Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Køge og Stevns Kommuner afgør tvister mellem udlejere og lejere i almene boliger, der ligger i Køge Kommune eller Stevns Kommune

I Beboerklagenævnet sidder en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og er udnævnt af direktøren for Statsforvaltningen Sjælland. De to medlemmer skal kende til almene boligforhold, og de udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen.

I husordensager suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den pågældende har ikke stemmeret i Nævnet.

Formand:
Arne Tornvig Christensen

Medlemmer:
Johnny Jensen (Indstillet af Lejerbo)
Jakob Lindberg (Indstillet af Køge Lejerforening)

Derudover er der tilknyttet et sekretariat til Beboerklagenævnet.

Kontakt til Beboerklagenævnets sekretariat:

Jura

Tlf. 21 35 90 46

Sager som beboerklagenævnet behandler

Beboerklagenævnet behandler alle typer af tvister, som Beboerklagenævnet afgør er nævnt i lov om leje af almene boliger Beboerklagenævnet kan behandle sager om:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Indflytningsmangler
 • Lejers/udlejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser - herunder fraflytningssager
 • Færdiggørelse af arbejder, som udlejer har sat i gang
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer
 • Afregning af beboerindskud og depositum
 • Betaling af varme, vand og fællesantenne
 • Ret til fremleje, bygge og fortsættelse af lejemålet
 • Husordenovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af boliger

Hvilke sager kan Beboerklagenævnet ikke behandle?

Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning om lejeforhold.
Beboerklagenævnet kan ikke behandle sager om tvister mellem en lejer af en almen bolig og en fremlejetager. Disse sager er omfattet af lejelovens/boligreguleringslovens bestemmelser og skal behandles af Huslejenævnet.

Beboerklagenævnet kan ikke behandle sager om rene erhvervslejemål. Disse sager skal behandles af domstolene som 1. instans. Nævnet kan heller ikke behandle sager om lejeforhold i private boliger. Disse sager hører under Huslejenævnet.

I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse. Det drejer sig om:

 • Spørgsmål om huslejens og huslejeforhøjelsers størrelse
 • Hensigtsmæssigheden og det økonomisk fornuftige i beboerdemokratiske beslutninger

Sager som disse hører under det kommunale tilsyn.

Hvordan rejser man en sag

Her kan du finde information om, hvem der kan indbringe en sag for Beboerklagernævnet, hvordan du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, hvor lang tid det tager at få behandlet en sag - og hvor meget det koster. Beboerklagenævnet er både for lejere og udlejere. Såvel lejere som udlejere kan indbringe en sag for Beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet optræder ikke på den ene parts side, men har en funktion, som kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på.

Beboerklagenævnet er ikke et rådgivningsorgan, som yder almindelig vejledning til parterne ved uoverensstemmelser. Nævnets sekretariat vejleder dog om, hvorledes man bærer sig ad med at indbringe en sag, og kan også yde hjælp til parterne med afgivelse af skriftlige udtalelser i f.eks. husordensager.

Kontakt til Beboerklagenævnets sekretariat:

Jura

Tlf. 21 35 90 46

En lejer kan søge råd og vejledning hos en lejerorganisation, den gratis retshjælp på Rådhuset eller hos en advokat. Det forventes, at den lejer, som ønsker hjælp hos en lejerorganisation, melder sig ind i organisationen, og advokaten  tager betaling for sin bistand.

Hvordan indbringer man en sag for Beboerklagenævnet?

En sag for Beboerklagenævnet skal indbringes skriftligt, og den skal indeholde en præcisering af det, som man ønsker at få behandlet. Til sagen skal vedlægges den fornødne dokumentation af klageforholdet. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten og eventuel korrespondance parterne imellem. Sagen skal sendes til Beboerklagenævnets sekretariat.

Når både sag og betaling er modtaget, sørger nævnets sekretariat for at få sagen oplyst og forelagt for Beboerklagenævnet.

Hvor meget koster det?

Fra 1. januar 2020 koster det 147 kr. at få en sag behandlet. Den, der indbringer sagen, skal betale beløbet. Det gælder også sager, hvor lejerne f.eks. har gjort indsigelse mod varmeregnskabet, som udlejer derfor er forpligtet til at indbringe for Beboerklagenævnet. Sagsbehandlingen begynder først, når beløbet er modtaget.

Beboerklagenævnet sender automatisk en opkrævning af gebyret til den, der indbringer sagen. Oplysninger om cpr.nr./cvr-nr. skal derfor oplyses.

Hvor lang tid tager det at få en sag behandlet?

Der er meget stor forskel på, hvor lang tid der går, før man kan forvente en afgørelse i en sag, der er indbragt for Beboerklagenævnet. Det er bl.a. afhængig af hvilken type sag, det drejer sig om.

Det fremgår af § 105 i lov om leje af almene boliger, at Beboerklagenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor Beboerklagenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og eventuelle andre offentlige myndigheder. Undtagelsesvis kan der være særlige forhold, som forlænger behandlingstiden.

Hvis Beboerklagenævnet ikke har truffet en afgørelse inden fristens udløb, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente Beboerklagenævnets afgørelse.

Lejeforhold - råd og vejledning

Hvor kan man få råd og vejledning om lejeforhold?

Råd og vejledning om lejeforhold kan du få enten hos en advokat, hos lejerforeningerne eller ved Retshjælpen.

Generelt må det forventes, at man skal melde sig ind i en forening, hvis man ønsker at få hjælp.

Retshjælpen er gratis.

Hvor kan du få mere at vide?

Har du spørgsmål til Beboerklagenævnet, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat.

Kontakt:

Telefon 21 35 90 46

Beboerklagenævnets adresse:

Beboerklagenævnet for Køge og Stevns Kommuner
Torvet 1
4600 Køge

Huslejenævnets adresse (for private boliger):

Huslejenævnet for Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Adresser på organisationer, der varetager lejerinteresser:
Landsdækkende:

Lejernes Landsorganisation

Reventlowsgade 14
1651 København V.
Tlf. 33 86 09 10

Danmarks Lejerforening

Sct. Peders Stræde 2, 1
4000 Roskilde
Tlf. 33 33 99 25

Lokale:

Køge Lejerforening
Nørre Boulevard 33, st.
4600 Køge
Tlf. 56 63 11 90
Åben mandag kl. 17.30 - 19.00
E-mail:

Retshjælp i Køge:
Rådhuset
Borgerbetjeningens indgang
Torvet 1
4600 Køge
Åben for personlig henvendelse torsdage kl. 16.00 - 17.00

Kontakt Stab for Byråd og Direktion
Opdateret af Køge Kommune 31.03.21