Renovering af Vemmedrupskolen

Køge Kommune renoverer Vemmedrupskolen og skaber nye moderne læringsmiljøer. Det vil opleves som en helt ny skole, når skolen efter endt renovering igen kan byde lærere og elever velkomne. Vemmedrupskolen ventes at slå dørene op i juli 2021. Her på siden kan du løbende følge med i projektet.

Renoveringsprojektet er blevet udformet efter inddragelse af lærere og pædagoger med stor fokus på nye læringsmiljøer, som skal fremme både trivsel og pædagogiske visioner. Arkitekter og ingeniører har nu afleveret det konkrete dispositionsforslag.

Du kan læse hele dispositionsforslaget her


Tegning af renoveringsprojektet for Vemmedrupskolen

Alle ikke-bærende vægge vil blive fjernet, mens de bærende vægge vil blive grundigt renset. Nye ovenlysvinduer giver et mere lyst og luftigt miljø, nye lofter bliver akustikdæmpende for at skabe bedst mulig dæmpningen af efterklangstid, og så er der tænkt faglig sammenhæng omkring lokalerne til Science mens lokaler til Håndværk & Design og Musik etableres relativt isoleret af hensyn til fagenes støjgener for resten af skolen.

SFO’en og PLC bliver placeret i hjertet af skolen således, at lokalerne kan udnyttes endnu bedre i både skole- og SFO-tid.

De nedenstående tegninger skal studeres med et forbehold for ændringer, der kan følge som led i byggeprocessen. 

Den nye Vemmedrupskolen ventes at slå dørene op i juli 2021.

Spørgsmål og svar om renovering af Vemmedrupskolen


Hvornår står skolen klar?

Den nye Vemmedrupskolen ventes at slå dørene op i juli 2021.

Hvorfor tager det så lang tid at få renoveret skolen?

Det er et omfattende projekt, som både handler om at fjerne skimmelsvamp, sikre godt indeklima og etablere en skole, hvor miljøet styrker både trivsel og læring. Vi vil skabe gode forudsætninger for at indfri pædagogiske visioner. 

Desuden kræver lovgivningen at et projekt af den her størrelse skal sendes i et EU-udbud, hvilket er med til at forlænge processen.

Er al skimmel væk?

Ved aflevering af Vemmedrupskolen efter endt renovering, skal skolens brugere kunne flytte ind i en skole, hvor alle skimmelramte bygningsdele enten er skiftet ud, eller afrenset til et niveau, der overholder de gældende grænseværdier. Der vil derfor ikke være helbredsmæssige eller andre gener. 

De nye bygningsdele er udført korrekt efter gældende byggetekniske forskrifter, og brugere kan være trygge ved en skole, der er sund at opholde sig i.

Hvad kan vi forvente af de nye læringsrum?

Når der laves så omfattende en renovering, giver det mening at gentænke skolens funk­tioner således, at skolens kvadratmeter bliver udnyttet bedst muligt. 

Dette gøres dels ved at lægge skolens funktioner velovervejet i forhold til hinanden, dels ved at indrette fællesområder således at de også kan udnyttes til eksempelvis fordybelse og gruppearbejde. 

Der etableres fast inventar, som understøtter de relevante funktio­ner i fællesarealer.

Hvad kan vi forvente af indeklimaet?

I forbindelse med skimmelrenoveringen vil Vemmedrupskolen få et løft til nutidig standard på indeklimaområdet. 

I størstedelen af undervisningslokaler og fællesområder, der berøres af renoveringen, vil der etableres ny ventilation: Der etableres akustisk dæmpning, og der dagslysoptimeres med større vinduesarealer i de områder, hvor der ikke er tilstrækkeligt dagslys.

Hvorfor står skolen først færdig i juni i stedet for april?

Projektet har vist sig at åbne for nogle muligheder for at tænke både de fysiske og de pædagogiske rammer sammen på nye måder. De muligheder ville vi gerne udnytte, hvilket har udfordret tidsplanen en anelse. 

Samtidig har vi vurderet, at en flytning i april ville ramle sammen med både nye 00. klasser og eksamen for afgangseleverne.

Med indflytning i sommerferien sikrer vi endvidere, at flytningen ikke skal ske over en weekend, men at der er den fornødne tid til at få tingene rigtigt på plads i den nye skole.

Faserne i renoveringen

I oktober 2018 besluttede et flertal i Køge Byråd at renovere Vemmedrupskolen. Det markerede starten på projektet.

Renoveringens størrelse har vist at projektet skal sendes i EU-udbud. Det er en proces, der giver både danske og internationale leverandører mulighed for at give tilbud på projektet. Et EU-udbud skal overholde en række fastlagte regler om tidsfrister, information osv.

Hele processen kommer til at tage ca. 2,5 år fra den dag, hvor der blev givet anlægsbevilling. Den relativt lange periode indtil igangsætning af byggeprocessen skyldes, at EU-udbud er lidt mere tidskrævende end udbud efter tilbudsloven (byggerier under tærskelværdierne) 

For EU-udbud er der eksempelvis meget faste tidsfrister, både for rådgiverudbud og entrepriseudbud:
• Minimum 30 dages ansøgningsperiode for prækvalifikation 
• Bedømmelsesperiode på 14 dage 
• Valg af prækvalificerede leverandører 
• Minimum 30 dages tilbudsperiode 
• Bedømmelsesperiode på 14 dage 
• Standstill i 10 dage 

Det bliver i alt til ca. 3½ måned, som projektet skal igennem 2 gange (rådgiverudbud og entrepriseudbud), derudover tager det også ca. 4 måneder at gennemføre hele projekteringen.

proces

Renovering af Vemmedrupskolen er den største del af projekt, men Køge Kommune udskifter også taget på Klubben, der benyttes af skolens SFO, og Vemmedruphallen. Begge bygninger
ligger på skolens område.

Vemmedrupskolen får en nye indretning under renoveringen. I projektet fjernes alle skimmelpåvirkede bygningsdele. Herefter bygges skolen op igen. Dette sker med en ny rumindretning, således, at skolens areal udnyttes bedre og mere alsidigt og lever op til kravene i den gældende folkeskolereform.


Dispositionsforslag


Her finder du det samlede dispositionsforslag, som også indeholder arkitekttegninger.

Økonomi

De 75 mio. kr., der er angivet på figuren herunder, er til selve skimmelrenoveringen. De resterende 11,349 mio. kr. er til leje af pavillonskolen, forbrug på pavillonskolen samt retablering og afrigning af pavillonskolen efter indflytning. De 75 mio. kr. skal dække alle udgifter i forbindelse med renoveringen af Vemmedrupskolen, eksempelvis:

• Skimmelsanering af bygningsdele og inventar
• Flytning fra Hus 40 og Pavillonskole
• Opmagasinering af inventar og møbler
• IT-opgradering af hele skolen
• Renovering af taget på hallen
• Udskiftning af tag og tagkonstruktion på Klubben


økonomi

Forløbet siden 2017

I løbet af efteråret 2017 forgik flere parallelle forløb. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) var sammen med Børne- og Uddannelsesforvaltningen (BUF) i gang med udviklingen af en Masterplan, der skulle beskrive, hvad der skulle udføres på de enkelte skoler, for at få skolerne opdateret pædagogisk med nye forbedrede faglokaler, aktivitetsmuligheder og grupperum og dermed leve op til kravene til en opdateret og moderne folkeskole.

Da arbejdet med Masterplanen var i gang, kunne man nedsætte en projektgruppe med deltagelse af arkitekter, Vemmedrupskolen og medarbejdere fra BUF og TMF, som udarbejdede en plan specifikt for Vemmedrupskolen. 

Efter nytår opstartede TMF en kvalitetssikring af budgettet, og i samarbejde med Teknologisk Institut og en uvildig rådgiver blev der gennemført en gennemgribende teknisk og biologiske undersøgelse af bygningsmassen. På baggrund af den blev der udarbejdet en overslagspris.

Primo 2018 besluttede Byrådet, at TMF skulle igangsætte grundige analyser af flere scenarier for mulige skoletilbud i området. Eksempelvis sammenlægning med Skovboskolen, byggeri af en ny skole, renovering til en et-sporet skole, renovering til en et-sporet skole uden udskoling samt flere andre kombinationer.

I foråret 2018 arbejdede TMF og BUF sammen om et overblik over forskellige scenarier. Dette resulteret i ”Muligheder for skoletilbud II”, som politikerne besluttede skulle indgå i efterårets budgetforhandlinger. Under budgetforhandlinger 2018 blev ”Scenarie I: Renovere Vemmedrupskolen” valgt.

Der blev givet anlægsbevilling til projektet på byrådsmødet den 23. oktober 2018. Styregruppen godkendte projektgrundlaget den 30.oktober 2018. 

Kick-off møde med de lokale interessenter blev afholdt 6. november 2018.


Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte din lokale repræsentant for forældre, ansatte, forening eller skolebestyrelsen. De kan i de fleste tilfælde svare. Hvis ikke de kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte projektgruppen på vemmedrupskolen.renovering@koege.dk