Dagsorden til møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 07.12.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


144.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


145.   Prospekt for Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. prospekt godkendes
 2. tids- og procesplan tages til efterretning.

Klima- og Planudvalget, at

3. orientering om prospektet, som oplæg til den videre lokalplanlægning, tages til efterretning.

Økonomiudvalget og Byrådet, at

4. orienteringen om prospektet tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 25. februar 2020 vision for Den Maritime Halvø og tilhørende arbejdsprincipper (bilag 1 og 2). Efter godkendelsen skulle der udarbejdes et prospekt, der giver et bud på, hvordan bebyggelse til de maritime klubber og fælles- og servicefunktioner i tilknytning til aktivitetsområdet og stranden mest hensigtsmæssigt kan indpasses i området. Derfor godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 17. august 2020 et oplæg til prospekt og en tids- og procesplan for kvalificering af materialet gennem interessentmøder og borgermøde udarbejdet af Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst.

På interessentmøderne og borgermødet har deltagerne primært forholdt sig til:

 • Byggezonens størrelse, antal kvadratmeter og placering
 • Behov for egne klubarealer og fællesarealer
 • Parkeringsbehov
 • Interesse for eventuelle pontoner/flydebroer.

Efter interessentmøderne modtog forvaltningen en opfølgende mail med input fra Køge Tri Team 2000 og et opfølgende fælles skriv fra de tre klubber, Køge Kano- og kajakklub, IF Frem Bjæverskov Kajakklub og Køge Tri Team 2000 med en opdateret udspecificering af behov og holdninger. Under borgermødet indkom knap 50 input via chatten og efterfølgende to mails med input fra borgere. Oplæg til prospekt er også drøftet med Lokale og Anlægsfonden.

På baggrund af de samlede input har Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst justeret prospektet, som nu rummer (bilag 3):

 • En aktivitetszone på ca. 2.000 m2, som bliver hele kommunens aktivitetsplads med en visuel sammenhæng til Køges bymidte og som kan rumme en pallette af midlertidige og permanente aktiviteter og faciliteter, foruden et område med parkering til 25-45 biler samt cykler. Molefladen på 800 m2 er et oplagt supplement til aktivitetsarealerne, dog uden bebyggelse, men til mindre elementer og sidde- og opholdsmuligheder.
 • En byggezone med bebyggelse på samlet set ca. 1.500 m2, som kan rumme klublokaler og opbevaring på ca. 1.000 m2 svarende til de nuværende faciliteter til klubberne (Køge Kano- og kajakklub, IF Frem Bjæverskov Kajakklub og Køge Tri Team 2000). Derudover kan der indpasses yderligere ca. 500 m2 bebyggelse, som foreslås anvendt primært til fællesfunktioner til mindre foreninger og til selvorganiserede kultur- og idrætsfunktioner samt servicefunktioner. 

  En overvejende del af byggeriet i byggezonen forudsættes etableret i 2 etager, hvorved fodaftrykket mindskes, og der gives rum for arkitektonisk variation. Byrummet "Udsigten", som inviterer til selvorganiserede aktiviteter, foreslås placeret i byggezonen (midlertidigt eller permanent). Langs byggezonen kan der indpasses et begrænset antal parkeringspladser, hvor der kan ske af- og pålæsning.
 • En grøn zone, grønningen, på ca. 2.200 m2, som bliver et rekreativt samlingsområde med selvorganiserede aktiviteter og plads til leg i sammenhæng med stranden, vandet og funktionerne i byggezonen.

Efter færdiggørelsen af prospektet har Køge Havn bemærket, at man af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan anbefale en placering af anlæg langs aktivitetszonen mod vest (Kaj 10). Til gengæld er Køge Havn positiv over for en placering af pontoner eller lignede for enden af Den Maritime Halvø mod nord og anbefaler, at det overvejes at placere pontonen eller pontonerne langs Den Maritime Halvø.

Den videre proces

 • 7. december 2020: Kultur- og Idrætsudvalget  godkender prospekt for Den Maritime Halvø.
 • Januar 2021: Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får prospekt til orientering.
 • Juni 2021: Jævnfør Budgeterklæring 2021, punkt 11, forelægger Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst forslag for Kultur- og Idrætsudvalget om de mere konkrete planer, herunder forslag til finansiering af den videre udvikling af Den Maritime Halvø, som derefter forelægges for Økonomiudvalget og Køge Byråd. 
 • September 2021: Byrådet forventes at godkende lokalplan for Den Maritime Halvø.

Direktør Tove Skrumsager Frederiksen, Køge Kyst og chefkonsulent Palle Egeberg Andersen, Køge Kyst, præsenterer prospektet.

Økonomi
Prospektet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


146.   Budgetneutral omflytning mellem anlægsprojekter


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole til anlægsprojektet Vikingeborgen Borgring i 2021
 2. der flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Vikingeborgen Borgring til anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole i 2022.
Baggrund og vurdering

I den vedtagne budgeterklæring for Budget 2021-2024 har forligspartierne afsat 4 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022 til modernisering af Køge Musikskole. Endvidere har forligspartierne afsat 5 mio. kr. i 2022 til støtte af Museums Sydøstdanmarks projekt om udvikling af Vikingeborgen Borgring, herunder arbejdet for at bliver UNESCO verdensarv.

Museum Sydøstdanmark foreslår, at man allerede i 2021 arbejder for at forankre borgen i kommunen ved at indrette en del af Køge Museum til en oplevelsesudstilling, der formidler og viser så mange som muligt af de hundredevis af vikingegenstande fra museets område. Museet foreslår, at denne del realiseres og søger om, at der fremrykkes 1 mio. kr. til projektet fra 2022 til 2021.

En løsningsmodel er, at der flyttes 1 mio. kr. fra anlægsprojektet modernisering af Køge Musikskole til Borgring i 2021, og at det tilsvarende beløb flyttes fra Borgring til modernisering af Køge Musikskole i 2022. Denne flytning vil ikke påvirke det samlede projekt for modernisering af Køge Musikskole.

Vikingeborgen havde et relativt lavt besøgstal i 2020 på ca. 3.000 besøgende. Dette skal først og fremmest ses i sammenhæng med, at der ikke udgraves og formidles på borgen. Museum Sydøstdanmark har på den baggrund besluttet at lukke Vikingeborgen Borgring og først åbne igen, når den ny attraktion forventes at stå færdig i 2023-2024.

En oplevelsesudstilling af vikingegenstande i Køge er en del af det samlede projekt, der skal sikre, at der netop opstår en synergi med Vikingeborgen. Samtidig vil museet formidle processen om at gøre borgen til UNESCO-verdenskulturarv og til en attraktion. På museet vil alle kunne følge med i udviklingen og give deres besyv med. Udstillingen vil bidrage til at lette vejen til at blive Unesco Verdenskulturarv. 

Vikingeudstillingen vil blive den ny oplevelsesudstilling, som udskifter oplevelsesudstillingen Krudtbrødre. Oplevelsesudstillingerne foregår i en del af museet og er tænkt finansieret af fonde og andre fx Køge Kommune, da museet ikke selv har økonomi til oplevelsesudstillinger, der koster ca. 1-2 mio. kr. at producere. Oplevelsesudstillingen er at betragte som et anlæg og ikke en driftsudgift, bl.a. fordi der skal investeres i sikkerhedsløsninger af kulturgenstande. Den permanente udstilling, som løber gennem resten af museet, er derimod en udstilling som finansieres af museets drift.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at den beregnet kassebeholdning for 2021 og 2022 ikke vil påvirket idet der søges udgiftsneutrale rådighedsbeløb i 2021 på 1 mio. kr. til Vikingeborgen Borgring og -1 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole. Rådighedsbeløbene i 2022 på -1 mio. kr. til Vikingeborgen Borgring og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole vil blive indarbejdet i anlægsplanen i forbindelse med budgetlægning for 2022-2025.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


147.   Temadrøftelser 2020/2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender temadrøftelsernes emner og rækkefølge.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 12. august 2019 bedt forvaltningen om at udarbejde en revideret liste over udvalgets temadrøftelser, og at denne revideres hvert kvartal. Listen er derfor revideret på ny og rummer følgende forslag til i perioden december 2020 til maj 2021:

7. december 2020: Dialogmøde med Kultur- og Idrætsrådet.

11. januar 2021: Idræts- fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby.

1. februar 2021: Servicetjek af foreningsområdet. 

1. marts 2021: Kulturforankring i Køge Kystområdet.

12. april 2021:  Udvikling af eventområdet.

3. maj 2021:

    (a) status for arbejdet med Musikplan 

    (b) Visioner og retning for Ungdomsskole, Tapperiet og Teaterbygningen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


148.   Vedligehold af kommunens bygninger i 2021


Indstilling
Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orientering om prioriteringsliste for 2021 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er med vedtagelsen af budget 2020 afsat 41,494 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten den 12. november 2020, er den blive sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen har søgt anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020.

Økonomi
Orientering om prioriteringslisten har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


149.   Fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget afholder dialogmøde med Kultur - og Idrætsrådet.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur-og Idrætsrådet holder fællesmøde den 7. december 2020, kl. 17.15 - 18.00.

Byrådet godkendte ændringer i "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" den 23. oktober 2018. Med ændringen blev der indført ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet. Formålet med fællesmødet er en styrkelse af dialogen. (Folkeoplysningspolitikken er vedhæftet).

En repræsentant fra Kultur- og Idrætsrådet vil fremlægge Kultur- og Idrætsrådets forslag til drøftelse af emner.

På mødet deltager repræsentanter fra Kultur- og Idrætsrådet.

Mødet afholdes i byrådssalen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


150.   Orientering fra formanden


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


151.   Orientering fra forvaltningen


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


152.   Eventuelt


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


153.   Erhvervslejekontrakt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


154.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


155.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.06.21