelsen.

Udover brugerinddragelse gennem Kultur- og Idrætsrådet afholder Kultur- og Idrætsudvalget to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper og borgere. 

Da retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, de folkeoplysende foreninger og udviklingspuljen er en del af folkeoplysningspolitikken, er de ligeledes vedhæftet. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget ændringer i disse i forhold til de tidligere vedtagne retningslinjer, men retningslinjerne er under revidering, jf. bl.a. handleplan for lokaleudlån på foreningsområdet

Forvaltningen gør opmærksom på, at Folkeoplysningspolitikkens målsætning ønskes opdateret, så den tilpasses øvrige strategier og handleplaner på Kultur- og Idrætsområdet. Herunder også vision og handleplan i forbindelse med Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet. Opdateringen afventer nyt Kultur- og Idrætsudvalg. Ny sag med revideret Folkeoplysningspolitik forventes forelagt udvalget i 2022.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forslag til revideret folkeoplysningspolitik og sender den i høring i tre uger i perioden 7. - 27. september 2021. Høringen offentliggøres via koege.dk og i foreningsnyt.

Processen for ændring af folkeoplysningspolitikken samt valg til nyt Kultur- og Idrætsråd er således:

6. september  Kultur- og Idrætsudvalget drøfter oplæg til revideret folkeoplysningspolitik, herunder brugerinddragelsen jf. folkeoplysningslovens § 35 stk. og sender den i høring
16. september Møde i Kultur- og Idrætsrådet med høring af oplæg til revideret
folkeoplysningspolitik
4. oktober Kultur- og Idrætsudvalget behandler revideret folkeoplysningspolitik, herunder brugerinddragelsen jf. folkeoplysningsloven § 35, stk. 2
12. oktober Økonomiudvalget behandler revideret folkeoplysningspolitik, herunder brugerinddragelsen jf. folkeoplysningsloven § 35, stk. 2
26. oktober Køge Byråd godkender revideret folkeoplysningspolitik, herunder brugerinddragelsen jf. folkeoplysningsloven § 35, stk. 2
2. december Valg til nyt Kultur- og Idrætsråd

Folkeoplysningspolitikken for Køge Kommune har virkning fra 1. januar 2022.

Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning

Drøftet, og sendt i høring, i det det konkretiseres at der skal laves suppleringsvalg, hvis alle poster i det folkeoplysende-udvalg ikke besættes ved valget. Der holdes højest suppleringsvalg én gang om året. 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


115.   KØS Museum for kunst i det offentlige rum - Vedtægtsændringer


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at reviderede vedtægter for KØS Museum for kunst i det offentlige rum godkendes.

Baggrund og vurdering

KØS Museum for kunst i det offentlige rum har på bestyrelsesmøde den 2. februar 2021 revideret deres vedtægter fra 28. april 2009 og fremsendt disse til Køge Kommune med henblik på politisk godkendelse.

Bestyrelsens sammensætning ændres fra 7 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeges af Køge Byråd fra Byrådets midte.
 • 2 medlemmer udpeges af Kunstmuseet Køge Skitsesamlings Venner.
 • 1 medlem udpeges af Akademirådet.
 • 1 medlem udpeges af Landsorganisationen i Danmark, LO.
 • 1 medlem udpeges af Dansk Industri, DI

til 6 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeges af Køge Byråd fra Byrådets midte for 4 år ad gangen.
 • 1 medlem med kunstfaglige kvalifikationer udpeges af Akademirådet for 4 år ad gangen.
 • 3 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse for 2 år ad gangen (1 medlem skal have juridisk baggrund og indsigt, 1 medlem skal have økonomisk baggrund og indsigt, 1 medlem skal have forretningsmæssig baggrund og indsigt).

Dette indebærer en stærkere professionalisering af museets bestyrelse.

Herudover skal valget af næstformanden udpeges blandt de 2 byrådsmedlemmer, mens formanden udpeges blandt de øvrige medlemmer. Bestyrelsen vil fremover afholde 5 årlige bestyrelsesmøder i stedet for 6, som skrevet i de tidligere vedtægter.

Museet forpligter sig i de nye vedtægter også til at give vederlagsfrit adgang til børn og unge under 18 år.

Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets offentlige hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling. Tidligere blev museets genstande automatisk overdraget til Køge Kommune.

Øvrige ændringer drejer sig primært om museumsfaglige ændringer således, at disse er i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter på området.

De reviderede vedtægter er godkendt i Slots- og Kulturstyrelsen.

Museets reviderede vedtægter er ligesom museets vedtægter fra 2009 vedhæftet som bilag.

Økonomi
Vedtægtsændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


116.   Ansøgning om udnævnelse til Netværks- og genrespillested 2022-2024 samt bevilling i Kulturpuljen 2024


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender, at

 1. Køge Kommune ved Tapperiet, Teaterbygningen og Musikforeningen Bygningen ansøger Statens Kunstfond om at blive Netværks- og genrespillested i periode 2022-2024
 2. Der gives en 1-årig bevilling på 270.000 kr. i 2024 til Tapperiet fra Kulturpuljen i forlængelse af ansøgning om at blive Netværks- og genrespillested
 3. der gives en 1-årig bevilling på 211.000 kr. (netto) til Musikforeningen Bygningen i 2024 fra Kulturpuljen i forlængelse af ansøgning om at blive Netværks- og genrespillested.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget blev den 3. maj 2021 orienteret om, at Køge Kommune ved Tapperiet, Teaterbygningen og Musikforeningen Bygningen lægger op til at ansøge Statens Kunstfonds nye spillestedsordning kaldet 'Netværks- og genrespillesteder'.

Netværks- og genrespillesteder har til formål at formidle og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt og sikre et rigt og varieret koncertudbud med bedre udfoldelsesmuligheder for vækstlag, etablerede kunstnere og samarbejder mellem koncertarrangører.

Køge Kommune ved Tapperiet og Teaterbygningen i samarbejde med Musikforeningen Bygningen lægger op til at ansøge Statens Kunstfond om udnævnelse til Netværk- og genrespillested for perioden 2022-2024. Ansøgningen skal være Statens Kunstfond i hænde senest den 1. oktober 2021 med forventet svar ultimo oktober. 

Det nye samarbejde mellem de tre aktører vil bidrage væsentligt til udviklingen af livemusikken i Køge Kommune som både bredde- og nichekultur og samtidig understøtte målsætningerne i kommunens Musikplan.

Som forudsætning for udnævnelse til Netværks- og genrespillested betinger Køge Kommune sig en tidlig, lokal evaluering af samarbejdet ultimo marts 2023. Sammenhæng med Køge Kommunes Musikplan er i forbindelse hermed et særligt fokus.

Erfaringer efter præ-udnævnelse i maj
Tapperiet, Teaterbygningen og Bygningen har siden deres præ-udnævnelse til Netværks- og genrespillested i maj 2021 haft fokus på dels planlægningen og koordineringen af et øget antal koncerter på tværs i kommunen, eksempelvis Jazz i Borup Kino og samarbejde med Vedskølle Byfest om lokalt upcoming navn på kommunens nye mobilscene i forbindelse det årlige event. Hertil planlægges på genreområdet et øget og tungere metal line up på Tapperiet, herunder et internationalt stornavn, ligesom formatet Cajun Kaffebar på Bygningen tilføres fokus og ekstra midler i efteråret 2021.

Hertil forløber efteråret på spillestederne med formalisering af det forpligtende fællesskab som Netværks- og genrespillested, med driftsforbedringer, skærpet markedsføring og fælles strategisk udvikling af kommunens liveområde. 

Finansiering af ansøgningen til Statens Kunstfond
Med udnævnelsen til Netværks- og genrespillested tildeler Statens Kunstfond midler til såvel kunstnerhonorarer som drift og udvikling. Det vurderes at Køge Kommunes spillesteder med de nye drift- og udviklingstiltag igen vil placere sig stærkt i ansøgningsfeltet. 

Med ansøgningen samsøger Tapperiet, Teaterbygningen og Bygningen om en statslig medfinansiering på 1.200.000 kr. til musikområdet i Køge Kommune. Udnævnelsen forudsætter en tilsvarende lokal medfinansiering over årene 2022, 2023 og 2024 i Kulturpuljen. 

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 7. september 2020 gennem Kulturpuljen, at tildele Tapperiet en 3-årig bevilling på henholdsvis 260.000 kr. i 2021, 265.000 kr. i 2022, 270.000 kr. i 2023. Tapperiet ønsker derfor, at forlænge sin ansøgning i Kulturpuljen allerede nu til at gælde frem til 2024 med 275.000 kr. i 2024.

På samme møde tildelte udvalget Bygningen en 3-årig bevilling på henholdsvis 199.000 kr. (netto) i 2021, 203.000 kr. (netto) i 2022, 207.000 kr. (netto) i 2023. Bygningen ansøger som Tapperiet om at forlænge ansøgningen i Kulturpuljen til at gælde frem til og med 2024 med 211.000 kr. (netto) i 2024.

Beløbene ovenfor og i nedenstående oversigt er angivet efter kommunal momsudligning.
Forslag om bevillinger i 2024 forudsætter, at Kulturpuljens budget ikke reduceres i forhold til 2021.

Hertil bidrager Musikforeningen Bygningen med en årlig egenfinansiering på 150.000 kr. ud af foreningens egenkapital. Beløbet udgør Bygningens bidrag til fælles administrations- og driftsudgifter, herunder især bidrag til løndækning af fælles personale. 

Tapperiet og Teaterbygningen bidrager årligt i perioden med et beløb op til 1.200.000 kr. i form af den fortsatte dækning af driftsudgifter i forbindelse med koncertafviklingen i begge huse. Beløbene repræsenterer således ikke en øget udgift, men kan med overgangen til den nye Netværks- og genrespillestedsordning for første gang medtages i Køge Kommunes medfinansiering af aftalen med Statens Kunstfond. 

Årlig lokalfinansiering 2022-2024


2022 2023 2024
Bevilling fra Kulturpuljen til Bygningen  203.000 kr.     207.000 kr.       211.000 kr.
Egenfinansiering, Bygningen 150.000 kr.  150.000 kr.  150.000 kr.
Bevilling fra Kulturpuljen til Tapperiet  260.000 kr.  265.000 kr.  270.000 kr. 
Egenfinansiering, Tapperiet og Teaterbygningen  587.000 kr.  578.000 kr.  569.000 kr. 
I alt                                                                1.200.000 kr.   1.200.000 kr.    1.200.000 kr.

Ansøgt årlig bevilling fra Statens Kunstfond 2022-2024

  2022  2023  2024 
Ansøgt årlig bevilling fra Statens Kunstfond         1.200.000 kr.  1.200.000 kr.  1.200.000 kr. 
Økonomi

Se ovenfor. Ovennævnte beløb på 211.000 kr. og 270.000 kr. afholdes inden for Kulturpuljen i 2024.

Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


117.   Ansøgning fra Museumsforeningen Landbomuseet Lundekrog


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter ansøgning fra Landbomuseet Lundekrog om et ekstraordinært tilskud på 60.000 kr. eller 100.000 kr. i 2021.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har modtaget vedhæftede ansøgning fra museumsforeningen Landbomuseet Lundekrog om et ekstraordinært tilskud på 60.000 kr. for at overleve eller 100.000 kr. for at imødegå en usikker fremtid.

På grund af corona-situationen i 2020 og 2021, er museets besøgstal faldet betydeligt, hvilket sætter foreningen i en ekstraordinær situation med en usikker økonomisk fremtid.

Om Landbomuseet Lundekrog
Landbomuseet Lundekrog ligger i Lille Skensved og råder over et 1.000 m2 stort indendørs udstillingsareal, samt 400 m2 udendørsareal. Endvidere har museet 600 m2 værksted og lager. Her er udstillinger og samlinger af landbrugsredskaber, broderier, bondemøbler, dragter, hestevogne og høstredskaber samt en del af landsbyernes små værksteder med mere.

Museet drives i dag af en museumsforening med ca. 150 medlemmer, hvoraf omkring 20 arbejder som frivillig og ulønnet arbejdskraft ved museet.

Ansøgning til statslige puljer
Museumsforeningen har ikke kunnet opfylde betingelserne i Statens hjælpepakker, hvorfor foreningen ikke har ansøgt statslige puljer.

Tilskud fra Kulturpuljen til museumsforeningen
I november 2020 bevilgede Kultur- og Idrætsudvalget 50.000 kr. årligt fra Kulturpuljen til museumsforeningen i årene 2021, 2022 og 2023. Dette svarer til en udgift på 46.000 kr. på udvalgets driftsbudget efter fradrag for moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning.

De resterende midler i Kulturpuljen, der hvert år er til løbende ansøgninger, har siden juni været uddelt. Kulturpuljen betragtes derfor som tom i 2021. Forvaltningen har efterfølgende måtte give afslag på 2 ansøgninger og 3 henvendelser om tilskud fra Kulturpuljen til en samlet sum på over 125.000 kr.

Ansøgning fra Landbomuseet Lundekrog er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Et tilskud på 60.000 kr. eller 100.000 kr. til museumsforeningen Lundekrog svarer til en udgift på 55.200 kr.  eller 92.000 kr. på udvalgets budget efter fradrag for moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning.

Ovennævnte beløb vil kunne afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2021.

Beslutning
Drøftet. Udvalget godkender en bevilling på 60.000 kr. til Landbomuseet Lundekrog, grundet corona.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


118.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Kick off arrangement i Køge Nord Skovby.
 • Besøg hos BMX-stævne.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


119.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Kommunevalg og kulturinstitutionernes rolle.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


120.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


121.   P-Hus Sdr. Havn - godkendelse af Idéforslag, proces og bevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


122.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


123.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.09.21