Handicaprådet

Formålet med Handicaprådets arbejde er blandt andet at rådgive Byrådet om forhold, der berører borgere med handicap.

Medlemmer

Køge Kommunes Handicapråd består af i alt 10 medlemmer. Heraf er 5 medlemmer politisk udpeget og 5 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH).

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Lars Kunov, Formand

Nils Bo Hermansen

Anette Kaae-Bødker

Kasper Ammitzbøll

Claus Nielsen (for perioden 2022-2023)

Mette Misser (for perioden 2024-2025 - overtager for Claus Nielsen)

Udpeget af Byrådet:

Lissie Kirk (A)

Pernille Sylvest (A)

Niels Rolskov (Ø)

Rikke Kornval (V)

Kirsten Larsen (C)

Beskrivelse af rådet

Rådet fungerer som et dialogforum og er rådgivende i udformningen af Kommunalbestyrelsens politik på handicapområdet. Rådet skal høres om forslag, som berører gruppen af borgere med handicap i Køge Kommune.
Rådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens politik på handicapområdet og dens forskellige tilbud samt om Handicaprådets arbejde.
Rådet skal sikre, at det handicappolitiske arbejde bliver synligt i kommunen.

Handicaprådet høres om alle forslag, der vedrører handicapområdet.
Blandt andet høres Handicaprådet om:

  • Tilsynsrapporter på specialområdet
  • Køge Kommunes budget
  • Relevante kvalitetsstandarder
  • Handicappolitik, sundhedspolitik mv.

Læs mere om Handicaprådet i rådets vedtægt.

Sager som rådet kan behandle

Rådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen omkring prioritering af ressourcerne på handicapområdet inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af Kommunalbestyrelsen. Handicaprådet har ret til at ytre sig overfor kommunen og komme med forslag vedrørende handicapområdet. Kommunen er forpligtet til at behandle Handicaprådets henvendelser.

Handicaprådet kan tage kontakt med andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Sager som rådet ikke kan behandle

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Hvordan rejser man en sag i rådet?

Emner som kan have Handicaprådets interesse kan fremsendes til Velfærdsforvaltningen, som udarbejder dagsordenen til Handicaprådets møder. Indkomne forslag vil blive forelagt formanden for Handicaprådet, som afgør hvorvidt de medtages på førstkommende møde.

Kontakt

Velfærdsforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge


Att. Kim Roat Pedersen

Kontakt Velfærdsforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 03.02.22