Miljø

Her finder du afgørelser omkring miljø.

Miljøgodkendelser - virksomheder og landbrug

 • Ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen til Greenport ApS
  Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af anlæg for midlertidig opbevaring af farligt affald.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (kap. 9, § 17 stk. 4.) offentliggøres det hermed, at Køge Kommune har modtaget en ansøgning fra Greenport ApS om miljøgodkendelse til etablering af et affaldshåndteringsanlæg, til midlertidig opbevaring af farligt affald (i form af jord og sten klasse 0-4, jf. Jordplan Sjælland) på Pacific Kaj 2, 4600 Køge.

  Aktiviteten er opført på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.5. Aktiviteten er en biaktivitet på Greenport ApS, der derudover har søgt miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212.
  Greenport ApS er pt. miljøgodkendt efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212 på Arctic Kaj 12, 4600 Køge.
  Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og kommentere på det.

  Fristen for at se og kommentere det foreliggende ansøgningsmateriale, samt anmode om at se udkast til afgørelse om miljøgodkendelse (når dette foreligger) er mandag den 27. september 2021 kl. 23.59.
  Henvendelse skal rettes til Køge Kommune, Miljøafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge, miljoe@koege.dk. Anfør venligst dit fulde navn og adresse i mailen.

  Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Det gælder både i forhold til ansøgning, udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

 • Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen til virksomheden CPH03.
  Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af nødstrømsanlæg bestående af 12 dieseldrevne generatorer med indfyret effekt på hver 7,5 MW.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (kap. 9, §17 stk. 4.) offentliggøres hermed, at Køge Kommune har modtaget en ansøgning fra CPH03, Kapelvej 4 (Egedesvej), 4623 Ll. Skensved om miljøgodkendelse til etablering af et nødstrømsanlæg til dieseldrevne generatorer på samlet 91,21 MW. Nødstrømsanlægget er en biaktivitet til et datacenter ejet af Microsoft Danmark.

  Nødstrømsanlægget skal levere strøm til datacenteret i tilfælde af udfald på elnettet. Ansøgningen omhandler virksomhedens biaktivitet, der omfatter nødstrømsanlægget. Hovedaktiviteten omfattet datacenteret, der ikke er en godkendelsespligtig aktivitet.

  Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Man kan ligeledes anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger.

  Fristen for at se og kommentere ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse er fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.
  Henvendelse skal rettes til Køge Kommune, Miljøafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge, . Anfør venligst fulde navn og adresse i mailen.
  Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgning, udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

 • Revurdering af støjvilkår til Junckers Industrier A/S, Værftsvej 4, 4600 Køge
  Køge Kommune har udarbejdet tillæg 6 til miljøgodkendelsen af oktober 2002 om revurdering af støjvilkår til Junckers Industrier A/S på Værftsvej 4, 4600 Køge. Revurderingen meddeles som påbud efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger, til og med den 15. september 2021. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling fremgår af afgørelsens bilag 1 og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

 • Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af metalskrotoplag HJM Recycling Køge A/S, Nordhavnsvej 20, 4600 Køge
  Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til oplag af metalskrot til HJM Recycling Køge A/S på Nordhavnsvej 20, 4600 Køge.
  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 22. juli 2021. 
  Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
  Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside 

 • Tillæg til miljøgodkendelse og ny udledningstilladelse for Greenport ApS, Arctic Kaj 12, 4600 Køge
  Køge Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse for Greenport ApS, til modtagelse, oplag og omlastning af ikke-farligt affald.
  Tillægget er gyldigt fra den 2. juni 2021-31. december 2022. Samtidig meddeles ny udledningstilladelse for perkolat og overfladevand fra affaldsoplag, gyldigt fra 11. maj 2021-31. december 2021.
  Afgørelsen kan påklages i 4 uger, til og med den 8. juni 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsens bilag 1.

 • Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til HHTE Byg ApS, til genbrugsanlæg med betonværk på Bækgårdsvej 84 og 86, 4140 Borup. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. april 2021. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag i godkendelsen.

 • Ny samlet Miljøgodkendelse til VEKS – Køge Kraftvarmeværk
  Køge Kommune har udarbejdet en ny samlet miljøgodkendelse til VEKS – Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge. Miljøgodkendelsen er en revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser og tillæg, og den sikrer at Miljøstyrelsens og EU's BAT-konklusioner for store fyringsanlæg overholdes, ved at skærpe visse vilkår, samt medtage en del nye vilkår. Vilkårene i miljøgodkendelsen træder i kraft d. 1. august 2021. Miljøgodkendelsen gives som påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.
  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 8. april 2021. 
  Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling findes som bilag 1 i miljøgodkendelsen.

 • Køge Kommune har givet Stena Recycling A/S - Nordhavnsvej 16, 4600 Køge, et tillæg til deres miljøgodkendelse.
  Tillægget giver Stena Recycling A/S tilladelse til øget omsætning af diverse fraktioner samt ændring af forhold omkring håndtering af overfladebehandlet metal. 
  Tillægget til Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 samt § 41 i Miljøbeskyttelsesloven, og kan påklages indtil 6. april 2021.
  Klagevejledning findes sidst i tillægget til Miljøgodkendelsen

 • Tillæg til miljøgodkendelse til neddeling af træ, Pacific Kaj 1, 4600 Køge til Geminor DK Hub East, Pacific Kaj 1, 4600 Køge
  Køge Kommune har udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelse til neddeling af træ, Pacific Kaj 1, 4600 Køge til Geminor DK Hub East, Pacific Kaj 1, 4600 Køge. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 2. marts 2021. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

 • Miljøgodkendelse til Greenport ApS, Arctic Kaj 10, 4600 Køge
  Greenport ApS har ansøgt Køge Kommune om miljøgodkendelse til modtagelse, oplag og omlastning af neddelt træ, biobrændsel og have- og parkoverskud efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212. Køge Kommune har meddelt miljøgodkendelse til virksomheden den 21. december 2020. Godkendelsen er tidsbegrænset til den 1. juni 2021. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 18. januar 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsens bilag 1. Afgørelse om ikke-VVM-pligt er offentliggjort særskilt.
  Køge Kommune har udarbejdet et påbud med miljøkrav for udledning af perkolat/overfladevand fra virksomhedens oplag, som er meddelt den 27. januar 2021. Påbuddet er et supplement til den gældende udledningstilladelse for virksomhedens areal. 

 • Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af oplagring, blanding og udskibning af bioaske, røggasaffald og okkerslam, Agro Trade ApS, Indian Kaj 4, 4600 Køge
  Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Læs hele miljøgodkendelsen her

 • Dispensation fra forskriftens miljøkrav for støj og arbejdstider til opstart kl. 06 ved etablering af busforbindelse med Ølsemagle og STC. Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til at starte hverdage, man - fredage kl. 06 med følgende aktiviteter:
  Afvanding, vejopbygning, asfaltudlæg, skilteopsætning, vejstriber, brolægning og oprydning. Til arbejdet vil der blive anvendt gravemaskine, dumper, gummiged, asfaltudlægger og lastbiler. Nabobeboelser indenfor varslingszonen, 200 meter fra tilkørslen til arbejdsområdet skal orienteres min. 1 uge i forvejen. Hent hele dispensationen her

 • Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet:

  Partiel udskiftning af asfaltbelægning. Til arbejdet vil der blive anvendt asfaltfræser, Feje-sugebil, Traktor, Asfaltudlægger, Tromle og Plade-vibrator. Arbejdet kan udføres i weekenden, uge 20: Lørdag og søndag den 16. og 17. maj 2020 kl. 10.00 – 18.00. Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen.
  Hent dispensationen her

 • Dispensation fra forskriftens krav til arbejdstider ved fjernelse af byggepladshegn op til 3 nætter i uge 13
  Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet:
  Nedtagning af byggepladshegn og reetablering af grøften. Til arbejdet vil der blive anvendt lille gravemaskine og lille dumper. Alt andet arbejde er med håndkraft. Arbejdet kan udføres under den meddelte sporspærring: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 23.00 – 6.30. Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen. Dispensationen omhandler alene aktiviteter, der er direkte relateret til nedtagning af byggepladshegnet.

Spildevand

Jord

 • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

Jordvarme

 • Køge Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en 150 meter dyb boring til brug for etablering af et jordvarmeanlæg til opvarmning af bolig. Slangerne for jordvarme vil indeholde IPA-sprit. 
  Tilladelsen er meddelt med baggrund i miljøbeskyttelseslovens § 19. Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (Nævnenes Hus) og skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, 10-09-2019 på Køge kommunes hjemmeside.
  En udførlig klagevejledning kan findes i tilladelsen. Bemærk, at klager selv er ansvarlig for at klagen er indgivet inden for tidsfristen og til korrekt klagenævn. 
  Se kort her

  Grundvand og drikkevand

  • Indvindingstilladelse til Sandet 12, 4632 Bjæverskov
   Køge Kommune giver hermed en 15-årig tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år til drift af gartneri samt husholdning. Tilladelsen gives efter vandforsyningsloven. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Derudover har Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening og Forbrugerrådet Tænk klageadgang. Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt eller 4 uger fra afgørelsen er annonceret dvs. at klagefristen udløber torsdag den 9. september 2021.

  • Indvindingstilladelse til Baunebjergvej 7, 4623 Lille Skensved
   Køge Kommune giver hermed en 15-årig tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand pr. år til drift af malkekvægsbesætning samt husholdning. Tilladelsen gives efter vandforsyningsloven. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Derudover har Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening og Forbrugerrådet Tænk klageadgang. Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt eller 4 uger fra afgørelsen er annonceret dvs. at klagefristen udløber torsdag den 9. september 2021.

  • Indvindingstilladelse til Gummersmarke-Kulerup Vandværk
   Køge Kommune giver hermed en 30 årig tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til Gummersmarke-Kulerup Vandværk. Tilladelsen gives efter vandforsyningsloven. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Derudover har Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening og Forbrugerrådet Tænk klageadgang. Klagefristen udløber onsdag den 28. juli 2021.

  • Tilladelse til fortsat indvinding af grundvand til privat indvinder beliggende på Lidemarksvej 55A, 4681 Herfølge
   Køge Kommune meddeler tilladelse til fortsat grundvandsindvinding på 2.500 m3/år for en landbrugsvirksomhed, Lidemarksvej 55A, 4681 Herfølge. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 30. juni 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til fortsat indvinding af grundvand til landbrug beliggende på Gunderupvej 1, 4681 Herfølge
   Køge Kommune meddeler tilladelse til fortsat grundvandsindvinding på 1.000 m3/år for en landbrugsvirksomhed, Gunderupvej 1, 4681 Herfølge. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 30. juni 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til fortsat indvinding af grundvand til Gartneriet Regnemark beliggende på Langagervej 12, 4140 Borup
   Køge Kommune meddeler tilladelse til indvinding af 23.000 m3 grundvand årligt for Gartneriet Regnemark, Langagervej 12, 41040 Borup. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 30. juni 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til fortsat indvinding af grundvand til gartneri beliggende på Lidemarksvej 51B, 4681 Herfølge
   Køge Kommune meddeler tilladelse til fortsat grundvandsindvinding på 1.000 m3/år for en landbrugsvirksomhed, Lidemarksvej 51B, 4681 Herfølge. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 30. juni 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til fortsat indvinding af grundvand til gartneriet Toftegaard beliggende på Højskolevej 5, 4681 Herfølge
   Køge Kommune meddeler tilladelse til fortsat grundvandsindvinding på 10.000 m3/år for virksomheden Gartneriet Toftegaard, Højskolevej 5, 4681 Herfølge. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 30. juni 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Boretilladelse til 10 A-boringer ved Regnemark
   Boretilladelse til 10 A-boringer til geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af nyt vandværk ved Regnemark. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og Danmarks Naturfredningsforening og organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 17. maj 2021.

  • Offentlig annoncering af ansøgning til vandindvinding
   Køge Kommune har modtaget en ansøgning om fornyet og forøget tilladelse til vandindvinding fra Ll. Skensved Vandværk. Du kan læse nærmere om ansøgningen her. Indsigelser til ansøgningen skal sendes til senest den 13. maj 2021.

  • § 21 tilladelse efter vandforsyningsloven til at genbruge filterskyllevandet og permanent behandle det rensede filterskyllevand med UV- bestråling, til Køge vandværk, Klar Forsyning.
   Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 11. maj 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • 30-årig indvindingstilladelse til Stubberup Vandværk 2021.
   Køge Kommune har den 8. april 2021 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Stubberup Vandværk. Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest den 11. maj 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Boretilladelse til 8 A-boringer til Værket ved Regnemark
   Boretilladelse til 8 A-boringer til geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af nyt vandværk ved Regnemark. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og Dansk Naturfredningsforening og organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

  • Midlertidig tilladelse til oppumpning af grundvand-byggegrubevand fra byggefelt SH4, Søndre Havn i Køge.
   Køge Kommune har meddelt Køge Kyst P/S tilladelse til udledning af byggegrubevand fra den sydlige del af byggefeltet SH4, Søndre Havn, 4600 Køge. 
   Udledningen af byggegrubevandet kan ske til Køge Havn med forudgående rensning. Der stilles dog krav om at vandet afledes til Køge Egnens Renseanlæg indtil analyser viser, at kravværdierne til direkte udledning er opfyldt.
   Vandmængderne vurderes af ansøger til maksimalt i starten at blive 70 m³/t og et maksimalt gennemsnit omkring 50 m³/t fordi ansøger vurderer, at der i starten vil være lidt mere vand, end der vil være i den etablerede drift. Total vandmængde oplyses af ansøger til at blive ca. 800.000 m³ i den ansøgte periode på ca. 21 måneder.
   Da byggegrubevandet ønskes afledt direkte til Køge Havn med rensning forinden, skal Køge Kommune regulere og stille krav til de enkelte miljøfremmede stoffer på baggrund af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.
   Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

  • Boretilladelse til byggefelt SH4-1, SH4-3 og SH4-5 på Sdr Havn i Køge. 
   Boretilladelse til 10 moniteringsboringer og 20 pumpeboringer til grundvandssænkning og overvågning. Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 14. december 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

  • 30-årig indvindingstilladelse til Borup Vandværk 2020.
   Køge Kommune har den 5. november 2020 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Borup Vandværk. 
   Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. 
   Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest den 14. december 2020. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand for byggefelt SH4-1, SH4-3 og SH4-5 på Sdr Havn i Køge.
   Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 16. november 2020.

  • Køge Kommune har den 18. august 2020 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Tureby-Alkestrup Vandværk. Tilladelsen finder du her. 
   Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra dags dato. Dermed er fristen frem til den 17. september 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen

  • Boretilladelse til en overvågningsboring På Kimmerslev kildeplads og en overvågningsboring på Slimminge kildeplads. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare­klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Hent hele tilladelsen for Kimmerslev og Hent hele tilladelsen for Slimminge

  • Forlængelse af tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B1 og B2 på Universitetshospitalet Køge
   Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 15. juni 2020. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2010-2021 
   Køge Kommune har vedtaget tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2010-2021. 
   Du kan finde tillæg nr 9 her 
   Tillægget omhandler sammenlægning af Slimminge Vandværk og Borup Vandværk. Slimminge vandværk og Borup Vandværk har indgået aftale om, at andelshaverne i Slimminge Vandværk optages som medlemmer i Borup Vandværk pr. 01.01.2020.
   Tillægget beskriver hvorledes Slimminge Vandværk vil fortsætte med at levere drikkevand til Slimminge Vandværks forbrugere, indtil Borup får etableret et nyt vandværk (årstal uvist) eller hvis vandkvaliteten fra Slimminge Vandværk ikke kan leve op til drikkevandskriterierne. I nævnte tilfælde vil vandindvindingen på Slimminge vandværk lukkes ned og så vil drikkevandet pumpes fra Borup Vandværk til Slimminge vandværks rent vands tank og derfra sendes ud til forbrugerne som vanligt. 
   Tillægget har været i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 13. februar 2020. Efter høringsperioden har Byrådet godkendt tillægget d. 28. april 2020.

  • Vandindvindingstilladelse til Ejby Vandværk

   Køge Kommune har den 5. marts 2020 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Højstrupgård Vandværk under Ejby Vandværk. 
   Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. 
   Klagefristen er 4 uger fra dags dato dvs. fra den 10. marts 2020.
   Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Boretilladelse til en overvågningsboring ved Harekær Mose/Golfklub Harekær
   Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
   Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Køge Kommune sender forslag til tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2010-2021 i 4 ugers offentlig høring. 
   Du kan finde forslag til tillæg 9 til Vandforsyningsplan 2010-2020 her 
   Tillægget omhandler sammenlægning af Slimminge Vandværk og Borup Vandværk. Slimminge vandværk og Borup Vandværk har indgået aftale om, at andelshaverne i Slimminge Vandværk optages som medlemmer i Borup Vandværk pr. 01.01.2020.
   Forslag til tillægget beskriver hvorledes Slimminge Vandværk vil fortsætte med at levere drikkevand til Slimminge Vandværks forbrugere, indtil Borup får etableret et nyt vandværk (årstal uvist) eller hvis vandkvaliteten fra Slimminge Vandværk ikke kan leve op til drikkevandskriterierne. I nævnte tilfælde vil vandindvindingen på Slimminge vandværk lukkes ned og så vil drikkevandet pumpes fra Borup Vandværk til Slimminge vandværks rent vands tank og derfra sendes ud til forbrugerne som vanligt. 
   Tillægget er i offentlig høring til den 13. februar 2020. Du kan sende dit høringssvar til  grundvand@koege.dk eller sende det med post til Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge. Att.: Miljøafdelingen.

  • Fornyet vandindvindingstilladelser til 7 af HOFORs kildepladser i Køge Kommune
   Køge Kommune har fornyet tilladelserne til vandindvinding på 7 af HOFORs kildepladser for en periode på 30 år. 
   Tilladelserne er givet med en individuel indvindingsmængde per kildeplads, med en samlet indvindingsmængde for alle 7 kildepladser på 7.800.000 m³/år.
   Tilladelserne til de 7 kildepladser kan findes her:
   Almsgård kildeplads
   Kimmerslev kildeplads
   Nr Dalby kildeplads
   Ravneshave kildeplads
   Slimminge kildeplads
   Spanager kildeplads
   Svenstrup kildeplads
   Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. Der er 4 ugers frist for indsendelse af klage. Klagevejledning fremgår af tilladelserne.

  Vandløb

  • Godkendelse af åbning af 2 rørlagte strækninger af Ejby Møllebæk.
   Køge Kommune ønsker at udføre et projekt med at åbne to mindre, rørlagte strækninger af Ejby Møllebæk, henholdsvis opstrøms og nedstrøms Valore Mose. Godkendelsen har klagefrist i 4 uger fra mandag den 18. oktober 2021 til mandag den 15. november 2021.

  • Høring af vandløbsrestaurering i Køge Å og Ejby Møllebæk ved Spanager – 4 ugers høringsfrist
   Køge Sportsfiskerforening ønsker at udføre et projekt med restaurering af Køge Å og Ejby Møllebæk ved Spanager. De vil udlægge grove materialer i vandløbene for at forbedre naturforholdene. Projektet har høringsfrist i 4 uger fra tirsdag den 31. august 2021 kl. 12 til tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.

  • Bjæverskovvandløbet – Godkendelse af åbning af ca. 1 km rørlagt stræk
   Bjæverskovvandløbets rørlagte strækning mellem Skovbohallens boldbaner og Håndværkerhotellet på Krogen 15b, er godkendt åbnet i et tracé langs på østsiden af et nord-sydgående læhegn ved Kildebjergs Agre. Du kan læse projektbeskrivelsen her. Projektet har klagefrist i 4 uger fra fredag den 13. august 2021 kl. 12 til fredag den 10. september 2021 kl. 12. 

  • Bjæverskovvandløbet – åbning af 1 km rørlagt stræk - 4 ugers høringsfrist
   Bjæverskovvandløbets rørlagte strækning mellem Skovbohallens boldbaner og Håndværkerhotellet på Krogen 15b, ønskes åbnet i et tracé langs et nord-sydgående læhegn på vestsiden af Kildebjerg Tofter og -Agre. Projektet er i høring i 4 uger fra fredag den 18. juni 2021 til fredag den 16. juli 2021.

  • Ejby Møllebæk - åbning af 80 meter rørlagt vandløb ved Valore Mose
   Høring i 4 uger af projekt, der skal åbne 80 meter rørlagt vandløb. Vandløbet er Ejby Møllebæk og strækningen ligger umiddelbart øst for Valore Mose. Formålet er at skabe ny vandløbsnatur.
   Bemærkninger fremsendes til senest den 7. maj 2021.

  • Køge Å – Sportsfiskerne har fået godkendelse til at udlægge brugte juletræer som gydeskjul
   Sportsfiskerne har fået kommunens tilladelse til at udlægge brugte juletræer i Køge Å til brug for aborrer som gydeskjul. Dette er led i et større projekt om aborrebestandene i Køge Å , Tryggevælde Å og Køge Bugt. Projektet har været i 4 ugers høring fra 2. december 2020. Der er 4 ugers klagefrist på godkendelsen for klageberettigede.
   Projektforslaget kan hentes her

  • Køge Å – udlægning af gydeskjul til aborrer – høring jf. Vandløbsloven i 4 uger
   Køge Sportsfiskerforening er i gang med en undersøgelse af aborrerne i Køge Å og Tryggevælde Å. I den forbindelse vil de gerne lægge gamle juletræer ud 8 steder i Køge Å som gydeskjul. Det vil efterfølgende blive undersøgt, hvor der er blevet gydt.

  • Ejby Møllebæk – Strakspåbud om at forsinke udledningen af grøftevand med okker
   Vi har desværre konstateret, at der er meget okker i vandet i grøften, der afvander Ejby Mose til Ejby Møllebæk. På grund af, at okker i den fundne koncentration er giftigt overfor vandorganismer, udsteder Køge Kommune et påbud uden forudgående høring om, at udledningen skal forsinkes ved at et spjæld lukkes. Der er klagemulighed i 4 uger for klageberettigede til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  • Ejby Møllebæk – Køge Å - Strakspåbud om at stoppe udpumpning af drænvand med okker
   Vi har desværre konstateret, at der er meget okker i det vand, der udpumpes fra dræn under Skovbo Golfklubs bane til Ejby Møllebæk. På grund af, at okker i den fundne koncentration er giftigt overfor vandorganismer og da der er tale om en skærpet handlepligt, fordi vandet løber i Køge Å, der er udpeget som Natura2000-område, udsteder Køge Kommune et påbud uden forudgående høring om, at udpumpningen skal stoppe. Der er klagemulighed i 4 uger for klageberettigede til Miljø- og Fødevareklagenævnet

  • Underboring af 5 vandløb med 50 kV ledning
   Cerius vil udvide kapaciteten med en 50 kV ledning mellem Spanager og Lille Skensved og får brug for at underbore 5 vandløb på sin vej. Det har de fået tilladelse til jf. vandløbsloven.
   Der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet for visse organisationer og for borgere med individuel, væsentlig interesse i sagen. 

  • I forlængelse af, at Lidemark By er blevet separatkloakeret, får KLAR Forsyning have
   en tilladelse til at udlede renset og forsinket overfladevand fra et ombygget renseanlæg
   Der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet for visse organisationer og for borgere med individuel, væsentlig interesse i sagen.

  • Godkendelse af krydsning af Vedskølle Å med spildevandsledning  
   En borger har fået tilladelse til at få lagt en spildevandsledning under Vedskølle Å, således at borgerens spildevand kan pumpes over i KLAR Forsynings ledning. Der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet for visse organisationer og for borgere med individuel, væsentlig interesse i sagen. 

  • Fremme af projekt med åbning af 45 meter af Ejby Møllebæk opstrøms Valore Mose.
   Projektet ønsker at åbne 45 meter af spidsen af Ejby Møllebæk.
   Læs projektbeskrivelsen.
   4 ugers høringsfrist til og med d. 5. august 2020.

  • Tilløb fra Ankerstræde åbning af 50 meter rør - fremme af projekt jf. Vandløbsloven.
   Projektet ønsker at åbne 50 meter af et tilløb til Holmebæk i Køge Kommune.
   Læs projektbeskrivelsen.
   4 ugers høringsfrist til og med d. 5. august 2020.

  • Tilløb til Borup Bæk nedlægges - godkendelse af regulering jf. Vandløbsloven.
   Nedlæggelse af vandløb for at lægge en sø på stedet.
   CP Kelco skal anlægge to erstatningssøer og ønsker derfor at nedlægge ca. 100 meter skovgrøft, der løber til Borup Bæk, for at lægge en af søerne ovenpå.
   Læs projektbeskrivelsen.
   4 ugers klagefrist til og med d. 5. august 2020.

  • Klima- og Planudvalget har godkendt nedklassificering af 34 km vandløb heraf 13 km som er rørlagt i Køge Kommune. Godkendelserne ændrer ikke på ejerskabet, da lodsejerne hele tiden har ejet strækningerne, Køge Kommune har haft påtaget sig grødeskæring og anden vedligeholdelse på vandløbene og tilsynet med de nedgravede rørlagte vandløb. Der er 4 ugers klagefrist for klageberettigede på afgørelserne.

   1.Bjørnholmløbet
   2.Bjæverskovvandløbet Stadion
   3.Turøgårdsløbet
   4.Tranemoseløbet
   5.Sølvbækken station
   6.Tangmosebæk Station
   7.Vemmedrupvandløbet
   8.Slimminge Å Stadion
   9.Holmebæk
   10.Aggerupvandløbet
   11.Kobæk
   12.Snogebæk
   13.Møllehøjbæk
   14.Holmeagervandløbet
   15.Snogebækken Station
   16.Ellebæk Nord Station
   17.Bøgedvandløbet
   18.Ejby Møllebæk Station
   19.Borup Bæk Station

   Hent Hvidbogen over høringsbidrag og teksten om vedligeholdelse af private vandløb i Køge Kommune.

  • Nedlæggelse af vandløb for at lægge en sø på stedet – 4 ugers høring. CP Kelco skal anlægge 2 erstatningssøer og ønsker derfor at nedlægge ca. 100 meter skovgrøft, der løber til Borup Bæk, for at lægge en af søerne ovenpå. Hent hele høringen her

  • Køge Kommune indkalder forslag til repræsentanter for organisationerne, der ønsker at deltage i Vandråd for vandoplandet til Køge Bugt
   Kommuner og vandråd vil igen give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i vandområdeplanerne 2021-2027. Køge Kommune er udpeget til at huse sekretariatet for Vandrådet for vandoplandet til Køge Bugt.
   Derfor anmodes alle organisationer, der ønsker at bidrage med medlemmer til dette vandråd at henvende sig til Køge Kommune inden mandag den 2. december 2019 kl. 12:00. Man kan skrive til postkassen miljoe@koege.dk med sit forslag til repræsentant og suppleant og skrive Vandråd i emnefeltet.
   De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er; 
   - relevante landsækkende erhvervsorganisationer 
   - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser 
   - lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. 
   Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale. 
   De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. 
   Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområdeplanerne. 
   Vandrådene nedsættes igen for at komme med omkostningseffektive forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb, som vurderes i risiko for manglende målopfyldelse i 2027 på grund af dårlige fysiske forhold. 

  • Ejerne skal fremover selv vedligeholde 34 kilometer vandløb – 4 ugers høring.
   Køge Kommunes Klima- og Planudvalg ønsker at nedklassificere 34 km offentlige vandløb til private vandløb. At vandløbene i dag er offentlige har ikke noget med ejerskabet at gøre, og betyder kun, at kommunen har påtaget sig vedligeholdelsen af de pågældende vandløb. Beslutningen betyder, at lodsejerne selv har ansvaret for vedligeholdelsen fremover. Ejerskabet til vandløbene ændres ikke ved en nedklassificering. Køge Kommune vil stadig vedligeholde vandløb, hvor vandløbet har større afstrømningsmæssig betydning, eller hvor natur- og miljømæssige kvaliteter bedst beskyttes ved, at kommunen varetager såkaldt grødeskæring og oprensning af vandløbet.

  • Kommuner er klar til at indkalde medlemmer til Vandrådet i hovedoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
   På baggrund af anmodning fra flere organisationer oprettes et vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. 
   Vandrådet har til opgave at rådgive alle kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet ved udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
   De 20 kommuner i hovedoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord er blevet enige om, at Egedal Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af et kommende vandråd.
   Organisationer og foreninger kan nu indstille medlemmer og suppleanter til vandrådet for Hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord via Egedal Kommunes hjemmeside eller på vandraad@egekom.dk 
   Hvem kan være medlem af vandrådet?
   Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning. 
   Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:
   • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
   • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
   • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
   Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end ét medlem.
   Fristen for at indstille medlemmer og suppleanter er torsdag den 21. november 2019.
   Der er der imod endnu ikke truffet beslutning om, hvilken kommune, der skal være sekretariatskommune i hovedoplandet 2.4 Køge Bugt. Det vil blive annonceret på denne hjemmeside, når sekretariatskommunen er udpeget.

  • Høring af regulering af 800 meter af Køge Å ved Regnemarkværket
   Køge Kommune ønsker at lovliggøre udlægning af grusmaterialer. Hent materialet her:
   1A Længdeprofil
   1B Tværprofil
   2 Regulativ for Køge Å
   Amtets restaureringprojekt  
   Der er 8 ugers høringsfrist

  • Tilladelse til udledning af overfladevand fra Køge Nord-STC III via kunstigt vådområde til Skensved Å - 4 ugers klagefrist
   I forbindelse med udvidelsen STC III i Køge Nord planlægges regnvandshåndteringen med nedsivning af tagvand og rensning af overfladevand i to kunstige vådområder langs Skensved Å indenfor åbeskyttelseslinjen.

  • Vandråd 2021-2027 – Landsdækkende- og lokale foreninger og relevante erhvervsorganisationer kan anmode om at der nedsættes Vandråd.
   Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.
   Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd mv., der i øjeblikket er i høring, skal kommunerne nedsætte vandrådene. 
   Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er; 
   - relevante landsækkende erhvervsorganisationer 
   - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser 
   - lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
   Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale. De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. 
   På den baggrund opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden mandag den 4. november 2019, at anmode kommunalbestyrelsen i Køge Kommune om at oprette et vandråd. 
   Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. 
   Første møde i Vandrådet vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet. Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. 
   Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske inden mandag den 4. november 2019 til miljoe@koege.dk og ordet Vandråd, skal indgå i overskriften. 
   Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.
   Ministeren forventer, at Vandrådenes arbejde er påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020. 
   Køge Kommune er ikke informeret om, hvornår den nye Vandområdeplan 2021-2027, som Vandrådet skal arbejde med, bliver offentliggjort".

  Natur

  • Reduktion af åbeskyttelseslinjen
   I medhør af naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 – Vedskølle.
   Se annonce med klagevejledning

  • Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen
   Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven (hele eller dele af matr.nr. 3d, 11tø, 11ua, 11ub, 11uc, 11ud, 11ue, 11uf, 11uh, 11uu, 11uv, 11uæ, 11uø, 11vi, 11vu, 11vx, 11xo, 11xp, 11xq, 11xr, 72 og 71, Køge Markjorder).
   Se annoncen 

  Miljø

  Øvrige afgørelser

  • Tilladelse efter Bekendtgørelse om bade- og bådebroer til etablering af badebro på Ølsemagle Revle
   Køge Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af badebro på Ølsemagle Revle ude for enden af Revlen 1 efter Bekendtgørelse om bade- og bådebroer § 2, stk 1. Tilladelsen kan påklages til Kystdirektoratet af enhver, som må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Flere oplysninger om klagevejledning kan ses i selve afgørelsen.

  Kontakt Miljøafdelingen
  Opdateret af Miljøafdelingen 19.10.21